Folkszemle, 2010. május hozzászólás | továbbküldés | nyomtatás

Agócs Gergely

„Egy szürke, meg egy hamuszín galamb”
A hagyományos szellemi kultúra egy nógrádi magyar pásztor életében

Fejezetek az ELTE-BTK Folklore Tanszékén 1997-ben készült szakdolgozatból

IRODALOM

28. Magyar Filmszemle. Programfüzet.

AP = Az MTA Zenetudományi Intézet Népzenei Archívumának pirállemeze.

Ág Tibor

1974:

Édesanyám rózsafája. Palóc népdalok. Bratislava

Agócs Gergely

1994a:

Bevezetés. in: Varsányi Ildikó: Gömöri népzene. Népzenei füzetek, Hangszeres népzenei példatár 3-7. Bp.

1994b:

Az Ipoly mente hagyományos zenei kultúrájáról. in: Börzsönyvidék 2.

1-8. Szob

1994c:

Ördöngös dudások és egyéb tudományos muzsikusok. Kézirat.

Albert Ernő

1989:

Édesanyám sok szép szava. Bukarest

B. Kovács István

1994:

Baracai népköltészet. Tóth Balázsné Csák Margit előadásában.ÚMNGY XXV. Pozsony/Bratislava-Bp.

Bády László

1997:

Népi gyógyászati emlékek Ipolytölgyesen. in: Börzsöny néprajza. Studia Comitatensia 5. 507-516. Szentendre.

Baines, Anthony

1963:

Bagpipes. London

Bakó Ferenc

1987:

Palócföldi lakodalom. Bp.

Bálint Sándor

1942:

Egy magyar szentember, Orosz István életrajza. Bp.

Barna Gábor

1974:

Állatgyógyítás visszafelé számláló ráolvasással. A Jász Múzeum Jubileumi Évkönyve. 189-210. Jászberény

1989:

Fejezetek a palóc néphitből. in: Palócok IV. (szerk. Bakó Ferenc) 595- 679. Eger

Barsi Ernő

1984:

A zene egy sályi pásztor életében. Bp.

1988:

Az alsóőri Lisztné Ferber Mária dalkincse. Bp.

Bartók Béla

1911a:

A magyar nép hangszerei I. Ethn. XXII. 305-310.

1911b:

A hangszeres zene folklórja Magyarországon. Zeneközlony 141- 148., 207-213., 309-312.

1912a:

A magyar nép hangszerei II. Ethn. XXIII. 110-114.

1912b:

A hangszeres zene folkloreja Magyarországon. Zeneközlöny 601- 604.

1924:

A magyar népdal. Bp.

Berlász Melinda

1984:

Lajtha lászló. A múlt magyar tudósai. Bp.

Borsai Ilona

1959:

Díszítés és variálás egy mátrai magyar falu dalaiban. Ethn LII. 270- 290.

1968:

Palóc területek jellemző népdaltípusai. in: Módszerek és feladatok. (Palóc tanácskozás Egerben) Palóc kutatás. Módszertani közlemények. 147-196. Eger

Cs. Pócs Éva: l. Pócs Éva

Csáky Károly

1987:

Hallottátok-e már hírét? Bratislava

1992:

Nógrádi tájakon. Bratislava/Pozsony

Dégh Linda

1960:

Az egyéniségvizsgálat perspektívái. Ethn. LXXI. 28-44.

Dömötör Tekla

1968:

A vilák ajándéka. Filológiai Közlöny XIV. 339-346.

1972:

Magyar népszokások. Bp.

EA = A Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattára

Fábián Gyula

1910:

Palóc Krisztus-mondák. Ethn XXI. 302-357.

Farkas Pál

1911:

Nógrád vármegye népe. in: Magyarország vármegyéi és városai. Nógrád vármegye. (szerk. Borovszky Samu) 137-171. Bp.

Fejős Zoltán

1985:

Hiedelemrendszer, szöveg, közösség I-II. Népr. Közl. 27-28.

Ferenczi Imre

1957:

Az ördöngös kocsis alakjának néhány kérdése. Ethn. LXVIII. 97-112.

Frazer, James George

1995:

Az Aranyág. 2., javított kiadás. Bp.

Gáborján Alice

1962:

A magyar módra való bőrkikészítés problémái. Néprajzi Értesítő XLIV. 97-140.

Gombocz Zoltán - Melich János

1910-1930:

Magyar Etymologiai Szótár I. Bp.

Gönyei Sándor

1935:

Diósjenői menyasszonyfektetés. Ethn. XLVI. 116-118.

Gulyás Éva

1977:

Néphitadatok az Ipoly mentéről. in: Börzsöny néprajza. Studia Comitatensia 5. 486-506. Sentendre

Halmos Béla

1980:

Ádám István széki prímás. ZTD. 85-113.

Haraszthy Lajos

1911:

Mezőgazdaság, állattenyésztés, szőlőmívelés, erdészet. in: Magyarország vármegyéi és városai. Nógrád vármegye. (szerk. Borovszky Samu) 172-209.

Juhász Zoltán:

1994:

Kukucska Ernő nógrádi dudás és furulyás hagyatéka. Népzenei füzetek. Hangszeres népzenei példatár. Bp.

Kaden, Christian

1979:

Zur Spieltechnik der ungarischen Sackpfeife. in: Studia instrumentorum musicae popularis 6. 33-42.

Kapros Márta

1989:

Születés. in: Palócok IV. Rítus és folklór. (szerk. Bakó Ferenc) 7-93. Eger

Kapros Márta - Ujváry Zoltán

1975:

Kérdőív a szerelmi élettől a keresztelőig témakör kutatásához. Palóc kutatás. Módszertani közlemények 21. Eger

Kiss Lajos

1982:

Lőrincréve népzenéje. Karsai Zsigmond dalai. Bp.

Kocsis Gyula

1975:

Bibliográfia a palócok kutatásához. ( Lezárva: 1970 végén) Palóc kutatás. Módszertani közlemények 20. Eger

Kodály Zoltán

1987:

A magyar népzene. Tizedik kiadás.(A példatárat szerkesztette Vargyas Lajos) Bp.

Kríza Ildikó

1980:

Megjegyzések a falu dalkultúrájának helyzetéről, ízlésvilágáról. in: Nógrádsipek. Tanulmányok egy észak-magyarországi falu mai folklórjáról. (szerk. Manga János) 125-151. Bp.

Lajos Árpád

1974:

Este a fonóban. Bp.

Lajtha László

1938:

A gramofonlemezre való népdalgyűjtés múzeológiai jelentősége. A Néprajzi Múzeum Értesítője. 318-323.

1992:

Lajtha László összegyűjtött írásai. (szerk. Berlász Melinda) I. Bp.

Madarassy László

1928:

Magyar aratószokások. Ethn XXXIX. 142-151.

1931:

Az aratókoszorú. Ethn XLII. 161-164.

1934:

A palóc duda. NÉ. XXVI. 81-88.

1935:

Művészkedő magyar pásztorok. Bp.

Manga János

1936:

Pogánykori emlékek az ipolyvölgyi palóc néplélekben. in: Magyar Írás V./ 8.

1968a:

Magyar duda, magyar dudások a XIX-XX. században. NKNT I.

1968b:

Ünnepek, szokások az Ipoly mentén. Bp.

1972:

Magyar pásztorfaragások. Bp.

1978:

Z minulosti Venarcu. Bp.

Martin György

1995:

Magyar tánctípusok és táncdialektusok. 2., átdolgozott kiadás. Bp.

Mátrainé Varga Róza

1910:

Adalékok a nógrádmegyei magyarság néphitéhez. Ethn. XXI. 116- 117.

MH = Fonográfhenger a Néprajzi Múzeumban

MNT = Magyar Népzene Tára

III/A,B Lakodalom. Sajtó alá rendezte kiss Lajos. 1955-56. Bp. (szerk. Bartók Béla és Kodály Zoltán)

VIII/A,B Népdaltípusok III. Sajtó alá rendezte Vargyas Lajos. 1992. Bp.

Mocsáry Antal

1926:

Nemes nógrád vármegyének historiai, geographiai és statistikai ismertetése I-IV. Pest

Nyáry Albert, br.

1909:

Piliny néprajza. NÉ. X.

Paksa Katalin

1993:

A magyar népdal díszítése. Bp.

Papp Gyula

1865:

Palóc népköltemények. Sárospatak

Péter László

1947:

Egyéniség a népkutatásban. Szeged

(Cs.) Pócs Éva

1965:

A karácsonyi vacsora és a karácsonyi asztal hiedelemköre. Népr. Közl. X. 3-4.

1979:

A népi gyógyászat és a néphit kutatásának határterületei. in: Népi gyógyítás Magyarországon. Orvostörténeti Közlemények. Supplementum 11-12. 61-77.

1980:

A falu hiedelemvilágának összetevői. in: Nógrádsipek. Tanulmányok egy észak-magyarországi falu mai folklórjáról. (szerk. Manga János) 269- 359. Bp.

1986:

Tündér és boszorkány Délkelet- és Közép-Európa határán. Ethn. XCVII. 177-256.

1990:

Természetfeletti képességű emberek - tudósok és közvetítők. in: Magyar Néprajz VII. Népszokások, néphit, népi vallásosság. Bp.

Ráduly János

1979:

Elindultam hosszú útra... Bukarest

Róheim Géza

1920:

Adalékok a magyar néphithez. Lucaszék. Bp.

1925:

Magyar néphit és népszokások. Bp.

Sárosi Bálint

1973:

Magyar népi hangszerek. Ének-zene szakköri füzetek 1. Bp.

1996:

A hangszeres magyar népzene. Bp.

Schram Ferenc

l960:

Egy bernecebaráti furulyakészítő. Ethn. LXXI. 117-120.

Sebő Ferenc

1994:

Népzenei olvasókönyv. Bp.

Solymossy Sándor

é. n.

Népköltészet. in: A magyarság néprajza III.

Tőzsér Árpád

1974:

Vissza - önmagunkhoz! in: Ág Tibor: Édesanyám rózsafája. Palóc népdalok. Bratislava

Ujváry Zoltán

1965:

Az egyén szerepe a népszokásokban. Ethn. LXXVI. 501-520.

Vargyas Lajos

1942:

Áj falu zenei élete. Bp.

Vasvári Zoltán

1994:

Kártyajáték Szokolyán. in: Börzsönyvidék 2. 251-266.

Voigt Vilmos

1972:

A folkór esztétikájához. Bp.

1976:

Miért hiszünk a hiedelmekben? A hiedelem paradigmatikus és szintagmatikus tengelye. in: Ethn. LXXXVII. 559-568.

Zólyomi József

1975:

Adatok Nógrád megye parasztságának XVIII-XIX. századi történetéhez. in: Nógrád megyei múzeumok évkönyve 21. 95-127.

1983:

Nógrád megyei szlovákok. Nógrád megyei múzeumok évkönyve IX. 165-185.

«« előző oldal: Zene, tánc

 

Folkszemle, 2010. május hozzászólás | továbbküldés | nyomtatás