Folkszemle, 2011. május hozzászólás | továbbküldés | nyomtatás

A Gyöngyösbokréta. Írások és dokumentumok a mozgalom történetéből
Szerkesztette: Dóka Krisztina - Molnár Péter

<115.>

Pálfi Csaba

A Gyöngyösbokréta története*

A Gyöngyösbokréta népművészeti bemutatók hagyományanyaga rendkívül gazdag és a magyar néptánchagyomány jelentős részéről áttekintést adhat. (Ezt az anyagot sajnos eddig csak kis mértékben gyűjtötték össze megbízhatóan.) Hasznos lehet a „Bokréta Szövetség” történetének ismerete az etnográfusok mellett azoknak is, akik a mai kulturális mozgalmakban, népművelésben kisebb-nagyobb mértékben vezető szerepet vállalnak, mert megismerik azt a szemléletmódot, ahogy a Szövetség vezetője, segítőtársai elindították és vezették ezt a falusi tömegek között igen jelentős mozgalmat.

A bemutatók tényét és azt, hogy hagyományokat rendszeresen színpadon mutattak be, s hogy ebben parasztok vettek részt nagy számban, egyértelműen pozitívan kell értékelni. Aligha fejlődött volna azonban ez az irányzat mozgalommá, ha irányítói meg nem keresik a módját, hogy a Bokréta Szövetséget koruk társadalmának struktúrájához kapcsolják. Ugyanakkor a bemutatókon szereplő bokrétás tagok nem, vagy alig befolyásolták a mozgalom történetét, társadalmi szerepét. Nélkülük ugyan nem vált volna mozgalommá az ügy, de a társadalmi, kulturális életben betöltött szerepe kialakításában csupán mellékszereplők, mondhatni kívülállók voltak. Ez a kettősség a bokrétázás egész történetében érvényesült, így a mozgalom megítélésében nem hagyhatjuk figyelmen kívül.1

I. A Gyöngyösbokréta szervezetének kialakulása és története

„Gyöngyösbokréta” néven azt a rendszeresen visszatérő színházi látványosságot ismerjük, amely parasztcsoportok tánc, ének és játékbemutatóiból állt Budapesten 1931-től 1944-ig, minden év augusztus 20-a táján. A néptáncon, népzenén és a színpadi bemutatókon keresztül egy sajátos kulturális mozgalom bontakozott ki. Hatása a hagyományőrzés szempontjából is jelentős, de abban is, hogy a magyar parasztság körében kulturális területen addig egyedülállóan nagyszámú tömeget mozgatott meg. <116.> Nevezhetjük ezt a kulturális mozgalmat a kialakulóban levő magyar néptáncmozgalom egyik legfontosabb szakaszának is.

Az első „Gyöngyösbokréta” bemutató 1931. augusztusában volt, Budapest székesfőváros anyagi támogatásával. Paulini Béla rendezésében néhány parasztcsoport eredeti néptáncokat táncolt a Városi Színházban. A különböző vidékről érkezett csoportokat ugyancsak Paulini szervezte meg. Ettől az időponttól kezdve beszélünk Gyöngyösbokréta bemutatókról, bokrétás falvakról, csoportokról. Hiba volna azonban, ha mi is csak ettől kezdve kezdenénk a vizsgálódást.

A bokréta mozgalom vizsgálatában vissza kell menni a XX. század fordulójáig. Európaszerte lejátszódó folyamat, hogy a nemzeti államok kialakulása egyúttal a „nemzeti önérzet” és a „saját ipar”, „saját áru”, „saját kultúra” kultuszát is kifejlesztette. Nálunk ez már az 1848-as polgári forradalomban jelszó. A forradalom leverését követő kiegyezés után 1914-ig majdnem ötven esztendős békés korszak következik, s ebben – a rohamosan bontakozó kapitalista fejlődésnek is megfelelően – a megbántott nemzeti önérzet ismét magára talál és újból „saját értékeink” felé fordul. Ez az érdeklődés és önérzet csúcsosodik ki az 1896-os budapesti Milleneumi Kiállításon. Az Európában akkor páratlan kiállításon Jankó János néprajztudós kezdeményezésére egész milleneumi falu épült. A kiállítás tartama alatt a felhozott parasztok e faluban éltek, a meglevő keretek között folytatták napi munkájukat, s a látogatók előtt lakodalmat, táncot, népszokásokat is bemutattak. (A kiállítás az erre az alkalomra kiépített Városligetben volt.) Nálunk ez a paraszti élet teljességének bemutatását szolgáló törekvés elszigetelt maradt. Svéd-, Finn- és Németországban viszont már igen korán találkozunk tudományos gyűjtéssel alátámasztott néptánc- és hagyománybemutatókkal (a szabadtéri néprajzi múzeumokban). Ebben az időben Európa-szerte fokozódik a paraszti kultúrák iránti érdeklődés.

A paraszti élet bemutatását várják a népszínművektől is. Ezt a célt azonban még kiváló íróink közül sem sikerült mindegyiknek és következetesen elérni. A népszínmű végül is a falusi műkedvelő színpadokon talál otthont. Ugyanebben az időben terjednek el a városi kisiparosság kezdeményezésére a szüreti mulatságok is.2

Az első világháború elvesztése és a békeszerződés szinte tálcán hozta az ellenforradalom politikájaként a nacionalizmust, a „magyar faj felsőbbrendűségének” hirdetését, általában a melldöngető magyarkodást, kiszolgálva az irredentizmust. Megindult az „igaz magyar dolgok” keresése és a népszínművek mellett vidéken egy-egy ünnepség alkalmával néha már néptáncokat, szokásokat is bemutatnak.3 Népviselet és népszokás versenyt tartanak 1925-ben Sopronban. Karád 800 éves fennállásának jubileumára a helybeliek táncos bemutatót szerveznek. Kaposváron, Csökölyön, Nagykállón népszokás, viselet és táncbemutatók vannak. Domokos Pál Péter Csíksomlyón

<117.>

1. Püspökbogádi bokrétások
Dancers of the Pearly Bouquet from Püspökbogád

2. A bátaiak üvegestánca
Bottle Dance of Báta

<118.> az „ezer székely lányok” napját rendezi, ahol kb. 300 leány táncol néptáncot egyszerre. Szentimrei Jenő a Bokrétától függetlenül Erdélyben népművészeti bemutatókkal próbálkozik. (1941-ben „Kalotaszegi ballada” címen rendez Budapesten balladaestet.) A Gyöngyösbokréta bemutatók megszületésének lehetősége tehát mintegy két évtizeden át a levegőben volt.4

Paulini Béla, aki később a Gyöngyösbokréta „atyja” lesz, ebben az időben újságíró. 1926-ban Harsányi Zsolttal együtt megírják és kiadják Garay: „Háry János”-ának színpadi feldolgozását a Kodály Zoltán gyűjtötte népdalokkal. Ezeket maga Kodály válogatta a szöveg közé. 1929-ben a műkedvelő csákvári parasztcsoport Paulini rendezésében bemutatja Csákváron a „Háry”-t. Utána a csoportot felhozzák Budapestre és a darabot a Magyar Színházban is előadják.

A huszas években az egész országban a legkülönbözőbb népművészeti bemutatókat tartják. A szervezők, vezetők szétágazó céljairól, elgondolásairól külön tanulmányt lehetne írni. Eleinte talán Paulini maga sem tudta, hogy milyen lehetőséget talált a Gyöngyösbokréta megszervezésével. Hamarosan ráeszmélt azonban és teljes erővel építette ki a Bokréta Szövetséget. (Ezt nem utolsósorban saját mozgalmának tekintette

<119.>

3. A karádiak „rezgős” tánca
„Trembling” Dance of Karád

és egzisztenciáját is ráépítette.) A lényegében meglevő népművészeti törekvéseket szükség szerint ki is egészítette szervezettel, „dogmákkal”, és természetesen a színpadra alkalmazással.5

Az első Gyöngyösbokréta bemutató megszervezésekor, az 1930-as évek elején a főváros és az egész ország készpénzvalutáris helyzete elszomorító állapotban van. A világválság egyre nagyobb méreteket ölt, a valutaszerzés lehetősége csaknem az idegenforgalomra korlátozódik. Irigyelt hely Olaszország, Svájc és Ausztria, ahol kellő nevezetesség, ünnepi alkalom, idegenforgalmi vonzerő áll rendelkezésre. Nyil-<120.>ván ezek a példák is szerepet játszhattak abban, hogy Kovácsházy Vilmos székesfővárosi tanácsnok a nemzeti ünneppé emelt Szent István-napi ünnepség fényét is egy aránylag olcsó idegenvonzó eseménnyel kívánta emelni, s ezért a csákvári „Háry János” rendezőjeként ismert Paulinival eredeti parasztcsoportok néptáncbemutatójára vállalkozott. A főváros szervezésében zajlott le tehát Budapesten az első „Gyöngyösbokréta” – az elnevezést is Paulini adta – bemutató, amely minden téren sikert aratott. A sajtó úgy üdvözli a Gyöngyösbokrétát, mint a magyar kultúra egyik megváltóját. Művészek, értelmiségiek, „polgári népieskedők”, külföldi vendégek lelkesednek az „őszinte báj” megnyilatkozásán.6

A fővárosi idegenforgalmi iroda a következő „Szent István” napot már felkészültebben várja. Paulini már az első alkalommal tájékozódik a Néprajzi Múzeumban. Györffy Istvántól kér tanácsot, hogy hova menjen, az ország melyik vidékén élnek még felhozható, színpadképes formában néptáncok. Györffy a múzeum munkatársához, Gönyey Sándorhoz irányítja. Gönyey már régebben is foglalkozott a néptánccal, ezért később ő lett a Gyöngyösbokréta félhivatalos tudományos képviselője és tanácsadója.

A bemutatóknak az egész országban nagy a visszhangja. Az újabb szerepléseknél az a falu jöhetett elsősorban számításba, amelyik élő és színes népviselettel rendelkezett. A bemutatásra megfelelő táncokat, dalokat Paulini eleinte egy, esetleg két próbán egyengette a Városi Színházban színpadhoz, valóban alig számottevő változtatásokkal. <121.> (Később maga is, de a helyi vezetők is jobban „színpadra alkalmazták” a szokásokat. Az ilyesmi csak akkor tűnt fel, ha stílustalanul, hevenyészve változtattak. Főleg hatásosnak ítélt mozdulatokat, rikoltozást, vagy viseletmódosítást engedtek meg, illetve kezdeményeztek.) Paulini alaposan szervezett, felhasználta a rendelkezésre álló összes lehetőséget, mozgósította a falusi tanítókat és jegyzőket is. Így a harmadik augusztus 20-án már több, mint harminc csoport tartott bemutatót az ünnepi hét minden estéjén. Az előadásokat úgy osztották be, hogy két-három napon keresztül nyolc-tíz csoport lépett fel, majd ezeket másik nyolc-tíz követte. A főváros fedezte az anyagi kiadásokat: az utazást, szállást, ellátást, a színházbért és a közönségszervezést és fizetett rá átlagban 20 000,- pengőt.7

A harmadik Szent István hét tapasztalata, szervezési költségei, a csoportok szaporodása szükségessé teszi az egész ügy szervezeti összefogását. Paulini azt is tudja, hogy egységes irányítást és egyszemélyi hatalmat kell biztosítani, hogy szét ne hulljon az a pozitív erő, amely a csoportok helyi vezetőiben él, amely azonban egyúttal magába foglalja az egyes vezetők eltérő elképzelését is a népművészet szerepéről. (Minden hasonló kulturális megmozdulásban van hagyománymentő, tudományos, népművelő, kulturális, üzleti, politikai tartalom, mindegyiknek számtalan árnyalatával.) Ugyancsak a szervezeti összefogást sürgeti az ún. „népipari cikkek” gyűjtése, kiállítása és árusítása is. Ilyen cikkeket a továbbiakban az IBUSZ-on kívül csak a Bokréta Szövetség árusíthat szervezetten. A Vallás és Közoktatásügyi, Belügy- és Kereskedelemügyi Minisztériumok segítségével végül létrejön a Magyar Bokréta Szövetség,8 Paulini Béla elnökletével.

A Szövetség megalakítását egy újabb szempont is sürgette. Vidéken igen sok csoport Gyöngyösbokréta néven szerepel anélkül, hogy valami köze volna Paulini irányításához. Ezt a mozgalmat kellett bevinni a Bokréta Szövetségbe. Tulajdonképpen <122.> nem történik más, mint hogy a már korábban és egyébként is meglevő csoportok, de főleg szervezőik – látva a Gyöngyösbokréta sikerét – utánozni szeretnék Paulinit, de nem ismerik el egyeduralomra törését és nem adják fel önállóságukat.9 Legerősebbek a Mádai Istvánné által szervezett – előbb Miskolc, majd Debrecen központtal működő – „Búzavirág” bemutatók, melyeknek pl. a cigándi csoport is tagja volt és csak később csatlakozott a Bokréta Szövetséghez.

Ami a mozgalom társadalmi-politikai célkitűzéseit illeti, úgy látszik, hogy a közvetlen politikai „kihasználhatóság” nem Paulini egyenes törekvése, és a tagok, a szereplők mit sem tudnak róla, eszükbe sem jut. A kihasználás lehetőségét főleg a támogatók látják, a felismerés és a célzatos felhasználás szándéka náluk a legerősebb. A Gyöngyösbokrétán keresztül a külföldnek, a polgárnak de a résztvevőknek, a parasztoknak is be kell bizonyítani, hogy itt „szociális”, „népi”, „magyar”, politika folyik, hogy dr. Molnár Imre főtitkári jelentésében 1935-ben már ezeket mondhassa: „...a tagok részei annak az ország bokrétájának, amely egyre hatásosabban kívánja bizonyítani a világ előtt, hogy a fehér fajnak milyen tehetséges, szép, nemes, büszke, ünnepi része a kis magyar nemzet”. (Bokrétások Lapja, 1935. ápr.)

A további lépések a Bokréta Szövetség pozícióinak megszilárdítását eredményezték. Paulini bizalmat kap és mindig a legmegfelelőbb helyről. 1934. XI. 15-én a VKM rendeletet ad ki, hogy „népi csoportot” csak a Bokréta Szövetség „elvei és munkatervei szerint” lehet megszervezni. A Kereskedelemügyi Minisztérium támogatásáról biztosítja, a Rádió „minden eszközével és teljes erkölcsi erejével a M. B. Sz. mellett áll”, a Néprajzi Társaság munkatársai közül megfigyelőket delegál a Bokréta Szövetségbe (B. L., 1935. ápr., Főtitkári jelentés).

1935-ben a Belügyminiszter rendeletet ad ki a Bokréta Szövetség támogatásáról. Ezzel kapcsolatban a Bokrétások Lapja (1935. júl.) az alábbi szöveget közli: „A Gyöngyösbokréta elnevezéssel megindult országos mozgalom célja az, hogy a magyar népies előadóművészet különleges sajátosságait, jellegzetes vonásait és hagyományait eredetiségükben megőrizze, és azokat mind belföldön, mind külföldön ismertté

<123.>

4. Lakodalmi lovasjáték Csurgónagymartonban
Wedding carrousel at Csurgónagymarton

tegye. Ennek a mozgalomnak vezetője a Magyar Bokréta Szövetség, amely a VKM. irányítása és felügyelete mellett fejti ki közérdekű működését, minden üzleti szempont kizárásával, tisztán a magyar nemzeti kultúra szolgálatának jegyében... Ezt az országos mozgalmat minden hatóságnak kötelessége támogatni, de kötelessége az is, hogy megvédje azt más, arra nem hivatott egyén vagy társaságnak olyan eljárásától, mely a Gyöngyösbokréta elnevezést jogtalanul akarja kisajátítani és gyümölcsöztetni...”

<124.> Belügyminiszteri rendelet óvja tehát a Szövetség munkáját az arra illetéktelenek kontárkodásától. A VKM. a tanítóknak szabadságot, a Bokréta Szövetség napidíjat biztosít, mindennemű bokrétás ügy elintézésének idejére. (Meg kell jegyezni, hogy ez nem jelentett túlságosan sok elfoglaltságot a helybeli néprajzi gyűjtésen és betanító munkán kívül.) A VKM. és a Kereskedelemügyi Minisztérium szubvenciói mellett Paulini arról is gondoskodott, hogy egy széleskörű pártoló tagságot szervezzen. A testületben helyet foglalt a politikai élet több fontos alakja, de a bankok képviselői is jelen voltak. Ezektől különböző, bár viszonylag csekély támogatást szerzett a Szövetség részére.10

A Bokréta Szövetség szilárd léte anyagilag biztosítottnak látszik. Paulini most „eszmeileg” is meg akarja szilárdítani. (Mint látni fogjuk, szó sincs itt valami egységes eszmei, vagy politikai állásfoglalásról. Politikailag az aktuális, divatos nacionalista szólamokig terjed, minden más kérdésben saját véleményét adja közre, nem egyszer gúnyoros, szellemeskedő, kioktató formában.) Egy év elteltével elérkezettnek látta az időt, hogy kijelentse: „... a Bokréta mozgalom ma már teljesen kialakult rendszere a lehető legtökéletesebb ..., mert az egész kultusz dogmái is kialakultak, nem látható belső élete is teljes.” – (B. L., 1936. IX.–X. „Hajrá népművészet” c. előszó.)

Mielőtt Paulini eszméi közül szemelvényeket adnánk közre, vizsgáljuk meg, milyen történelmi és társadalmi helyzetben működik a Bokrétások Szövetsége.

A Szövetség léte, a bemutatók sikere és a tudatos szervezés a bokrétás falvak és csoportok felduzzadását idézi elő.11 A bokrétás csoportok többsége érdekes és jó hagyományanyagot visz színpadra. Egy-egy lelkes bokrétás vezető már korábban is alapos néprajzi kutatómunkát végez. (Például Kántor Mihály Cigándon, Jánosy György tiszteletes Váralján, Nemes János Hosszúhetényben, Zákonyi László Püspökbogádon, Szabó Antal Nagykállón, Németh Lili Szatmárököritón stb.) Mégis, a <125.> bemutatók színvonala a néprajzi tájékozatlanság miatt, a hirtelen felduzzadt és ellenőrizetlen anyag miatt szemmelláthatóan esik. A körültekintés nélküli propaganda ugyanakkor külföld felé a magyarok élő népművészetével dicsekszik. A falut felkereső nyitott szemű idegen azonban „cifra nyomorúsággal”, félfeudális állapotokkal, elhanyagolt szociális és gazdasági helyzettel, még nyílt nyomorral is találkozik. Persze nem a Bokréta Szövetség hibájából.

A kettősséget, ami a Gyöngyösbokréta bemutatók tüzijátéka (a Szent István napi tüzijáték) és a társadalmi valóság között volt, továbbá azt a kettősséget, ami a kultúrpolitikai törekvés és a Bokrétás tagok ettől való kívülállása között volt, talán Móricz Zsigmond fogalmazza meg legelőször és nagyon világosan a Színházi Élet egyik 1935. augusztusi számában: „Ma valóságos nemesveretű pénzidegenekkel van zsúfolva a Korzó. Úgy látszik, a magyar legfőbb szentnek a napja lesz a magyar nemzeti propaganda ékköve évről-évre jobban. – Csak jól fogják meg a dolgot, meg lehet belőle csinálni a Salzburgi Játékok hallatlan idegenvonzó tételeit ... az idegeneknek (minden bajunkat magunknak hagyva) csak hadd mutogassa ez a furcsa roppantságos város ... a Pearly Bouqet-t, a jó osztrák testvérek csak hozzáfognak élvezni és gyönyörködni, valósággal a paradicsomot látják maguk körül: azt nem tudják, hogy itt mindenki sír.”

A színpadraigazításról – a kicsit kirakat-színpadról – a nagyközönség is egyre inkább tudomást vesz. A VKM. ezek miatt az 1936-os Gyöngyösbokréta bemutató után a magyar Néprajzi Társaság ellenőrzése alá helyezi a továbbiakban színpadra kerülő számokat. Az ellenőrzés azonban gyakorlatilag nem történik meg, pedig még parlamenti felszólalás is történik a Bokréta védelmében.12

Györffy István kitűnően megírja: miért került sor arra, hogy néprajzos szakembereket vonjanak be a Bokréta Szövetség ellenőrző munkájába. „Mikor Paulini Béla Budapesten a csákvári parasztokkal színművet mutatott be, maguk a Néprajzi Múzeum tisztviselői tanácsolták neki, hogy a néppel azok eredeti hagyományait mutassa be... Sajnos azonban – mint ilyen esetben máskor is történni szokott – sok helyen a néprajzilag iskolázatlan vidéki betanítók és rendezők „belejavítottak” a népi hagyományokba. Némely helyen már csak töredékeit találták az ősi népszokásoknak, ezeket tehát saját fantáziájuk szerint „kiegészítették”. Nem elégedtek meg a hagyományos egyszólamú népdalokkal, ezeket több szólammal tanították be. A táncokból pedig ütemes tornagyakorlatokat csináltak, noha napról-napra láthatták falun, hogy a magyar nép egyazon nótára sem táncol egyformán, hanem ki-ki egyénisége, temperamentuma szerint másképp járja. Baj volt a kosztümökkel is. Sok helyen kiveszett már az ősi viselet, s a nép a szüreti mulatságok népies jelmezében jelent meg, vagy a magyaros jelleg nélküli ruháját nemzeti színű pántlikákkal rakta meg, hogy „magyar ruha”, legyen belőle. Ez a hagyomány rovására elburjánzó sok hiba nem a népet terheli hanem a laikus helyi rendezőket, akik – tisztelet a kivételnek – jobban akartak a hagyományokhoz érteni, mint maga a nép. A VKM már korábban meglátta, hogy szakemberek irányítása és ellenőrzése nélkül a Bokréta Mozgalom hamar lejárja magát. Ezért a Gyöngyösbokréta számait ethnographus szakemberek ellenőrzése alá rendelte... Sajnos, az ellenőrzés anyagiak hiányában 1936-ig abban merült ki, hogy a szak-<126.> emberek a Szent Istváni ünnepségek alatt rendezett előadások bemutatóin a főelőadás előtt pár órával megjelentek, de a betanított számokban nem tudtak jóformán semmit sem változtatni, így csaknem minden előadás a betanítók egyéni elképzelését tükrözte vissza... A Magyar Néprajzi Társaság tagjai tisztában voltak azzal is, hogy ily módon a hagyománymentés jelszava alatt maga a hagyomány megromlik, s évtizedek múlva a mondvacsinált jelenségeket az idő hiteles hagyománnyá avatja, félrevezetve a jövő ethnographusait, ezért sürgették a legteljesebb és legszélesebb körű néprajzi ellenőrzést.” (Ethnographia, 1936.)

Maga a hitelesítés13 technikája abból állt, hogy a bokrétások bemutatták számaikat a szakembereknek. A kutatók ezután felkutatták a falu viseleti és tánchagyományait, majd levonták a bokrétások számaira vonatkozó tanulságokat. A tényleges vagy vélt hibák kijavításának lehetőségeiről azonban nem találunk semmit a feljegyzésekben. Megtaláljuk viszont – szinte kommentár nélkül – az illető községből a néptánc és viseletanyag egy részének hiteles és részletes leírását.

Paulini igen érzékeny volt minden bíráló hangra, mondván, hogy a Bokrétát úgyis elég sok támadás éri. Az etnográfusok tehát ne adjanak a nyilvános kritikával újabb támadásra alapot, a kifogásokat közöljék vele szóban, s ő majd továbbítja a csoportok felé. Ezek a szóbeli észrevételek azonban legtöbbször leperegtek a Bokréta elnökéről. Az egész néprajzi hitelesítés így egy jó esztendő alatt tökéletesen és végképp befagy. Az 1938-i Gyöngyösbokréta bemutatók után Gönyey Sándor még ír egy cikket, ahol felveti, hogy ugyanazok a hibák tapasztalhatók, mint a hitelesítési akciók előtt: a színpadiasság kedvéért stílustalan és helyén nem való változtatásokat végeznek, az egészet pedig eredetinek tüntetik fel. Megállapítja, hogy az előzetes ellenőrzésnek nagyon is helye volna. „Sajnos – írja – többizben tett jóakaratú bírálataink még mindig nem érték el céljukat és így a hibákért a felelősséget magunkról, mint a Gyöngyösbokréta hivatalos ellenőrzőiről kénytelenek vagyunk elhárítani” (Ethn., 1938.). Ezzel végetért a Magyar Néprajzi Társaság ellenőrző munkája, Paulini megszabadult a Bokréta hivatásos bírálóitól. A javító bírálat hiányában csak Paulini ellentmondást nem tűrő kinyilatkoztatása áll a kételkedők előtt a hitelesség kérdésében: „... a parasztoknak nem engedi meg a büszkeségük, hogy azzal parádézzanak, mi a szomszédé ...” (B. L., 1939. I.) Ennek a frázisnak nem nagyon volt gyakorlati alapja, hiszen a színpadi törvények kötelezően hatnak a bemutatandó anyagra, változtatni a színpadon kell.

Függetlenül a résztvevők, táncosok, énekesek gondolkodásától és meggondolásaitól, a Gyöngyösbokréta úgy, ahogy volt, kitűnően beilleszthető volt az általános kultúrpolitikai és politikai irányvonalba. Az általános politikai irányvonal képviselői kifelé a magyarságnak az ősi hagyományai alapján való ezeréves jogait és a nemzetiségek közti felsőbbrendűségét érzik bizonyítottnak a mozgalommal. Irrendenta, nacionalista törekvések tűzik zászlaikra a Gyöngyösbokrétát. A polgárnak a paraszti élet problémátlan báját hangsúlyozzák, elterelve a figyelmet a parasztság megoldatlan szociális kérdéseiről. De beleillett a Gyöngyösbokréta megjelenése és léte annak az értelmiség

<127.>

5. Farsangi köszöntők Tardon
Carnival greetings at Tard

rétegnek az elképzelésébe is, amelyik a nemzeti kultúra megújulását várta a népművészettől.14

Paulini a korszak eszméitől sodortatva, de talán nem akarata ellenére, az általánosan kötelező magyarkodás e korszakában a koreszmékhez igyekezett igazodni mozgalmával, bár valószínűleg jól tudta, hogy a bokrétás tagok enyhén szólva nem foglalkoznak fejtegetései megemésztésével, bírálatával, és a bokréta vezetők is csak az általános és kötelező nacionalista szólamokig jutnak az ideológiában. (A lelkiismeretes vezetők gondja az anyaggyűjtés és a népművelés, a betanítás, szervezés és gyakorlati csoportvezetés volt.) Paulini állásfoglalásai a hatalom felé való kötelező elkötelezettséget <128.> jelentik, és tükrözik is a hivatalos állásfoglalást a „nemzet”, „nép-paraszt”, „hazafiság”, „magyarság” stb. kérdésekben.

Az idő és a társadalmi fejlődés eközben nem állt meg. A paraszt biciklin járt, géppel csépelt, a falusi tehetős réteg fürdőszobát építtetett műbútorral berendezett lakásához, egyszóval parasztságunk annak rendje és módja szerint polgárosodott. Az a kultúra, amit a feudális viszonyok hoztak létre, legfeljebb csak hagyományként él, halálra van ítélve, új váltja fel. A polgári életforma a polgárosodással együtt megjelent és felszámolt mindent, ami a régire, elavultra emlékeztetett életformában, öltözetben, szórakozásban, szokásában, magával sodorva a hagyományokat. Ezért hiába veszi alapszabályba a Bokréta Szövetség a hagyományok felélesztését és elevenen tartását, a hagyományt most már a paraszt váltja fel aprópénzre. Azaz egyáltalán nem a hagyomány iránt érzett tiszteletből veszi fel a viseletet augusztus 20-ra és táncol, hanem mert Pestre mehet, világot láthat, kiléphet a munka hétköznapjaiból, még napidíjat is kap. Mindez egyre növekvő polgári igényeinek kielégítéséhez viszi közelebb, ha csak egy kis lépéssel is. Ez természetes és egyáltalán nem lebecsülendő józan realitás és megfér vele saját hagyománya szeretete, emlékezetben tartása, alkalmi gyakorlása.

Ismét Móricz Zsigmond az, aki helyére tudja tenni az egész jelenséget: „A mai nép nem játszik többé idillt az életben. A mai parasztlány nem gyöngyszem, amely öntudatlan szépséggel merül fel az ethnographia habjaiból, nem is virágszál, amit le lehet törni,... ember, aki semmiben sem akar elmaradni a felette élő társadalmi <129.> rétegek lányai mögött. A Gyöngyösbokréta templomi áhitatának odakint vége. Ott ma a gyönyörű élet tombol” (Színházi Élet, 1933. VIII.) Ugyanő írja (Színházi Élet, 1934. VIII.): „A siker titka, hogy a magyar népben – hiába tagadták ezt egészen a legújabb időkig – színészi őstehetség van.” A szereplők nagyon jól érzik, olykor tudják is, hogy amit csinálnak, az „szereplés”.

Talán az eddigiekből is kirajzolódott annyi, hogy a mozgalom története folyamán kiépült egy igen jól szervezett országos hálózat, jól szervezett anyagi ellátottsággal és a résztvevőkön keresztül egy hatalmas és értékes, élő népművészeti anyaggal, amely e bemutatók nélkül valószínűleg teljesen és visszavonhatatlanul elveszett volna.

A mozgalom története a felszabadulás után már nem sokkal lezárul. 1945-ben Paulini feleségével együtt Bajon – állítólag méreggel – öngyilkosságot követ el. A Bokréta Szövetség formailag ugyan még 1948-ig működik, azonban atyja és vezére nélkül már nincs számottevő megmozdulása.15 Végül a Szövetséget – az összes többi, <130.> 1945 előtti társadalmi szövetséghez és egyesüléshez hasonlóan – belügyminiszteri rendelet16 oszlatja fel.

II. Ideológiai jelenségek a bokrétás mozgalomban

Valószínűleg Paulini taktikai érzékére is fényt vet az a tény, hogy a Bokréta elnöke – a Szövetség léte és fenntartása érdekében – a Gyöngyösbokrétát igyekezett az uralkodó nézetekhez, törekvésekhez kapcsolni. Mi volt Paulini álláspontja a néphagyományról és felhasználásáról, a nemzeti magatartásról, a bokrétázás tartalmáról és céljáról? Mielőtt a kérdésekre a választ keresnénk, ismét nyomatékkal kell hangsúlyoznunk, hogy az ideológia – Paulini szavai szerint „dogmák” – megteremtése és befogadása között óriási különbség volt. Az ideológia – a Gyöngyösbokréta ilyen vagy olyan magyarázása – a polgári-értelmiségi réteg és a hivatalos kultúrkormányzat részére készült a mozgalom léte igazolására. – Lássuk azonban a megnyilatkozásokat.

Egy négynyelvű ismertető 1933-ból így nyilatkozik: „A Gyöngyösbokréta ünnepi játék, amelyre Magyarország minden tájáról esztendőről-esztendőre összesereglik a nép színe-java, hogy keleti magyarságáról bizonyságot tegyen.” – A Budapesti Hírlap (1937. VIII.) hasonlóan ír: „...Az ősi magyar népművészetünknek, mesemondásunknak egy, még az igric és regős korból megmaradt sarja (ti. a Gyöngyösbokréta bemutatók), ami kihajtott a Trianon utáni szomorú magyar avarról.” – Egy alapszabály módosítás kapcsán a Bokrétások Lapja (1938., IV.–VI.) szerint a Gyöngyösbokréta feladata „a magyar népművészet minden megnyilvánulásának – népi dalnak, táncnak, viseletnek, szokásnak, népiparnak – országosan való megóvása, de új virágoztatása is. A szövetség országszerte feléleszti a hagyományokat, amivel a nép magyar öntudatát erősíti... a magyarság lelki egybeolvadását szolgálja”.

1940-ben 10 esztendős a bokréta bemutatkozása. Paulini „végrendelkezik”: „Jubileumi esztendőre ez a szóm és mondásom” (B. L. 1939. X.). A kezdetre visszatekintve megjegyzi: A Bokréta mozgalom indította el a népművészeti mozgalmat. A Gyöngyösbokréta mentette meg a magyar táncot. A nagyváros népe a bokrétások útján fedezte fel a falu népét. A nagyváros népe „úrnak” ismerte meg a parasztot, „természetesen azért egy pár tehetséges emberre szükség volt, hogy a mozgalom végre ki is törjön”. Majd később ugyanott írja: „Mintha olykor azt éreznénk, hogy a falukutatók városi születésű része csak akkor indult neki a falunak, amikor meglátta a Városi Színházban a Bokrétásokat, ha ugyan utóbb egyik-másik azt is észrevette, hogy amit a Városiban látott, az nem a falu mai élete”. Éppen ezért sürgeti a bokréta ideológiai tisztázását ...a dogmákat meg kell állapítani és országosan elfogadni.” (Ez némileg ellentétes az idézett 1936-os megjegyzéssel, hogy „az egész kultusz dogmái kialakultak”.) Tulajdonképpen a hagyományőrzés folyamatáról, a hagyományokról és a parasztok lelki alkatáról szóló – egyéni elképzelése szerint szükséges – „dogmák” megfogalmazásáról van itt szó. Fejtegetéséből természetesen a Bokréta mozgalom fontosságára, érdemeire, és előadásaink egyedül helyes módjára lyukad ki.

Az előbbiek ismeretében válik érthetővé, hogy Paulini a népművészeti bemutatók és a hivatásos művészek produkciói közötti – szerinte áthidalhatatlan – ellen-<131.>tétben is sajátos, harcosan maradi álláspontot képvisel, mint a Muharay Elemér féle „Népszínpadi Játékok” vitájában is. (B. L. 1938. I.–III.) Muharay szerint „A város továbbfejlesztheti a falu művészetét... sőt magasabb kulturális fokon kell, hogy adja vissza a falunak”. Paulini szerint „a falu művészetét csak hagyjuk meg a falunak, egyrészt okossági, másrészt tisztességi okokból.” Okosságból, mert a „népművészet báját a hivatásosok csapata úgyis tönkreteszi”, tisztességből, „mert ha egyszer a népnek végre újra öröme telik művészetében, akkor ezt az örömet illik meghagyni.” A „pillangót nem lehet sasosítani”! Figyelmezteti az esetleg másképp gondolkozókat, hogy a 10. évforduló alkalmából adott e végrendelkezésének közzététele után már „vigyázzanak az erővel pereskedők, a miénk után következő kor – mint itélőtábla – előtt nagy szégyenben maradhatnak.” Paulini szerint (Budapest Hírlap, 1937. VIII. 20.) „Senki ija-fia a magyar paraszton kívül nem hivatott arra, hogy a hamisíthatatlan magyar néptáncot képviselje.” Panaszkodik a népművészet helyi kiárusításáról „Lazaronizmus” címmel: „50 külföldiért nagyot, de 10-ért is lehet már kicsit rendezni. Néhány idegenlerakodónak elrontott – elveink köréből netán szinte erőszakkal elvont – bokréta, sőt álbokréta azonnal – mondjuk – gémeskúthoz áll, „majd ott táncoltok!” De más falukkal is megtörténik, hogy népük beleterrorizálódik ilyen

6. A szanyiak verbunkja a templom előtt búcsúban
Verbunk at Szany in front of the church

<132.> ünnepekbe. Néhány helységben már minden órában kapható17 magyar hagyomány.” (B. L., 1939. IV.) – Paulini szerint a kiút, „hogy a M. B. Sz. ne csak kitervelhesse az ünnepekhez kötött ünnepségek rendjét, hanem ez a programot meg is valósíthassa.” „Minden ünnepséget meg kell magyarosítani, egészen a disznótorig.” (B. L., 1939. X.)

Paulini állandóan és éberen harcra kész mindennel és mindenkivel szemben, ami, vagy aki a Bokrétát, hatását, hatáskörét támadhatja. Úgy látszik, leginkább a színpadi bemutatókat félti egy esetleges profivállalkozástól,18 amely a népművészetet közvetlenül felhasználná. Ezért nagyon sokszor elvi nyilatkozatot tesz az értelmiség művészete és hagyományfelhasználása tárgyában a stílus és eredeti népművészet, valamint a Gyöngyösbokréta védelmében. A Bokrétások Lapja 1939. okt. számában arról ír, hogy az értelmiség művészete annyit kaphat a népművészettől, amennyit annak adott, tehát csak ihletet kaphat (és nem nyersanyagot). A népművészet alapján új alkotást kell csinálni – jól kell ismerni a népművészetet, de nem lehet azt alkotni. Már 1936-ban arról ír (B. L., 1936. I.–II.) „Esti parasztok” címmel, hogy káros, ha az értelmiségi diákság maga gyakorolja a népszokást. „Általános és nagy magyar érdek, hogy ha itt a népművészet hitelességéről lehet szó, akkor azt a hitelt minden zavaró jelenségtől távoltartsuk.” Szerinte csak az a hiteles, amit a paraszt táncol, hiszen mások úgysem tudják úgy csinálni. „Ha egyszer a nép boldog, hogy valamely tudományát, igenis: az ő tudományát felfedezték, érzékelik, leszünk szivesek neki ezt az örömet meghagyni – igen?” Az értelmiség dolga magyar viszonylatban az, hogy szeresse a népművészetet, sőt rajongjon érte és biztassa. Táncoljon úri ruhában úri táncokat és ne váljék esti paraszttá. Hasonlóan ír később is (B. L., 1939. I.): „Az értelmiség ne azon fáradozzék, amit a nép már megcsinált, mert az úgy kiforrott remekmű, hanem alkosson valamit, ami rafináltságában éppen olyan értékű, mint amaz bálában. A zeneszerző ne köcsögdudáltasson a pestiekkel, hanem írjon egy köcsögdudáló élőzenét 24–60 tagú zenekarra komponálva”. Vallomása szerint (B. L., 1936. IX.–X. sz.) mozgalmának hivatása a népművészet megőrzése. Népszokást, népművészetet újítani nem lehet. Az úri és népi művészet különválasztandó, néprajzosok segítségével kell a színpadradolgozás ellen, a készületlenség és az agyondresszúrázás ellen fellépni. (Ez mintegy reagálás a Néprajzi Társaság felügyelete alá való rendelésre.) A bokrétás csoportok között kerülendő a kölcsönzés és a versengés is.

Színpaddal kapcsolatos ideológiája védelmében Paulini támadja Muharay „Játékszín Szövetkezet” munkatervét (ez a Nép és Tájkutató Intézet keretében jött létre), <133.> mint Bokrétautánzatot. Ugyanakkor megírja több kis jelenetből álló, zenés-táncos színpadi játékát, a bokréta ihletéséből. Ezek a játékok már hivatásos előadók folklórjellegű színpadi bemutatóját jelentik staggione-szerű szervezésben, „Csupajáték” címmel.19 (1938-ban Londonban vendégszerepelnek, a többi tervet a kitörő háború húzza keresztül.) – A folklór színpadi felhasználásának kérdésében Paulini később még Kodályt is megszólaltatja, aki a Hagyomány Szava 1943. VIII. számában így nyilatkozik: „Az igazi oly művészet volna, amelyben a népművészeti elemet a maga nyers valóságában kimutatni is lehet.” A Bokrétások Lapja (1939. IX.–X.) „Hajrá népművészet” cikkében írja: „A Gyöngyösbokréta azért egyedülálló világviszonylatban is, mert a gusztusos Kelet, az a kelet, amin tündöklik a nyugat tisztasága.” „A bokréta népének viselkedése már külpolitikai értelem: azt az országot, ahol a paraszt is ilyen ťúrŤ, csak inkább óvni kell, mint bántalmazni”. A Gyöngyösbokréta »A világ virágja«20. Közli Paulini (H. Sz., 1940. IX.) Karácsony Sándor véleményét is a magyarságról, nyilván egyetértéssel. Karácsony a szalmaláng, széthúzás, patópálkodás, sültgalambvárás „jellemző” magyar tulajdonságairól ír, amely „bűnök” szerinte azok szemében <134.> bűnök, „akik nem akarták megérteni az Európaiságot – igen bölcsen – ázsiai módra élő magyart”. Pedig az ázsiaiság vonásait kell ezekben is meglátni.21 Paulini „Hétköznap nyugat – ünnepnap kelet” cikkének címe (B. L., 1935. II –III.) jelszóként is használatossá válik a magyarság bőven hangoztatott keleti származásával, népművészetével és annak megjelenési formájával, a Gyöngyösbokrétával kapcsolatban. Ugyanakkor a középosztály és falusi értelmiség részére a jelszó tanácsot is ad az ünnepi ruházkodásra.22

Rendszerbe foglalható „dogmákat” végülis nem találhatunk. Inkább a mozgalom elnökének egyéni érzelmektől átfűtött, nem is mindig egyértelmű és következetes gondolataival találkozunk. Ezeket viszont majdnem mindig a gyakorlati kérdések, a bemutatók vagy a mozgalomszervezés aktuális kérdéseinek „elvi” megmagyarázása miatt veti papírra, mindig a mozgalom és egyúttal a saját érdekeinek védelmében. Időnkinti fantaszta elképzeléseit, a nacionalizmussal való gyakori azonosulását, a színpadi gyakorlathoz és a hivatásossághoz fűződő ellentmondásos viszonyát könnyen levezethetjük vélt vagy tényleges érdekeiből.

III. A bokrétás megmozdulások előkészítése és szervezése

Szerencsére Paulini sokkal jobb szervező volt, mint ideológus. Szinte a szervezés legapróbb részletéig mindent maga végzett. Minden bokrétás vezetőt személyesen ismert, minden csoportot helyszínen felkeresett, a színpadi munkát személyesen és határozottan irányította, diktátor és atya volt egy személyben. Lapot szerkesztett és magasrangú pártfogókat szervezett a mozgalom támogatására. Népi kerámia és szőttes árusítást, kiállítást, divatbemutatót szervezett, az ügyek vitelétől még a Szövetség főtitkárát, dr. Molnár Imrét is elmorogta. Közben a magyar úr szerepében érezte jól magát, igyekezvén a „magyar úr” „jellemző” tulajdonságait láttatni viselkedésében. Harminc év távlatából alakja a bokrétások visszaemlékezéseiben kivétel nélkül úgy él, hogy a Szövetség, a Bokréta személy szerint Paulinit jelentette.

Gönyey Sándor személyes visszaemlékezése szerint a Néprajzi Múzeumban hozzáforduló Paulininek az első bemutatóra Boldog, Mezőkövesd, Buják, Bocsárlapujtő, Nagykálló, Zsámbok csoportjait ajánlja. (Gönyey Sándor: „A Gyöngyösbokréta története” EA 577.) Paulini mindenütt személyesen jár és mindenütt megnyeri támogatónak

<135.>

7. A boldogi bokrétások csárdása
Czardas of the Pearly Bouquet dancers of Boldog

a falu vezető társadalmi erejét. (Ez nem mindig azonos az értelmiségi, vagy a vagyonos réteggel.) A gondolat és maga mellé leginkább a tanítókat állítja, akik közt a helyi hagyomány sok lelkes gyűjtőjét is megtaláljuk. Olykor a jegyző, más esetben a pap – főleg a protestáns – válik a helyi bokréta vezetőjévé.23 Ugyanakkor Paulini az egyszerű bokrétás tagokat is szinte személy szerint nyeri meg. Igaz, nem egyszer „úri közéjükereszkedés”, vagy pinceszerezés keretében, mindig megtartva az országos vezetők megfellebbezhetetlen felsőbbségét. Ezt a magatartását azonban hatásosan tudta vegyíteni a közvetlenül szeretetreméltó, „úrtól szokatlan” egyszerű modorral. Nem beszéltem olyan bokrétással, aki ne rokonszenvvel emlékezett volna rá. Állíthatjuk, hogy nagyszerű szervező egyénisége fogta össze és tartotta aktivitásban, majd másfél évtizedig a párezer bokrétás tagot és vezetőt (népművelők tudják, hogy ez milyen nagy dolog).

Az eredményes munkát a jól kiépített szervezet biztosította. Ez a szervezet praktikus volt, erős kezű irányítással. A Belügyminisztérium által engedélyezett alapsza-<136.>bályok szerint az egyesületi felépítés volt a Bokréta Szövetség alapja. Tehát volt elnöksége, választmánya, közgyűlése, évi beszámolója, kötelező költségvetése. A szövetség e központi részén kívül vannak a „helyi bokréták”, amelyekben szintén van elnök, vezetőség, tagság. Azt is tudjuk, hogy a 10 éves évfordulóra Paulini kiadja a jelszót, hogy a bokrétás csoportok készítsenek zászlót; ezek után még zászlóvivőkről is tudunk. Mégis úgy tűnik, hogy az egész helyi szervezet papírforma volt, és inkább egy-egy helyi vezető vitte az ügyeket. Az évi közgyűlésen való részvételen túl a központi vezető szervek sem funkcionáltak. Paulini jelentette egy személyben a szervezet vezetőségét. Ő tartotta a kapcsolatot a helyi vezetőkkel, a helyi vezetők pedig függetlenül minden bokrétás szervezettől, hol magasrendű, hol középszerű, hol elfogadható szervező-nevelő munkát végeztek.

A tanulmányunkban közölt jegyzék és térkép a napjainkig felderített bokrétás községeket tünteti fel. Könnyen lehet, hogy rajtuk kívül még számos község igényelheti a Gyöngyösbokrétás címet. Ez abból is adódhat, hogy esetleg saját vidékükön a Bokréta Szövetségen kívül, de Gyöngyösbokréta néven tartottak előadást, népművészeti bemutatót az említett időszakban, esetleg kapcsolatban voltak Paulinival, de budapesti bemutatkozásukra valamiért már nem került sor.24

Természetesen egy ilyen nagyszabású testület szervezeti élete, de maga a bemutatók létrehozása is megkövetelte, hogy a szövetség költségvetéssel és elszámolással dolgozzék. Tudjuk, hogy a Fővárosi Idegenforgalmi Hivatal részéről Ochrona Dezső és Weszely Géza volt az egyes Gyöngyösbokréta bemutatók gazdasági felülvizsgálója. A Bokréta Szövetség költségeihez, a megmozdulások és a vezetők folyamatos fizetéséhez, a bokrétás lap fenntartásához és a levelezéshez azonban a szervezetnek államilag rendelkezésre bocsátott költségvetési kerete volt. Az évi elszámolás nyomán a következő évi költségvetés kiadásainak fedezéséhez az állami támogatáson túl néhány jogi személy (bank, biztosító, város) járult hozzá adományokkal, valamint magánszemélyek is, akik az alapszabályok értelmében alapító tagnak számítottak. A Bokréta Szövetség pártoló tagsága évi tagdíjat fizetett és e tagdíj ellenében elszámolás után ún. népipari cikkek közül választhatott (népi szőttest, vagy kerámiát).

Említettem, hogy a Szövetség 1937-ben 20 000,– pengő ráfizetéssel zárta a költségvetést, illetve az évi rendes költségvetésen kívül ennyi volt a Szent István heti Gyöngyösbokréta bemutatók deficitje. Ezt az összeget a főváros fizette ki. A továbbiak során Paulini ügyelt arra, hogy a Bokréta Szövetség és megmozdulásai ne legyenek nyereségesek, hogy a bevételt mindig elérje, vagy meghaladja a kiadás. Abból a meggondolásból fakadt ez, hogy nyereség esetén az egyes tagok netán joggal követelnének részesedést. Nem valószínű persze, hogy ilyen követelés előfordult volna. Az egész meggondolás inkább azt szolgálta, hogy a meglevő támogatások szintjét fenn lehessen tartani, és az ügy üzleti gondolattól való mentességét is reprezentálhassák.25

1934-től a Bokrétások Lapja, majd 1940-től a Hagyomány Szava a szervezet hivatalos orgánuma. Az egyes számokat Paulini egyedül szerkeszti és jórészt egyedül is írja, a kiadóhivatal szintén a lakásán van. Néhány hivatalos értesítésen és a néprajzi

<137.>

Text Box:

8. Zászlóavató szakmári bokrétások
Pearly Bouquet dancers dedicating the flag at Szakmár

gyűjtéssel foglalkozó bokrétavezetők hagyományleírásán kívül az egyes évfolyamokban egy-egy meghívott cikkíró, pl. Harsányi Zsolt, Karácsony Sándor, Gönyey Sándor stb. írásait találjuk. A Hagyomány Szava néprajzi értesítések szempontjából elődjénél már jóval gazdagabb. A folyóirat legértékesebb adatait a bemutatók műsorai, a helység és szokásismertetések jelentik.

A Bokréta Szövetség tényleges tevékenységét természetesen elsősorban a bemutatók jelentették, közülük is főleg a Szent István hetében 3–12 napig tartó esti előadássorozat, a kb. 2000 személyt befogadó budapesti Városi Színházban. Talán nem érdektelen felidézni az első budapesti bemutatók szervezését, előkészítését, létrejöttének körülményeit. Feltétlenül igaz, hogy az „ügy” már születésre érett <138.> volt, mégis kellett a „bába”, Paulini. Kellett Paulini hite, elhivatottsága, hogy ő az avatott színpadi rendező és egyben a magyarság, a hagyományok egyik legfőbb védangyala. A „Magyar Földmíves Játékszín” Háry-bemutatói után vagyunk ekkor, Paulini színházi rendezői sikere Hevesi Sándor és Márkus László megítélése szerint is vitathatatlan. A komoly erkölcsi siker szárnyakat ad Paulini fantáziájának. A Balaton Kávéház asztalánál Szőke Kálmán és Péter Tivadar színészek, Faragó Sándor karikaturista, valamint Babay József és Zalai-Szalai László írók társaságában napi vita tárgya a „hogyan tovább?” kérdése. Paulini praktikus ember, új lehetőségeket keres a „Magyar Földműves Játékszín” újabb pesti bemutatójához. Meg is találja segítőtársát a Fővárosi Idegenforgalmi Hivatal vezetőiben (Zilahi Dezső igazgatóban és helyettesében, Markos Bélában). Ez a hivatal a Fővárosi Polgármesteri Hivatal egyik szerve, melyben a Fővárosi Népművelési Bizottság részéről Novágh Gyula, a gazdasági osztály részéről pedig Kovácsházi Vilmos támogatja Paulini elképzelését: a különböző színmű-részletek előadása mellett népművészeti bemutatók szervezésére is vállalkoznak, illetve bíztatják Paulinit. A hivatalos támogatást két körülmény is elősegíti; az egyik: törekvés az előző évek igen rossz visszhangú Szent István napi programjainak megváltoztatására, a másik: az országosan jelentkező igény népművészeti bemutatókra. Paulini már a megbeszélések nyomán kialakult új koncepció megvalósításán dolgozik, amikor Gönyey Sándorral és Bátki Zsigmonddal beszél a Néprajzi Múzeumban és tájékozódik a parasztcsoportok felől is. De nem engedi el a színműrészletek bemutatóját sem, tehát az 1931. augusztus 20-i ünnepségeken kettős produkció jön létre.

A Pesti Napló, Pesti Hírlap és Magyarság hírt ad arról, hogy a Szent István hét ünnepségén a „Magyar Földműves Játékszín” keretében a csákváriak, a „Magyar szivárvány”-t mutatják be. Ez hét kis játék, szavalókórusra és játékra bontott népballada, de „magyar groteszk” is. A bemutató a Kamaraszínházban volt. Az egyes részek: „A csillag, a csillag...”, „Egyszer egy királyfi...”, „Sirató asszonyok...”, a „Háry” egy része, a „Piros bugyelláris” egy felvonása, „Betlehemes játék”, és „sziluettjáték” (lényegében a hét évvel későbbi „Csupa-játék” ötletei). A Városi Színházban viszont Boldog, Tiszapolgár, Nagykálló, Őcsény, Kapuvár, Mikófalva, Koppányszántó, Püspökbogád és a Matyóföld csoportjai mutatták be táncaikat saját népviseletükben. A bemutató eredetileg az „Ispilángi rózsa”, majd végül a Gyöngyösbokréta címet kapta.

A bemutatónak mindjárt rangos pártfogói támadtak. A néprajzosok közül Györffy István, Viski Károly, Lajtha László, Seemayer Vilmos, Szendrey Zsigmond, Szendrey Ákos, Gönyey Sándor, Bátki Zsigmond és Madarassy László támogatja az ügyet,

<139.>

9. A perenyeiek seprűstánca
Broom dance at Perenye

de Kodály Zoltán is, aki később a Bokréta Szövetség művészeti tanácsadója. Zenei, irodalmi, képző- és iparművészeti körökből Volly István, Kerényi György, Karácsony Sándor, Glatz Oszkár, Tüdős Klára, Holló Valéria és Iser Márta csatlakozik a támogatókhoz. A politikusok közül az ügyet ugyancsak többen pártfogolják: Zsindely Ferenc, Csíkvándy Ernő, Padányi-Gulyás Jenő és Hertelendy Miklós képviselők, Wlasschich Gyula államtitkár, Dorner Aurél miniszteri tanácsos, Csoór Lajos, az Igazság lap tulajdonosa, László Géza kereskedelmi minisztériumi osztályfőnök és Benkő Sándor, az Iparügyi Minisztérium főtisztviselője. Később, a Bokréta Szövetség megalakításában is ők segítenek Paulininak.

Az 1931-es bemutató után a népszínművek vagy más, parasztcsoportokkal bemutatott színpadi művek már érdektelenné válnak. Sikerei nyomán annál szivesebben látják a Gyöngyösbokrétát. Még az is felvetődik 1932-ben, a bemutatók szervezésekor, hogy igazi hivatásos rendező – Márkus László operaházi főrendező közreműködésével – az Operában ismételjék meg a produkciót. Paulini minden rábeszélő készségére szükség van, hogy Márkus Lászlóval szemben magának mentse meg ezt a második bemutatót. Végülis a személyes ismeretség mellett valószínűleg Márkus belátása döntötte el az ügyet: nyilván méltányolta Paulininak az első Gyöngyösbokrétás bemutatóban szerzett érdemeit és visszavonult a rendezéstől. Ezzel lehetővé tette, hogy Paulini legyen a további bemutatók szervezője és rendezője. Így 1932-ben a Nemzeti Színházban tartják meg a második Gyöngyösbokréta bemutatót. 1933-ban a produkció véglegesen visszakerül a Városi Színházba. Ezt követően alakul meg a Bokréta Szövetség. Az előadások széleskörű szervezése a továbbiakban már a Szövetség védőszárnya alatt akadály nélkül folyik, nemcsak augusztusban, hanem azon kívül is. Emellett <140.> a helyi bokréták is tartanak előadásokat, főleg a későbbi idők folyamán különböző vidéki központokban. Utóbb pedig a második világháború alatt Magyarországhoz visszacsatolt területeken központilag szervezett bemutatókat is rendeztek. Tudunk egy sor külföldi szereplésről is.26

<141.>

Text Box:

10. Nádasdaróci táncospár
Dancing couple at Nádasdaróc

IV. A bemutatók rendezése és visszahatása

Minden bemutatónak bizonyos beállítottság, ugyanakkor nagyméretű improvizáció volt a jellemzője. Túl sok beállításra nem is lehetett alkalom, hiszen Paulini egymagában képtelen lett volna a mai értelemben vett néptáncfeldolgozásokat készíteni, vagy akár munkatársaitól megkövetelni. (Éppen ezért egy-egy rosszsikerű „belenyúlás” azonnal feltűnővé vált, s mint minden más esetben, az ilyen természetű hibák is hamarabb váltottak ki helytelenítő kritikát, mint az általában jól megoldott feladatok a dicséretet.) Ugyanakkor Paulini felismerte: nagy színpadon nagy hatásokat kell produkálni. Ez elsősorban a zenére vonatkozott. A helyi bokréták zeneileg éppen olyan szegényesen voltak ellátva, mint sok mai falusi tánccsoport, bár maga a zenei matéria többnyire friss, értékes hagyományanyag volt. A bokrétások nagy színpadon és dekoratív körülmények között hallották hivatásos előadásban, nagyszerű vivőerejű, olykor 26–30 tagú cigányzenekartól azokat a tánczenéket, amelyeket otthon többnyire malacbandák muzsikálásában szoktak meg. Már a próbákon felfokozott hangulatban <142.> táncoltak s a zene vivőerejétől önmagukat felülmúló produkcióra voltak képesek. Az ilyen próbákat követő bemutatók mindig sokat megőriztek az improvizáció hatásából, s a táncosok a spontán, őszinte rögtönzés hangulatát az egész előadáson keresztül tartani tudták.

A bokrétás csoportok egy évben alig néhány alkalommal léptek fel állandó zenekísérettel. Anyagilag is lehetetlen lett volna e téren ellátni őket. A bemutatók legtöbbjén Rácz Zsiga és 25–30 tagra kiegészített cigányzenekara adta minden csoport kiséretét. A csoportok legtöbbször kottázott dallamokat hoztak a próbára. Előadás előtt egy vagy két próbalehetőség volt. Ez a körülmény a zenében is alkalmat hagyott az olykor nem kívánatos rögtönzésre, de a nézőben kétségtelenül a spontán zenélés benyomását keltette. A mai néptáncfeldolgozásokhoz igényelt zenei formák kialakítására nem volt lehetőség. Következésképp a koreográfiai formálás is a rögtönzéshez közelálló, nagy vonalakban megtervezett formák használatára szorítkozott. Tulajdonképpen nem is beszélhetünk koreográfiákról; a feldolgozásnak csak az elemi színreviteli követelményeknek kellett eleget tennie. Ez a megoldás persze csak akkor lehetett eredményes, ha az előadott táncanyag tökéletesen élt az „előadók lábán”. (Kifejezetten betanult táncot a kiemelkedő csoportok közül talán csak Szatmárököritó, Nagykálló és Kiskunhalas vitt színpadra.) A rögtönzés persze olyan, hogy egyszer ragyogóan, máskor gyengén sikerül. Csoportok esetében egy-egy ember „megzavarodása” az előadáson belül az összprodukciót is veszélybe hozhatja. Az improvizáció tele van továbbá változékony hangulati elemmel, s ez egyenként és alkalmanként ismét meglepetést hozhat. A rögtönzés tehát

11. Verbungot járó Józseffalvaiak
Verbunk at Józseffalva

<143.>

12. Kodály Zoltán a bocsárlapujtői csoporttal
Zoltán Kodály with the group of Bocsárlapujtő

– mint a színpadi műforma szerkezeti eleme – kicsit mindig hazárdjáték. Ugyanakkor megfelel az eredeti, élő hagyománybemutatásra való törekvés – „beállítás-ellenes” – igényének. A bokrétás produkciók színrevitelében tehát ez a felfogás érvényesült. Egyidejűleg azonban az alapvető színpadi törvényeknek is eleget kellett tenni, pl. a szám ne legyen hosszadalmas, a színpadra meghatározott módon kell bejönni, az előadást a nézők felé kell formázni stb. Legalább annyi buktatója volt egy ilyen bemutatónak, mint egy napjainkban szervezett TV-fesztivál élő adásának. Nem véletlenül használtuk a hasonlatot: a bokrétás műsorok szerkezetére is ma többnyire azt mondanánk, hogy fesztiválműsor összeállítás, mindenféle keretjáték nélkül.

A Gyöngyösbokréta színpadi produkciója szerkezetileg és megalapozottságában lazább volt a néptáncfeldolgozások és bemutatók később kialakult formáinál, de hangulatában, hagyományszerűségében, a népi táncolási módhoz való közelállásban a mai feldolgozásoknál általában teljesebb, gazdagabb volt. Az ilyen módon való színpadravitel ugyan a hibalehetőségek sorát hordja magában. Mégis, a népi táncolási mód tartalmát és „levegőjét” tudja „hozni” – ha „jól jön ki a lépés”. Erre egyébként volt lehetőség: a tagok az egyes bemutatókon valóban ünnepi hangulatban érezhették magukat. Megszabadulván otthoni gondjaiktól, egy olyan közösségben és légkörben

<144.>

13. Csángó bokrétások
Csángó Pearly Bouquet dancers

mentek színpadra, amelyben önkéntelenül megpróbálták képességük legjavát adni. A rendszeres szereplés és a várt siker elmaradása olykor ugyan károsan is visszahatott: egyes csoportoknál, vagy tagoknál a műgond hiányát idézhette elő, esetleg nagyképűséget, sztárszellemet is. A fellépéseknek a tagságra gyakorolt hatását egészében mégis pozitívnak kell tartanunk. A mozgalommal annak részvevői olyan lehetőséghez jutottak és olyan élményben gazdagodtak, amilyenre egyéni helyzetük alapján semmiképpen sem lett volna módjuk. Az a jelszó, hogy „ünnepnap Kelet”, ebben az értelemben számukra valóban realizálódott. De nem annyira Kelet lett itt a döntő (amin a Paulini féle megfogalmazás a ruhákat, a táncokat értette), hanem az ünnep, a mindennapi megszokottságból való alkalmi kiemelkedés. A bokrétázás természeténél fogva nem oldotta, nem oldhatta meg a falusi társadalom feszültségét, égető szociális gondjait, de mint kulturális mozgalom eleget tett funkciójának, amikor résztvevőit kiemelte – ha csak rövid időre is – a köznapi gondok egyhangúságából és a művészet vigasztaló, felemelő pillanataiban részesítette. Az élményben sokan osztoztak. Ha száz bokrétás csoportot veszünk alapul27 és mindegyik csoport kezdő létszámát átlag 14–16-ban jelöljük meg, már akkor is tekintélyes létszámú volt ez a mozgalom. Az évek során azonban majdnem mindegyik bokréta tagsága legalább egyszer kicserélődött. Ezért elmondhatjuk, hogy Magyarországon ez a falusi kulturális mozgalom addig <145.> nem látott méretekben mozgatott meg tömegeket. A Bokréta Szövetségnek a tizenöt év folyamán mintegy 3500–4000 tagja lehetett. A bemutatókon való részvétel igen mély nyomot hagyott bennük. Csak az élmény nagyságának tulajdoníthatjuk, hogy a volt bokrétások visszaemlékezése a hajdan történtekre ma is nosztalgikus és eleven.

V. A bemutatók népművészeti anyaga

Szendrei Zsigmond a Hagyomány Szava 1941. augusztusi számában így ír a gyöngyösbokrétások által színpadra vitt hagyományokról: „... a bokréták jeleneteiből a különböző vidékek ünnepi öltözködésének egész sorozata állítható össze, nótáinak kiválogatásában mindig a jellemzőre törekszik, arató, pásztor- és halásznótáik csupa ősi örökség. A különböző vidékeken szokásos alkalmi táncoknak egész hosszú sorát kutatták fel, nem is említve a csikós, juhász, kanásztáncokat, látjuk a legények pajtás, patkós- és sapkatáncát, meg a kisszéktáncot, az ősi verbunk különböző változatait éppen úgy, mint a „Bene Ádám”, csép, zsandártáncot, meg az asszonyok férc, virág, üvegtáncát és azután a vegyespárost, kivetős és csillagtáncot. Csupán nevek volnának ezek, ha a Gyöngyösbokréta meg nem mentette volna azokat.”

Ez az idézet már 30 esztendős és ha akkor igaz, mennyivel inkább érvényes lenne ma a bokrétások hagyománykutató munkája nélkül. 100–120 néptánc csak nevében élne.

A tánchagyomány kutatásakor legfeljebb két emberöltő emlékezetére vagyunk utalva. Így Györffy korábban idézett „félelme”, hogy egy tudatos céllal átalakított

14. Szanyi gyerekek a „Pásztor Böskét” húzzák
Children at Szany play the „Pásztor Böske”

<146.>

15. A csikménaságiak betlehemes játéka
Nativity play at Csikménaság

hagyomány a következő emberöltő emlékezetében már „hiteles”-nek tűnik, reális volt. Jó néhány néptáncunkról tudjuk, hogy „bokrétás”, legalábbis a motívumok sorrendjét, bizonyos formáit tekintve, s az „eredeti” hagyomány rekonstruálására már nem mindig van lehetőség.28

A Gyöngyösbokréta bemutatókon szereplő hagyományokról elsősorban a műsorok ismertetése tájékoztat. Ez megbízhatóbb, mint a bokrétások visszaemlékezése, bár az ismertetések nem egyszer önkényesen a szokásokban előforduló táncok alapján adnak neveket a felsorolás élénkítésére. Sok csoport lakodalmat, arató- és fonójelenetet mutatott be és egy műsorban több hasonló cím nem lett volna vonzó. Így került pl. a fonóképben szereplő „hátravágós” tánc neve az egész váraljai program címeként a műsorba. A bokrétások a szereplések során mintegy 75–80 féle táncot, 35–40 játékot, jelenetet, szokást mutattak be. Ha minden csoport egy előadás keretében mutatta volna be műsorát, közel 200 táncot, játékot, szokást láthattunk volna.

<147.>

A) A BOKRÉTÁS CSOPORTOK REPERTOÁRJA29

Alsóberecki (69), Borsod-Abaúj-Zemplén megye (Magyar László tanító). 1936. VI. Koszorúköszöntő, hatoztatás, csapásolás. 1937, 1938–39. Ujoncok, keménycsárdás. 1940, 1941, 1943. - MTA. Ft. 695.

Apátfalva (98), Csongrád megye. A Bokréta hitelesítése megtörtént, de budapesti szerepléséről nincs adat. – MTA. Ft. 251., 277. Csárdások, marsok.

Atkár (53), Heves megye (Pók Márton tanító). 1936. VIII. Sarkantyústánc, karikatánc, menyecskeváltótánc. 1938, 1939, 1940, 1941.

Bag (56), Pest megye. 1936. VI. Termőág, pajtástánc. - MTA. Ft. 201., 235., 361., 443., 453. Bukóscsárdás, vénlánycsúfoló, kukkós körtánc, karikázók, csárdások, verbunkok, seprűtánc, mars, gyertyástánc, lakodalmi felvételek.

Bácskertes (82), Jugoszlávia. 1941. Gúnárjáték, dus. 1942.

Bart (37), Csehszlovákia (Gürtler Dénes, majd Mácsik Ilona tanítók). 1939. Hajnaltüze, mártogatós, 1940, 1941.

Báta (23), Tolna megye (Incze Sándor tanító, majd Angyó Dávid asztalos) 1934. Aratóünnep. 1935. Üvegcsárdás, 1936. VIII. 1937. Halászok. 1938, 1939, 1940, 1941, 1942. - MTA. Ft. 75., 76., 77., 410., 372., ÁNE. Ft. 104. Cigánytánc, karikázó, csárdás, üveges, lakodalmi kóló, szakácstánc, ugrós, gazdaasszonytánc.

Bocsárlapujtő (42), Nógrád megye (Csáki József főjegyző). 1931, 1932, 1933, 1934. Menyecskekar, kopogóstánc, 1935. Szentivántüze. 1936. VIII., 1938. Dobogós. 1940, 1941, 1942. Hidasjáték. 1943.

Boldog (59), Heves megye (Bruckner Jenő főjegyző, majd Újvári tanító) 1931, 1932, 1933, 1934. Örömkalács, falusi hérész. 1935. Bújtató, mártogatós. 1936. VI. Kiszijárás. 1937. Májfa alatt. 1938, 1940, 1941, - MTA. Ft. 357.

Buják (48), Nógrád megye (Almási Miklós tanító) 1931, 1934. Vegyeskar, fonó. 1935. Páros körtánc. 1936. VIII. Örömkalács. 1937, 1938, 1940. Mártogatós. - MTA. Ft. 158., 357. Karikázó, verbunk, csárdás.

Bugac (78), Bács-Kiskun megye (Bodócs Gyula kecskeméti újságíró) 1934. Gulyástánc. 1936. VI., 1937, 1938, 1939, 1941. - ÁNE. Ft. 97. Pásztortánc.

Cigánd (70), Borsod-Abaúj-Zemplén megye (Kántor Mihály tanító) 1935. Májusjárás, átvetős, keménycsárdás. 1936. VIII., 1937. Csapásolás. 1938, 1940, 1941, 1942, 1943. – MTA. Ft. 1., 97. Verbunk, keménycsárdás, zöldágjárás, menettánc.

Csikmenaság (96), Románia (Adorján Áron kereskedő) 1941. Csürdöngölő, népi játékok.

Csikszenttamás (94), Románia. 1941. Csürdöngölő. MTA. Ft. 9., 10., Verbunk, párostáncok.

Csorna (2), Győr-Sopron megye. 1938. Legényes, párosverbunk. 1939. Dus. 1941. – MTA. Ft. 258. Seprűtánc, csárdás, dus

Csurgónagymarton (9), Somogy megye (Szigeti Zsigmond, majd Kapitány József tanító) 1934. Dongó, lóvásár, seprűtánc, gólya. 1935, 1937, 1938. Kukoricafosztás. 1940, 1941 és 1942.

Derecske (76) Hajdu-Bihar megye (Hatházi Sándor jegyző, majd Csóri Áron gazdálkodó) 1934. Férfikar, verbunkos. 1935, 1936. VIII., 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942. – MTA. Ft. 3., 106, 107., 363. Verbunk, csárdás.

<148.>

Dercen (71) Szovjetunió (Füsti László tanító) 1940, 1941. Pásztortánc. – Országos Néprajzi Múzeum filmtára.

Diósjenő (40), Nógrád megye. Hitelesítése megtörtént, de budapesti szerepléséről nincs adat.

Doroszló (84), Jugoszlávia 1941. Csírajázás, dusozás. 1942. MTA. Ft. 614.

Egerbocs (62) Heves megye (Veronács Dezső tanító, majd Berecz András asztalos) 1936. VIII. Vevő, patkóstánc, kipörgetős. 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942. - MTA. Ft. 79., 368., ÁNE. Ft. 16. Körverbunk, karikázó, csárdás, üvegestánc.

Érsekcsanád (30) Bács-Kiskun megye (Csuka Zsigmond tanító) 1934. Menyasszonytánc. 1935. Ridázás. 1936. VIII., 1938. Őrzik a szőlőt. 1939, 1940, 1941, 1942. - ÁNE. Ft. 7. Fonójáték, háromugrós (a film lappang).

Galambok (7), Zala megye (Varga János tanító) 1932. Regölés, pünkösdjárás. 1934, 1935. Cséptánc. 1936. VI., 1936. VIII., 1937. Seprűtánc. 1938, 1939. Háromkirályok. 1940, 1941.

Galgahévíz (57), Pest megye (Notter Dezső tanító) 1934. Örömkalács, pajtások tánca, 1936. VIII., 1937. Arató ünnep. 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943. - MTA. Ft. 197., Leánytánc, csárdás, májusfatánc, verbunk. Országos Néprajzi Múzeum filmtára lszn. Körtánc, párnatánc, bukós, kukkó, lakodalmi pajtástánc.

Galgamácsa (54), Pest megye (Hegybányai Gáborné tanító) 1939. Népi játékok, buktató. 1940, 1942. - MTA. Ft. 129. Kapusjáték, karikázó.

Garampáld (39), Csehszlovákia (Harsányi E.) 1943. Aratóünnep, cséptánc.

Géderlak (25), Bács-Kiskun megye (Vizslovszki László tanító) 1934. Menyecskekar, férctánc. 1935, 1937, 1938. Sapkatánc. 1939. Paprikafűzők, seprűtánc. 1941. – MTA. Ft. 90., 321. Verbunk, csárdás, sapkatánc, széktánc, mars, karikázó.

Gombos (83), Jugoszlávia 1942. Tüskömugrás, lippenős. 1941. Bukorkáné (?) 1943.

Gyimesközéplok (95), Románia 1942. Leányrablás, játékok. - MTA. Ft. 19., 503., 504. Verbunk, régi héjsza, korobjászka, hétlépés stb.

Gyöngyöshalász (52), Heves megye 1935. Gyöngyös. – MTA. Ft. 320., Országos Néprajzi Múzeum filmtára: Vőfénytánc, párostánc, tánctanulás seprűvel.

Gyöngyöspata (50), Heves megye 1935. Gyöngyös. – MTA. Ft. 455. Csárdás.

Hasznos (49), Heves megye. Hitelesítése megtörtént, budapesti szerepléséről nincs adat.

Hevesaranyos (01), Heves megye (Mikó Miklós) 1935. Dudatánc, 1936. VIII. Váltótánc. 1937. Juhásztánc. 1938, 1939, 1940, 1942.

Hollókő (45), Nógrád megye (Bakai Mihály tanító) 1936. VIII. Fonó, koszorúköszöntés, sarkantyústánc. 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1943.

Homokmégy (29), Bács-Kiskun megye (Radics Tivadar, majd Cár János tanító) 1932, 1935. Férctánc, párnatánc 1936. VI. 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943. - MTA. Ft. 88., 351. Csárdás, karikázó, békatánc, mars, verbunk, párnatánc.

Hosszúhetény (19), Baranya megye (Nemes János tanító) 1935. Aratóünnep, csárdás, friss, körtánc, gyűszűtánc, párnatánc. 1935. Csillagtánc. 1930. VI. 1936. VIII. 1937, 1938. Háromkirályok, hipp-hopp farsang. 1939, 1940, 1941. Bérestánc. 1943. - MTA. Ft. 5. Kanásztánc.

Hortobágy (75), Hajdu-Bihar megye 1934. Csikóstánc, 1935, 1936. VIII. 1937, 1938, 1939, 1941, 1943.

Inaktelke (89), Románia (Kalló János bíró) 1941. Tejbemérés, legényes. 1943. Kapuzás. – MTA. Ft. 13., 521. 529., 541., 691., 666. Legényes, csárdás.

Izsa (36), Csehszlovákia 1939. Pajtástánc, menyasszonytánc.

Józseffalva (81), Jugoszlávia, bukovinai székelyek (Németh Kálmán tanító) 1941. Borozdánfutó, verbunk. 1942. Karácsonyi köszöntő. – MTA. Ft. 30., 31., 32.

Kalocsa (27), Bács-Kiskun megye (Kujáni Ferenc kanonok és Dinnyés Gergely káplán) 1934. Szegélytánc, 1935. Férctánc, mars. 1936. VIII. Rozmaringtánc. 1937. Aratóünnep. 1939. Paprikafűző. 1940, 1941, 1942, 1943. - MTA. Ft. 21., 85., 86., 87., 95. Mars, csárdás, magyar kettős, gyermekjátékok.

Kalotaszentkirály (90), Románia 1941. Kántálás, fonó. 1942. Legényes, karolós.

Karád (12), Somogy megye (Happ József tanító) 1935. Kanásztánc, huszártánc, rezgőcsárdás. 1936. VIII. 1937. Kocsikala, üvegcsárdás. 1938. Pinceszer. 1939, 1940, 1941. – MTA. Ft. 146., 207. Kanásztánc, üvegcsárdás, seprűtánc, rezgő, csárdás, kocsikala.

<149.>

Kapuvár (1), Győr-Sopron megye (Németh János bíró) 1931, 1932, 1933, 1934. Párosverbunk. 1935, 1936. VIII. Párnajáték, 1937, 1938. Gyertyástánc. 1939, 1940, 1941, 1942, 1943. – MTA. Ft. 80., 293., 349. Verbunk, csárdás, seprűtánc, lakodalom.

Kazár (47), Nógrád megye (Komáromi Antal agronómus) 1934. Aratóünnep, körtánc. 1935, 1936. VIII. - MTA. Ft. 132., 133. Csárdás, karikázó.

Kecsetkisfalud (92), Románia (Kiss István lelkész) 1942. Csürdöngölő. – MTA. Ft. 642.

Kéménd (38), Csehszlovákia (Csepregi Kálmán tanító) 1939. Hajnaltüze, mártogatós. 1940, 1942. Menyasszonytánc, kanásztánc, seprűtánc. – MTA. Ft. 591., 633.

Kide (87), Románia 1942. Csürdöngölő.

Kiskomárom (8), Zala megye (Mátai József főjegyző) 1934. Regőlés. 1935. Páros körtánc. 1930. VIII. 1938, 1939, 1942.

Kiskunhalas (79), Bács-Kiskun megye (Nagy-Czirok László) 1930. VIII. Bene Ádám tánca, gyalogszéktánc. 1937, 1939. – ÁNE. Ft. 125. Verbunk, csárdás, széktánc, seprűtánc.

Kocsola (15), Somogy megye (dr. Györffi Béla főjegyző) 1936. VIII. Kanásztánc, üvegcsárdás, ugratós. 1937. Kendernyomás. 1938, 1939, 1940, 1942, 1943.

Komáromszentpéter (35), Csehszlovákia 1939. Sallai, árgyilustánc, buktató. 1942.

Koppányszántó (14), Tolna megye (Kovács István tanító) 1931, 1932, 1934. Kanásztánc, üvegcsárdás, ugratós. 1935, 1936. VI., 1936. VIII., 1937, 1938, 1939, 1940, 1941. -MTA. Ft. 434.

Kraszna (86), Románia 1941. Aratóünnep, forgó. 1943.

Kunszentmiklós (77), Bács-Kiskún megye (Ferenczi Géza tanító) 1934. Sapkatánc, legényes, törökös, kun verbunk. 1935, 1936. VIII., 1937. Dömötör nap. 1938, 1939, 1940, 1941. - MTA. Ft. 415., 639. ÁNE. Ft. 124. Országos Néprajzi Múzeum filmtára: Törökös, oláh leány tánca, sapkatánc, verbunk, juhásztánc, gulyástánc, süveges, csárdás, seprűs.

Kustánszeg (6), Zala megye (Somogyi Béla tanító) 1936. VIII. Tréfás népszokások, csapós csárdás. 1937, 1939.

Lövéte (97), Románia 1942. Karácsonyi bokréta: betlehemes.

Maconka (40), Heves megye (Tóth István tanító) 1930. Kő-kő játék, kivetős. 1937.

Porkolás. 1938, 1939, 1940.

Martonfa (21), Baranya megye (Baranyai György tanító) 1937. Ugrós, csillagtánc.

Martos (34), Csehszlovákia 1939. Pilikézés, árgyilus tánc. 1942. – MTA. Ft. 511. Mecsekszabolcs (20), Baranya megye 1937. Ugrós csárdás, pajtástánc, csillagtánc. 1938. Játék a párnával. 1939, 1940, 1941, 1942.

Mezőkövesd (65), Borsod-Abaúj-Zemplén megye (Váraljai Gyula tanító) 1931, 1932, 1933, 1934. Gyermekkar, aratóünnep, menyasszonybúcsúztató. 1935. Menyasszonytánc, gyertyástánc. 1936. VIII. 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1943.

Mikófalva (63), Heves megye (Mikó Miklós tanító) 1931, 1932, 1934. Kampótánc. 1930. VI., 1936. VIII., 1937. - MTA. Ft. 199., 470. ÁNE. Ft. 4. Karikázó, üvegestánc, vasvári csárdás és verbunk, kanásztánc, női tánc.

Mikóháza (68), Borsod-Abaúj-Zemplén megye (Mikula János tanító) 1934. Leánykar, árva leány lakodalma. 1935, 1936. VIII., 1938. Betlehemes játék. 1939. Rezgős csárdás. 1940, 1942. - ÁNE. Ft. 24., 37. MTA. Ft. 497. Rezgő csárdás, férfitáncok, leánytánc.

Mohács (24), Baranya megye (Horváth Kázmér főjegyző) 1936. VIII. Nád tánc, párnajáték, mars. 1937. Busók. 1939. Termőág, zsandártánc. – ÁNE. Ft. 98., Busójárás.

Nádasdaróc (88), Románia 1941. Menyasszonytánc, legényes. 1943. – MTA. Ft. 542. Legényes.

Nagybaracska (32), Bács-Kiskun megye (Tihanyi (Töbl) Jenő tanító) 1934. Háromugrós. 1936. VIII. Aratóünnep. 1937, 1938. Üvegcsárdás, 1939, 1940, 1941, 1942. - ÁNE. Ft. 126., MTA. Ft. 372. Háromugrós, karikázó.

Nagyhind (33), Csehszlovákia (Simunek Béláné tanító) 1939. Pajtástánc, menyasszonytánc. 1940. Katonadalok, kanásztánc. 1939, 1940, 1941, 1942.

Nagykálló (73), Szabolcs-Szatmár megye (Szabó Antal, majd Nagy Károly tanító) 1931, 1932, 1934. Kállai kettős. 1935. Kendertaposás. 1936. VIII., 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942. - MTA. Ft. 2., 198., 260., Kállai kettős, verbunk, csárdás.

Nagylóc (44), Nógrád megye (Bakai Mihály tanító) 1937. Népi játékok. 1938. Aratónap (?). 1939, 1940. Mártogatós. 1942.

<150.>

Nagyréde (5l), Heves megye (Plahi Árpád tanító) 1936. Gyertyástánc. 1936. VIII., 1937, 1938, 1941, 1942. – ÁNE. Ft. 3., 146. Országos Néprajzi Múzeum filmtára: Hármastánc, karikázó, gyertyástánc, lakodalmi táncok.

Őcsény (17), Tolna megye (Szilágyi Dezső lelkész, majd Lovas Bálint gazda) 1931, 1932, 1934. Bölcsődalok, szakácsasszonyok tánca. 1935. Lépő, futó. 1936. VIII., 1937, 1939, 1940, 1941.

Őrhalom (41), Nógrád megye (Havasi László tanító) 1934. Kukorgó. 1935. Rezes bokréta. 1936. VIII., 1937. Fonó, betlehemes játék. 1938. – MTA. Ft. 155., Országos Néprajzi Múzeum filmtára: Népi játékok, mártogatós, körtánc, párostánc.

Perenye (5), Vas megye (Heisz Alajos tanító) 1935. Verbunk. 1936. VIII. Regölés. 1937. Regruták, papucstánc, 1938. Cséptánc. 1939, 1940, 1941, 1942.

Pusztafalu (67), Borsod-Abaúj-Zemplén megye (Kiss Pál lelkész) 1937. Virágtánc, csapásolás. 1938, 1939, 1941, 1942. - MTA. Ft. 23., 163., 182. Leányjáték, válltánc, sarkantyústánc, csárdás, karikázó, sarkantyús csárdás, verbunk, lakodalom.

Püspökbogád (22), Baranya megye (Zákonyi László tanító, majd Szabolcsi János bíró) 1931, 1932, 1933, 1934. Szüreti ünnep, heveny-átadással. 1936. VIII., 1937, Csillagtánc. 1938, 1939, 1940, 1942.

Rimóc (43), Nógrád megye (Radványi Lajos tanító) 1934. Páros körtánc. 1935. Csalogató. 1936. VI., 1937. Népi játékok. 1938. - MTA. Ft. 347. Csárdás, karikázó, mars.

Sióagárd (16), Tolna megye (Gyöke János főjegyző, majd Simai Vincze kántor, majd Nöbli József adójegyző) 1934. Szüreti ünnep, szegénytánc, gólyatánc. 1935, 1936. VIII., 1937, 1938, 1939, 1940, 1941. - MTA. Ft. 372., Országos Néprajzi Múzeum filmtára: Csárdás, verbunk, gólyás, karikázó.

Somogyudvarhely (11), Somogy megye (Kiss József tanító, majd Mester Mihály irnok) 1935. Sapkatánc, kisszéktánc. 1936. VIII., 1937. Aratóünnep, malomjáték. 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943.

Szada (55), Pest megye (Báró Vécsei, majd Kövér Ilona tanító) 1938. Gyertyástánc. -Országos Néprajzi Múzeum filmtára: Leányok körtánca, verbunk, bál az udvaron.

Szakmár (28), Bács-Kiskun megye (Kelemen Albert tanító) 1934. Férctánc, párnatánc. 1935. Menyasszonytánc. L936. VIII., 1937, 1938, 1939, 1940. - MTA. Ft. 98., 483. Karikázó, párnástánc, ugrós, mars, csárdás.

Szamosardó (85), Románia 1942. fonó, maszkurások.

Szany (4), Győr-Sopron megye (Kokas Kálmán tanító) 1931, 1932, 1933, 1934. Férfikar, dusoló, verbunkos, pásztorböske. 1935. Leánykar, csörgőpulka. 1936. VI., 1936. VIII. 1937. Pántlikapénz, 1938, 1939. Pünkösdi királynő. 1940, 1941, 1943. – MTA. Ft. 94., 349. Dus, verbunk, kanásztánc.

Szatmárököritó (74), Szabolcs-Szatmár megye (Németh Lili földbirtokos) 1939. Kampóstánc, átvetős, szatmári csárdás. 1940, 1941, 1942. „Fergeteges táncaik vannak!” – jegyzik meg az ismertetőben. 1943. – MTA. Ft. 14., 110., 117., 118., 344., 383. Fergeteges, juhásztánc, magyar verbunk, csárdás, hármas csárdás.

Szék (91), Románia (Mihály Károly lelkész) 1941. Lassú, legényes, tempótánc. 1942, 1943. Lassú és szapora tempó. MTA. Ft. 514., 617., 671.

Szenta (10), Somogy megye (Tungli József és Józsefné tanítók) 1936. VIII. Regölés, tréfás lakodalmi szokások. 1937, 1939, 1941.

Szentgerice (93), Románia (Bíró Izsák lelkész) 1942. Maszkurások, csürdöngőlő, üvegestánc. 1943.

Szentistván (66), Borsod-Abaúj-Zemplén megye (Lukinics Ferenc tanító) 1931, 1932, 1935. Gyermekjátékok, kukkó, betlehemesek, átvetős. 1936. VI., 1936. VIII., 1937, 1938. 1940, 1941, 1942, 1943. - MTA. Ft. 27., 131. Lakodalmi menettánc, karikázó, négyeselő, átvetős, lippentős, seprűtánc, csárdás, kukkó, verbunk.

Szeremle (31), Bács-Kiskun megye (Dittler Lajos tanító) 1932, 1933, 1935. Lépő, futó, háromugrós. 1936. VIII., 1937. Halászok, üvegcsárdás. 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943. - ÁNE. Ft. 7. (a film lappang), ÁNE. Ft. 110. Csárdás, karikázó, üvegtánc.

Tápé (80), Csongrád megye (Csóti Mihály tanító) 1934. Lakodalmi tánc. 1935, 1936. VIII., 1937. Halászok, mars. 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943. - MTA. Ft. 115., 154., 467. Leány körtánc, darudöbögő, kanásztánc, férfitánc, oláhos, csárdás.

Tard (64), Borsod-Abaúj-Zemplén megye (Novothny László tanító) 1934. Remélés. 1935. Csapásolás. 1937. Viszik a lakodalmi kendőt, átvetős. 1938, 1939, 1940, 1941, 1942. –<154.> MTA. Ft. 599., Országos Néprajzi Múzeum filmtára: Karikázó, csárdás, csapásolás, átvetős csárdás, férfiszóló.

Tiszapolgár (72), Hajdu-Bihar megye (Boros József bíró) 1931, 1932, 1934. Csapásolás. 1935, 1936. VIII., 1937. Menyecsketánc. 1938, 1940, 1941, 1942. – MTA. Ft. 327. Csapásolás, csárdás.

Törökkoppány (13), Somogy megye (Császár József tanító) 1937. Csókpohár, menyasszonykikérő, kanásztánc. 1938, 1939, 1940, 1941. - MTA. Ft. 173., 348., Országos Néprajzi Múzeum filmtára: Verbunk, csárdás, söprűtánc, kanásztánc, karikázó, erdőjárózás.

Tura (58), Pest megye (Kovács László tanító) 1936. VIII. Népballadák. 1937. Ződág, kukkó, 1938, 1939. – MTA. Ft. 123. Aratóünnep, menettáncok, csárdás, karikázó.

Uszód (26), Bács-Kiskun megye (Benedek Sándor gazda) 1935. Csókjáték, lippenős, körbokázó. 1936. VIII., 1937. Paprikafűzők, férctánc. 1939. Lúdtánc, seprűtánc, mars. 1940, 1941, 1942. – MTA. Ft. 479.

Váralja (18), Tolna-megye (Jánosi György lelkész) 1934. Fonó, maszkások, tolnai- és hátravágós csárdás. 1935. Üvegcsárdás. 1936. VI., 1937. Szüreti korona. 1938, 1939. Játék a párnával. 1940, 1941, 1942, 1943. – MTA. Ft. 4., 211., 212., Országos Néprajzi Múzeum filmtára: Juhásztánc, kanásztánc, szőlőtaposó tánc, csillagtánc, hátravágós verbunk, szokások, gyermekjátékok.

Vitnyéd (3), Győr-Sopron megye (Horváth Péter tanító) 1935. Párosverbunk, ugrós csárdás,

1936, VIII., 1937. Pünkösdi királynő. 1938, 1939. Játék a párnával. 1940, 1941, 1942. – MTA. Ft. 111., 291., 349., 442. Csárdás, verbunk, párnásjáték, induló, köcsögös tánc, dudacsárdás, seprűtánc, gyermekjátékok.

Zsámbok (60), Pest megye (Janda József tanító) 1935. Gunaras, kásdomikás. 1936. VIII., 1942.– MTA. Ft. 127.

B. A BOKRÉTÁS TÁNCOK JEGYZÉKE30

Csárdások31 és más párostáncok. (CS)

átvetős: Szentistván, Tard, Cigánd, Szatmárököritó
borozdán futó: Józseffalva
bújtatós: Galgamácsa, Szada, Boldog, Komáromszentpéter
csalogató: Rimóc
csapós csárdás: Kustánszeg
csörgőpulka: Szany
dudatánc: Hevesaranyos
forgó: Kraszna
keménycsárdás: Cigánd
kapástánc: Gyöngyös, Gyöngyöspata
kállai kettős: Nagykálló
kettős ugró: Gyöngyöshalász
kipörgetős: Egerbocs
kivetős: Maconka
kukkó: Szentistván, Mezőkövesd
kukorgó: Őrhalom
lassú: Szék
lippentős: Uszód, Gombos
<155.>
mártogatós: Galgamácsa, Buják, Boldog, Nagylóc, Kéménd, Bart
menyecskeváltó: Atkár, Kazár
patkóstánc: Egerbocs
rezgő csárdás: Karád
ropogós: Bocsárlapujtő
sarkantyús: Atkár, Hollókő
szatmári csárdás: Szatmárököritó
ugrós: Koppányszántó, Kocsola, Mecsekszabolcs, Martonfa, Vitnyéd
vevő: Egerbocs
virágtánc: Pusztafalu

Verbunkok és más férfi táncok. (V)

Bene Ádám tánca: Kiskunhalas
csapásolás: Tard, Tiszapolgár, Alsóberecki, Cigánd, Pusztafalu
csürdöngölő: Csikmenaság, Kide, Kecsetkisfalud
dus: Szany, Bácskertes
hatoztatás: Alsóberecki
hátravágós: Váralja
huszártánc: Karád
pajtástánc: Galgahévíz, Bag, Nagyhind, Izsa, Mecsekszabolcs
páros verbunk: Kapuvár, Vitnyéd, Csorna
tempótánc: Szék
verbunk: Kapuvár, Szany, Perenye, Derecske, Kunszentmiklós, Diósjenő, Józseffalva, Szentgerice
törökös: Kunszentmiklós
legényes: Szék, Nádasdaróc, Inaktelke, Kalotaszentkirály, Kunszentmiklós, Csorna

Eszközös táncok, pásztortáncok. (E)

csikóstánc: Hortobágy
gulyástánc: Bugac
kampóstánc: Mikófalva, Szatmárököritó
kanásztánc: Koppányszántó, Karád, Kocsola, Galgahévíz, Nagyhind
kendőtánc: Mikóháza
kisszéktánc: Somogyudvarhely
párnatánc: Szakmár, Homokmégy, Püspökbogád
sapkatánc: Kunszentmiklós, Somogyudvarhely
seprűtánc: Perenye, Uszód, Kéménd
üvegcsárdás: Koppányszántó, Kocsola, Báta, Nagybaracska, Váralja, Szeremle, Tápé, Szentgerice32

Körtáncok. (K)

csillagtánc:33 Hosszúhetény, Püspökbogád, Martonfa, Mecsekszabolcs, Váralja
csirajázás: Doroszló
férctánc: Kalocsa, Uszód, Géderlak, Homokmégy
futó: Őcsény, Szeremle
háromugrós: Nagybaracska, Érsekcsanád, Szeremle
karikázó: Atkár, Kazár, Nagyhind, Érsekcsanád
<156.>
karolós: Kalotaszentkirály
körbokázó: Uszód
lépő: Őcsény, Szeremle
páros körtánc: Rimóc, Kazár, Buják, Szada, Kiskomárom
szegélytánc: Sióagárd
tüsköm ugrás: Gombos
váltó: Kazár

Lakodalmi táncok. (L)

árgyilustánc: Martos, Komáromszentpéter
dunnatánc: Kazár
gyertyástánc: Érsekvadkert, Nagyréde, Mezőkövesd, Szada, Kapuvár
mars: Kalocsa, Mohács, Tápé
menyasszonytánc: Mezőkövesd, Nagyhind, Szatmárököritó, Érsekcsanád, Tápé, Izsa, Nádasdaróc menyecsketánc: Tiszapolgár
szakácsnék tánca: Őcsény

Szokások, játékok (C)

arató ünnep: Gyöngyöshalász, Kazár, Báta, Hosszúhetény, Buják, Galgahévíz, Nagybaracska, Nagylóc, Somogyudvarhely, Kalocsa, Kraszna, Atkár, Szentistván
árva leány búcsúztató (leány kikérés): Mikóháza
balladák: Tura, Galgahévíz
betlehemes: Szentistván, Őrhalom, Mohács, Lővéte
busójárás: Mohács
cséplés hetesben: Szűgy
csókjáték: Uszód
csók-pohár: Törökkoppány
dongó: Csurgónagymarton
fonókép: Gyöngyöspata, Buják, Váralja, Hollókő, Őrhalom, Kalotaszentkirály, Szamosardó
gólya: Csurgónagymarton
gúnaras: Zsámbok
gúnárjáték: Bácskertes
hajnaltüze: Bart, Kéménd
halászok: Szeremle, Tápé
háromkirályok: Galambok, Hosszúhetény
hevenyátadás:34 Püspökbogád
hidasjáték: Nagylóc
hídtánc: Uszód
kásdomikás: Zsámbok
kiszijárás: Galgamácsa
kivetős: Maconka
karácsonyi köszöntő: Józseffalva
koszorúköszöntő: Alsóberecki
kő-kő: Maconka
lakodalom:35 Nagyréde, Somogyudvarhely, Tard, Tápé
<157.>
lóvásár: Csurgónagymarton
mancs-játék: Őrhalom
maszkurások: Szamosardó
menyasszonykikérő: Törökkoppány
májusjárás: Cigánd
örömkalács: Diósjenő, Galgahévíz, Buják, Boldog
pántlikapénz: Szany
párnajáték: Vitnyéd, Mohács
pinceszer: Karád
pásztorböske:36 Szany
pünkösdjárás: Galambok, Szany, Tura
regőlés: Galambok, Kiskomárom
remélés:36 Tard
Szent Iván tüze: Bocsárlapujtő
szüreti ünnep: Sióagárd, Püspökbogád, Váralja
szűzgulyafordítás:36 Cigánd
tejbemérés:37 Inaktelke

VI. Utóhang

Áttekintésünk a bokrétapártolók és ellenfeleik több évtizedes vitatárgyát adja közre. A viták nem egyszer a tények alapos ismerete nélkül zajlottak és eredményeztek kultúrpolitikai meggondolásokat is. Ezek egy része határozottan elítélte a Gyöngyösbokrétát mint kulturális-társadalmi megmozdulást és mint színpadi jelenséget is. Holott a bemutatott táncok, szokások stb. futó áttekintése után már elismerhetjük a bokrétások és a Bokréta Szövetség jó szolgálatát, hagyományőrző tevékenységét. Külön tanulmányokat érdemelne a zene, viselet és tánchagyomány anyagának részletes rögzítése, elemzése. Erre most nem vállalkozhattam. Dolgozatomban csupán arra törekedtem, hogy az adatszerű ismertetésen túl ezt a mozgalmat összefüggéseiben mutassam be a második világháborút megelőző magyar társadalom ellentmondásos légkörében.

Az ellenmondásokhoz tartozik, hogy bár e korszakban sok feltétel adva van egy népművészeti mozgalom „kitörésére”, a vezér Paulini a magyar hagyomány fölfedezésére és megmentésére mégis a Rákóczi úti Balaton Kávéházból indul csatába. Az is jellemző, hogy az akkor már lassan fél évszázada giccsbehajló népszínművet parasztszereplőkkel „visszapolgárjogosító” kisérletei után, több esztendős ebbéli tevékenykedése után „jut csak eszébe” Paulininak, hogy a parasztokkal paraszti hagyományokat vigyen színpadra. Hagyományfelhasználása „tálalásában”, erről szóló írásaiban, magatartásában minduntalan érezni vélem a Balaton Kávéház és „A” népszínmű kisértetét. Ez a reminiszcencia keveredik az általa elképzelt „magyar úr” felvett szemléletmódjával, magatartásával. (Így érzem, hiszen a nagyon is városi – netán kispolgári – foglalkozásából, „48-as párti”-ízű ellenzékieskedéséből és baloldaliságából a Gyöngyösbokréta kivirágzásával egyszerre és együtt fejlődik ki „úri” magatartása, egészen az állandó csizmahordásig!) Talán ezért marad mindig valami ködös a hitelesség, a „dogmák”, az előadások tartalma körül, s talán ezért kelti legtöbb tevékenysége, megnyilatkozása a felszínen mozgás érzetét. – Lám, ismét Pauliniról beszélünk, ha a Gyöngyösbokrétáról esik szó.

<158.> Vajon miért nem csak a csoportokról, produkciókról beszélünk? Jellemző ez is. A csoportok „csak tudták a táncot és eltáncolták Pesten”. Mindentől függetlenül. A hagyomány, az előadások, a táncosok jelentették a nagyszerű időálló tényezőt. A mozgalom, a megjelenés a színpadon, a várbeli körmeneten, kívánsághangversenyen stb. volt a „diszlet” körülöttük. Ez a diszlet ugyanúgy meghagyta kívülállásukat, mint a vitákon és a sajtóban kavart Bokréta körüli vihar „a pohár vízben”, – a szervezkedés e velejárói már Paulini terrénumát képezték. Mindenesetre érdekes kettőség van a bokrétások kívülállásában is. Hiszen szerették a szereplést, szivesen tartották be a magatartásbeli, művészeti instrukciókat, csak éppen a társadalmi valóságot, abban való helyzetüket elemző gondolati küszöbön nem léptek át. Ezt tette meg helyettük Paulini, legtöbbször egyéni módon és általában a korszellemhez igazodva. A mozgalom tehát a sokoldalú társadalmi öntudatosodásban messze alatta marad a később kialakult néptáncmozgalom szellemének, progresszivitásának. De hiába kérnénk számon a mai 30 évvel későbbi néptáncfeldolgozásokat is. Ugyan hol voltak az ehhez értő szakemberek? A néprajzosok fel tudták gyűjteni a hagyományt, de alig adhattak színpadi tanácsot. Legfeljebb azt tudták megmondani, mit nem látnak szívesen. Paulininak jobb érzéke volt a színpadhoz és – uram bocsá'! – a parasztokkal, szereplőkkel és vezetőikkel való bánásmódhoz, rátartiságukhoz, érzékenységükhöz, apró vágyaikhoz... Ezért egyenlő még ma is a Gyöngyösbokréta Paulinival – legalábbis a bokrétás tagok és a mozgalom ismerőinek emlékezetében.

Milyen tapasztalatokat szűrhetünk le az eddigieken túl a korai néptáncmozgalom történetéből? Az elmúlt 23 évben ritkán sikerült olyan nagyvonalú népművészeti bemutatót szervezni, mint amilyen a minden év augusztusában 6–8 napig tartó, olykor 60 csoportot is felvonultató Gyöngyösbokréta sorozat volt. Sok-sok csoport sok tagja mozdult meg ekkor, hogy valóban saját ünnepi népviseletében, önbecsülve, saját hagyományát mutassa be. Szükségünk lett volna erre tovább is! Igaz, a népművészeti mozgalom a felszabadulás után tovább fejlődött, sőt egyes ágazatai csak ezután bontakoztak ki. A fejlődés azonban nem volt egyenletes, s közben sok táncot és viseletet, emberi lelkesedést és bizalmat hagytunk elkallódni. Mondhatná persze valaki, hogy a bokrétások napidíjért jöttek. Igaz, azért is. Viszont pénz is volt rá. Mondhatná valaki, hogy a csoportok 80 százaléka mellett a 20 százalék rossz volt. Igaz, talán néha még több is. De ki az, aki 15 éven keresztül 100 csoporttól és több ezer embertől – akiknek nincs is mindig színpadhoz értő vezetője – csak jót kap?

A többségében jót látta volna szivesen néhány „értő” ember, amikor skandináv mintára szabadtéri múzeum részének kívánta a Gyöngyösbokrétát átszerveztetni. Igazuk volt? Talán ma igazuk volna, ha a színpadi feldolgozást és a népművészeti bemutatót különválasztanák. A maga idején még csak átmeneti, kevert műfaj születhetett. A gondolatot azonban ma sem kellene elejteni.

Az egész mozgalom társadalmi hátteréről egy időben többen úgy vélekedtek – utólag! –, hogy a Bokréta „en bloc” kulákmozgalom volt, míg mások szerint éppen a spontán németellenesség fellegvára a fasizálódó Európában. A szélsőséges és felületesen sommás vélemények jól illusztrálják, hogy egy kuszált történelmi korszak kulturális mozgalma sokszor ad lehetőséget különböző tendenciák érvényesülésére, következésként e tendenciák keretének eltérő értékelésére is. Bevalljuk, vizsgálódásunk során az egész mozgalmat sokkal összetettebbnek találtuk ahhoz, hogysem „hovásorolását” egyetlen kategórikus jelzővel elintézhessük. Azt azonban bizton valljuk, hogy ma is meg kell becsülni azokat az embereket, akik évek hosszú során lelkesedéssel és fáradsággal őriztek értékes hagyományanyagot és azt élménytadóan be is tudták <159.> mutatni! Nem szabad elfelejteni Paulinit sem, aki alapjában önzetlenül, kompromisszumok és alkudozások árán – olykor a „hatalomhoz” igazítva álmait: színpadot, magyarságot, parasztcsoportokat – elérte, hogy a köztudat harminc év után is számontartja a Gyöngyösbokrétát, s hogy a társadalom akkori vezetőereje a falvaktól a parlamentig, a tanítóktól a tudósokig figyelemmel kisérte és többségében támogatta törekvését.

Ma is meg kellene nyerni minden termelőszövetkezetet, társadalmi szervezetet, tanácselnököt, akár a parlamenti képviselőket is a népművészeti mozgalom támogatására. Nem mintha ez a mozgalom napjainkban teljes gondozatlanságban szenvedne. De azt sem tagadhatjuk, hogy pártoltsága az utóbbi pár évben csökkent, és sajátos módon nemcsak anyagiakban, hanem erkölcsiekben is. Valószínűleg arra kell ezt visszavezetnünk, hogy a mozgalom eszmei alapjai, művelődéspolitikai célkitűzései is tisztázatlan maradtak az utóbbi időben. Ezek rendeződésével pedig új, gyakorlati kezdeményezésekre nyílna lehetőség. Mindenesetre előttünk áll egy történelmi példa eredményeivel és hibáival. Tapasztalatainak jövőbeli kritikai alkalmazásáról nem volna érdemes lemondanunk.

Budapest, 1969. szeptember.

16. Pihenő mezőkövesdi bokrétások a Halászbástyán
Pearly Bouquet dancers from Mezőkövesd relaxing on Fishermen's Bastion in Budapest

<160.>

IRODALOM

A források pontos hivatkozását a tanulmány szövege és jegyzetanyaga közli. Az alábbi bibliográfia az összefoglaló tájékoztatás igényével készült.

Az ezeréves Magyarország és a Milléneumi kiállítás. Budapest, 1896.

Az ezeréves országos kiállítás közlönye. Budapest, 1 –4. évf.

Ethnographia. – A M. Néprajzi Társaság folyóirata, Budapest.

Bokrétások Lapja, Budapest, 1–6. évf.

A Hagyomány Szava, Budapest, 1–5. évf. Színészeti Lexikon. Budapest, 1929.

Heti és napilapok: Színházi Élet, Délibáb, Budapesti Szemle, Fővárosi Hírlap, Magyar Kultúra, Magyar Szemle, Rádió élet, Új Idők, Budapesti Hírlap, Az Est, Magyarság, Nemzeti Újság, Népszava, Pesti Hírlap, Új Nemzedék.

Dr. Gönyey Sándor: A Gyöngyösbokréta története. Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattára. EA 5771.

Debreczeni László: A Gyöngyösbokréta aktáiból. Táncművészeti Értesítő, Budapest, 1956.

A Magyar bokréta története. Cikkgyűjtemény a Bokréta Szövetség hagyatékából. I- X. kötet.

Magyar Csupajáték. Cikkgyűjtemény a Bokréta Szövetség hagyatékából.

Adatközlők

1. A helyi Bokréta szervezetek tagjain kívül

Szilárd Antal, a Bokréta Szövetség titkára; Dr. Gönyey Sándor, a Néprajzi Múzeum munkatársa; Muharay Elemér, a Népművelési Intézet osztályvezetője; Pataky József, színháztörténész; Dr. Volly István, népzenekutató; Dr. K. Kovács László, az Egyetemi Néprajzi Intézet munkatársa; Dr. Tálasi István, egyetemi tanár; Szabó Iván, szobrászművész; Sz. Holló Valéria, iparművész; Dr. Markos Béla, a Fővárosi Idegenforgalmi Hivatal volt igazgatója; Bánhidi László, szinész.

2. A Bokréta mozgalom személyes résztvevői

Gajdócsi József járási műv. oszt. vez. és Nemes János ny. tanító, Hosszúhetény; Király Irén tanító és Vig József tsz-tag. Sióagárd; Cinege József gulyás számadó, Debrecen; Arany Imre tsz-tag, Derecske; Gellér Dezső kereskedő, Császár József és Horváth Jenőné háztb., Ököritófülpös; Varga Dávid kereskedő és Dobos Antal ny. tsz-tag, Polgár; Harta F. József tsz-tag. Pusztafalu; Jarecsni Pál tsz-tag, Hutkai Imréné háztb., és Pataki Sándor postamester, Mikóháza; Géresi Bertalan kocsmáros és ifj. Kántor Mihály tanár, Cigánd; Hangácsi Ferencné háztb. és Barna István tsz-tag Alsóberecki; Máté Mihály tanító és Pergel Józsefné háztb., Kocsola; Kurdi Lajos kereskedő és Kurdi Lajosné háztb., Koppányszántó; id. Cziegner Ferenc tsz-tag és ifj. Cziegner Ferenc, Törökkoppány; Huszár Dezső tanító, Huszár Dezsőné (korábban Tungli Józsefné) tanító és Tóth József tsz-tag, Somogyudvarhely; Varga János ny. tanító. Galambok; özv. Kiss Istvánné háztb., Hodgya (Románia, Erdély); Erdei András ref. lelkész és Simon Sándor tanító, Kecset (Poltinis, Románia, Erdély); Bíró Izsák unit. lelkész és Bükkösdi Márton zenész, Szentgerice (Galateni, Románia, Erdély).

<161.>

SUMMARY

THE „PEARLY BOUQUET”
by Cs. Pálfy

The paper reviews a typical cultural movement of Hungary in the 1930's, the „Pearly Bouquet” (Gyöngyösbokréta). Within this movement some one hundred peasant ensembles or „bouquets” held stage performances consisting of the folkdances, songs and dramatic skits on the customs of individual villages or districts. Especially significant was the series of performances annually held in Budapest around August 20th for a week or a fortnight, with some 20 or 30 groups. The ensembles performed also abroad and went on extensive provinciai tours. The movement's motto was „to preserve folk traditions”, and so in their stage productions they altered the local folklore as little as possible.

The intensive activities and production series of the movement, which included several thousand peasant dancers, took place between 1931 and 1944; and the National Bouquet Association, the central organization of the local groups, operated from 1933 to 1948. The Association and its dynamic leader Béla Paulini (1881-1945) did many kinds of work. They arranged and directed the shows, persuaded village teachers to organise and lead additional ensembles; they encouraged people to collect folkdances and folklore, solicited political and financial support for the cause, published a periodical, organised trade in folk-art objects, suggested programmes for the groups, and they were active in publicity.

The paper reviews the historical precedents of the movement and follows through the development and activities of the Association, discussing the ideological organizational and financial problems connected with it. Moreover, the principles of direction for the shows are analysed, the participating villages are named, the folklore repertory of the ensemble is described, and the films made of them are listed. Also the itinaries of tours in Hungary and abroad are given.

TÁNCTÍPUSOK A GYÖNGYÖSBOKRÉTÁS HELYSÉGEKBEN


* Eredeti megjelenés: Tánctudományi Tanulmányok 1969-1970. 115-161. Újabb kiadás: In Felföldi László – Karácsony Zoltán: Magyar táncfolklorisztikai szöveggyűjtemény 2/A. köt. Budapest. 2006. 397-434. Eredeti szerkesztői megjegyzés: A tanulmány V. fejezetét Martin György-, többi fejezetét Maácz László gondozásában adjuk közre. A képanyagot Szilárd Antal gyűjteményéből válogattuk. – Szerk.

1 A Népművelési Intézet bátorítására és a Magyar Táncművészek Szövetsége Tudományos Tagozata ösztönzésére vállaltam, hogy 1951-ben megírt, majd 1953-ban átdolgozott dolgozatomat újra írjam. Az azóta eltelt időben a néptánckutatás nagyot fejlődött, adatait az anyagközlésben figyelembe kellett venni. Ezért adatgyűjteményemet dr. Martin György segítségével felülvizsgáltam. Az adatok kiegészítése mellett azonban szükségessé vált a közelmúlt történetének árnyaltabb értékelése is. Így inkább a teljes újraírást vállaltam. – A Népművelési Intézet támogatásával 1968-ban újból megfordultam sok bokrétás községben. Ez az újbóli adatkutatás nem módosított lényegesen a korábbi képen, inkább csak az említett kettősséget húzta alá.

2 Mikszáth például A Noszty fiú esete Tóth Marival c. regényében tipikus helyzetbe, szüreti mulatságba helyezi – méghozzá az iparosság mulatságába Feri és Mari első találkozását.

3 Magyarság, 1921. XII. 29.: „Foxtrott, one stepp és manikür falun.” - Tolna megyei újság, 1922. IV. 15.: „Kultúrnap Őcsényben” (beszámoló népművészeti bemutatókról). – Magyarság, 1924. I. 20.: „A Kállai kettőstől a vad steppig.” Ethnographia, 1923–24, 117. old.: Görömbei Péter beszámolója a Kállai kettősről. Nyírvidék, 1924. I. 27–30., II. 2–8.: Szabó Antal beszámolói a Kállai kettősről. - Magyarság, 1924. IX. 30.: Kodály Zoltán cikke „A mi értékeink” címmel. Gönyey Sándor: A Gyöngyösbokréta története, Országos Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattára, EA 5771. Szili István körjegyző és a város rendezésében 1925 szeptemberében népművészeti bemutató Sopronban. Az együttesek: Kapuvár (női verbunk), Csorna, Szany (farsangi szokások), Balf és Ágfalva. – 1925-ben népművészeti bemutató Kaposvárott. Törökkoppány csoportja lakodalmi jelenetet és a „csókpohár” c. játékot mutatja be, lefilmezik. (Gönyey: i. m.) – Magyarság, 1925. I. 10.: Ecsedi István: Egy szilveszteri este Hajdúszoboszlón (a szilveszteri kongatás elevenen élő szokásáról számol be). Gönyey Sándor, i. m.: 1928-ban Gödöllőn népviseleti bemutatót tartanak. Magyar Kázmér szervezésében, Gödöllő, Mogyoród, Boldog, Zsámbok, Kerepes, Tura, Cinkota, Csömör, Szada részvételével. – Nyírvidék, 1929. II. 2.: a Kállai kettős leírása egy mulatságból. – Gönyey Sándor, i. m.: Kiskunhalason a „csipkeház” avatásakor halasi verbunkot, kondástáncot, vőfénytáncot mutatnak be. – Ugyancsak 1929-ben Mádon és Egerben szüreti felvonulást tartanak népviseletben. – Budapesti Hírlap, 1929. XI. 20.: Madarassy László ír Budán megtartott jelmezes szüreti mulatságról (giccsnek tartja). – Gönyey Sándor, i. m.: 1929–30-ban Kaposváron rendeznek kiállítást és népművészeti bemutatót Törökkoppány, Szenna, Csököly részvételével, Gönczi Ferenc múzeumigazgató közreműködésével. – Budapesti Hírlap, 1930. IV. 15.: Maconka pünkösdi királynőt választ (Gecse Margit fényképe). – Holló Valéria szóbeli közlése szerint 1930-ban az IBUSZ és a TESZ (Területvédő Szövetség) rendezésében ruhabemutató, kosztűm-verseny. A bíráló Bizottság tagjai: Györffy István, Viski Károly, Holló Valéria. Ugyanaz Balassagyarmaton, majd Mezőkövesden 300 résztvevővel. – Ezek az adatok részletes és rendszeres kutatás nélkül kerültek elő és ezzel korántsem teljes a huszas évek népművészeti bemutatóinak listája.

4 Paulini-Harsányi: „Háry János” kötete 1926-ban a szerzők kiadásában jelenik meg és 1929-ig több kiadást ér el. Az Operaházi bemutatót 1926. október 16-án tartják. Ezt követően Csákváron Bozory Endre csákvári műkedvelő parasztcsoportnak tanítja be a Háryt és 1929. május 19-én ez a csoport be is mutatja a művet. A Pesti Hírlap egyik júniusi száma tájékoztat az eseményről (a Bokréta Szövetség cikkgyűjteményében, a „Gyöngyösbokréta története” sorozat első kötetében): Csákvár, „Bozory vendéglő”. Paulini–Harsányi–Kodály: Háry Jánosának bemutatója. Közreműködik Vencel Béla operaénekes, Harsányi Zsolt felolvas, és Márkus László, az Opera főrendezője mond bevezetőt. Ezt az előadást a rádió május 27-én közvetíti. „Lehetetlenség szavakba foglalni azt, ami ezután következik – írja a cikkíró –. Érdekes élmény ez az előadás, melyet nem szabad és nem lehet esztétikai jelzőkkel felmérni... hihetetlenül primitív ez az egész produkció, de éppen ezért olyan leírhatatlanul kedves és eredeti.” Tudósít, hogy Vargha Sándor református esperes vetette fel az előadás gondolatát, a betanítást Csővári Dezső és Bozory Endre végezte. – Hevesi Sándor a Pesti Naplóban nyilatkozik az előadásról: „a legjobb és legérdekesebb, amit valaha parasztoktól láttam.” (Az idézett cikkgyűjteményben.) – Lényegében Paulini szervezi meg a kultúrális élet érdeklődő vendégeinek nézőseregét a csákvári előadásra. A sikerből úgy érzi, hogy egy budapesti bemutatónak is sikere lenne, és ezért 1929. december 13, 14, 15-én a Nemzeti Kamara Színházban, majd a siker nyomán 17, 18, 19, 20-án a Magyar Színházban játszanak a csákvári parasztok. Paulini a „Magyar földműves játékszín” nevet adja a csákvári műkedvelők együttesének. A különlegesség sikere olyan nagy, hogy 1930. első felében Paulini turnét szervez ezzel a csoporttal Magyarország különböző városaiba. Leblank Miksa és Ödön általános vállalkozó finanszírozza a turnét. De nem szerveznek elég gondosan, ezért az első előadások meglehetősen gyenge anyagi eredménnyel zárulnak. Cegléd, Nagykőrös, Szentes, Budakalász, Újpest az egyes bemutatók helye. Csak az utolsó két előadás jól szervezett közönsége hozza meg az anyagi sikert, ami lehetővé teszi, hogy a turné nem zárul ráfizetéssel.

5 Röviden meg kell említenem néhány adatot Paulini életéből. 1881-ben született Csákváron, az Eszterházy Móric birtokán élő gazdatiszt szülőktől. Székesfehérváron gimnazista, 1900-ban gépészmérnöknek iratkozik, saját bevallása szerint nyolc évig jár a műegyetemre. Közben riportereskedik. Ebben az időben már a Balaton Kávéház törzsvendége. 1912. körül a „Fidibusz” c. élclap szerkesztője, Czabán Samuval is együtt dolgozik. Egy politikai jellegű karikatúra miatt úgy véli, hogy egy időre jobb, ha elhagyja az országot. Münchenbe utazik és ott végez képzőművészeti tanulmányokat. 1915-ben a háború alatt visszajön és az orosz fronton katonáskodik. A háború után az Esti Újság, Magyarország, Pesti Napló állandó külső munkatársa. „Pesti Pista” címmel gyerekmeséket ír, próbálkozik színdarabírással. A hasonlóan kezdő színpadi írókat saját darabjaik bemutatására a Hajózási Klubban szervezett előadásokra nyeri meg. Ugyancsak külső munkatársként dolgozik a Színházi Élet, Délibáb, Kis Újság, Tolnai Világlap-nál. 1914-ben már emlékiratokat ad ki saját életéből. 1925-ben másodszor nősül. 1926. és 1930. között három mesekönyve jelenik meg: Tolomvár, Gombóc Kelemen és Madárkocsi címmel. Közben a rádióban is rendez hangjátékot. (Innen adódik, hogy később a bokrétások részére sok helyszíni közvetítést tud szervezni.) Színházi kísérletezéseinek és próbálkozásainak egyenes folytatása a „Magyar Földműves Játékszín” megszervezése és a csákvári parasztokkal való próbálkozása. Innen már egyenes út vezet a Gyöngyösbokréta megszervezéséig. – 1931-től foglalkozik a Gyöngyösbokrétával. Ezért a munkáért kezdetben havi 200 pengőt kap a Fővárosi Idegenforgalmi Hivataltól. Neve azonosul a gyöngyösbokrétáéval. 1944. márciusában a dunántúli Bajra megy, ahol egy kis présháza van. Szinte állandóan ott tartózkodik és 1945. január 1-én ott is lesz öngyilkos.

6 Figyelemre méltó, hogy a bemutatók kezdeményezésének dicsőségéért 1940-ben már többen is versengenek. Paulini a Bokrétások Lapja 1940. I. számában erről így ír: ť„néhai Györffy István egyetemi tanár tavaly megjelent s a néphagyományok dolgával foglalkozó könyvében megállapította, hogy „itt kell megemlékeznem a szellemi Skanzenről, a Gyöngyösbokrétáról, amelynek megvalósítását 8 évvel ezelőtt én javasoltam Paulini Bélának, ... és ajánlottam, hogy a néppel elsősorban saját hagyományait kell előadni...” – Vitéz Somogyvári Gyula országgyűlési képviselő, egyik képviselőházi beszéde szerint: „Erre késztet elsősorban a szeretet, hiszen ennek (a mozgalomnak) egyik szerény elindítója én voltam. Közel 10 esztendővel ezelőtt a rádió néprajzi közvetítéseinek kezdeményezésével olyan áramlatot indítottunk el, amelyből azután Paulini Béla a maga lelkes, magyar szeretetével, rendkívüli agilitásával és páratlan hozzáértésével kivirágoztatott egy nagyszerű és öntudatos népi mozgalmat.” – Míg Kovácsházy Vilmos tanácsnok egy városházi lapban leszögezte: „a történelmi igazság kedvéért azonban meg kell állapítanom, hogy a Gyöngyösbokréta gondolata az én fejemben született meg először, annak kitermelésénél és végrehajtásánál Paulini Béla csak eszköz volt.”

7 A Bokrétások Lapja 1937. IX. számában „a Gyöngyösbokréta deficitje” cikk ezt az adatot tartalmazza az 1937. évi Szent István napi Gyöngyösbokréta költségeiről. A székesfőváros pénzügyi szakbizottsága elszámolásaiból kiderül, hogy az ünnepségek – már beszámítva esetleges bevételeiket – 83 000 pengőbe kerültek... s a Gyöngyösbokréta hiánya valamivel több volt, mint 20 000 pengő. Hogy a mérleg nem aktív, az persze természetes is. Az egy napon fellépők költsége több, mint amennyit ugyanakkor a nézőtéren ülők a jegyekért fizetnek, akkor is, ha a színház tele van. Mindez mégsem jelenti azt, hogy a székesfőváros a Gyöngyösbokréta deficitjén buslakodik. Már csak azért sem, mert a Gyöngyösbokréta révén most már kéthetes a „hét” és a végtelenségig meg is színesül, ráadásként pedig a külföldiek tömegét vonzza Magyarországra. (Budapest külföldi eredetű idegenforgalma 1932-1936-ig, vagyis mindössze 4 év alatt 63 416 főről 125 789 főre, tehát a duplájára emelkedett.)

8 A Magyar Bokréta Szövetség alapszabálya: Általános rendelkezések. 1. §. Az egyesület címe: Magyar Bokréta Szövetség (később Országos Magyar Bokréta Szövetség). Az egyesület székhelye: Budapest. Működési területe: Magyarország. – A Szövetség célja. 2. §. A magyar népművészet minden megnyilvánulásának, népdalnak, népitáncnak, népiviseletnek, szokásnak, művészi értelmű népiparnak stb. összefoglalóan és országosan való ápolása és gyakorlása. A Szövetség országszerte feléleszti a hagyományokat, amivel a magyar öntudatot erősíti. Az értelmiséget, népet egymással fokozott mértékben megszeretteti, megbecsülteti, tehát a magyarság lelki egybeolvadását szolgálja. A művészi értékű népipart a tárgyak értékesítése útján jutalmazza. A művészet tükrében a magyar népet az idegenek előtt is kedves keretben igyekszik megismertetni. Működésével a nem népi művészeket is a gyökeres magyarság megmutatására buzdítja. – A tagok osztályozása. 3. §. A Szövetség tagja: 1. a. rendes tagok, b. dísztagok, c. meghívott tagok, d. alapító tagok, e. pártoló tagok. – 2. A Szövetség mindazokban a helységekben, ahol legalább 20 állandó lakással rendelkező tag van, „Bokréta” néven fiókszervezeteket létesíthet, amelyek nevüket a következőképpen használják: „Az Országos Magyar Bokréta Szövetség X-i (a helység neve) bokrétája”. – Ebből következik, hogy a „bokréta” nevet csak a Szövetség keretében működő alakulatok használhatják. – A továbbiakban az alapszabály részletesen tájékoztat a tagfelvétel módozatairól (4. §), a tagok jogairól és kötelezettségeiről (5. §), a szövetség intézőszerveiről és azok működéséről (7. §}, valamint a fiókszervezetek, bokréták szabályszerű működéséről (14. §). Az Országos Magyar Bokréta Szövetség alapszabályát a Magyar Királyi Belügyminiszter 184.455/1943/VII. B. számmal 1943. év január hó 18-én hagyta jóvá, az előző alapszabályokhoz képest teljesen lényegtelen változtatásokkal. A rendeletet dr. Páskándi sk., miniszteri tanácsos írta alá.

9 „... amikor már mozgalom lett a Gyöngyösbokréta eredményeiből, megérkeztek a siketek, vakok, 3 esztendeig siketek, vakok és némák. Végre megérkeztek, aztán hajrá népművészet... El kell kezdeni mondani, hogy itt a mozgalom gyönyörű diadala, de itt a szakadék is, amibe alá lehet rántani az egész bokrétázást. Bűn volna – nem mondani. Itt a divatválság is, amikor a hajrá, hajrá túltenghet stílust, tempót zavarhat, széttéphet és lejárathat egy – határtalan értelmű magyar ügyet. Kész eredményekre megjelenni, erkölcsi langyos fürdőbe beleülni, mikor mások jártak vízért a kútra, fáért az erdőre, ez igen. Az idén már elég tohuva-bohu mutatkozott országosan. Jó, tartson, amíg leszáll a dér, aztán szálljatok magatokba gyerekek és tavasszal ne is gyertek ki újra magatokból. Azt nem kívánjuk, hogy megértsétek, mennyivel szebb egy ország bokrétája, mint 32 csokréta-bokréta, kontracsokréta, rekontra bokréta és hirskontra ... de azért vissza a gubóba.” (Paulini Béla a B. L. 1934. VIII. számában: „A bokrétamozgalom épségéért”.) – A Bokrétások Lapja 1937. VI. száma „Soprony Lili hivatva van ...” c. cikkében felháborodva tudósít, hogy Baja Benedek és Soprony Lili egyik dunaparti előkelő szállónkban hat héten keresztül magyar táncokat mutatott be és társulata külföldi turnékra is meghívást kapott. Vállalkozásukban Paulini a hivatásosoknak a nép lelkébe való szentségtörő belekontárkodását látja. – A Bokréta Szövetség: A Magyar Bokréta Története II. kötet cikkgyűjteményében számtalan cikket találunk különböző álbokréták, vásári vállalkozások felől. Ez mind a Gyöngyösbokréta hatására vagy utánzására születik, a Népligettől kezdve a vidéki népünnepélyekig. A Kis Újság például így ír: „Attól eltekintve, hogy az Angolparkban cirkuszi komédiát akarnak csinálni magyar parasztlányok és legények felvonultatásából, a Bokréta Szövetségen kívülálló lelkiismeretlen vigécek mindenfelé megkísérlik a vadbokréták termelését, mert rájöttek arra, hogy üzleti lehetőségek is vannak a magyar nótában, a magyar táncban, a magyar föld gyermekeinek ősi képességeiben.” – Az Est cikkéből: „Jön az a tipikusan pesti szokás, amely minden eredeti gondolatot, a másét elorozni próbál magának, a maga hasznára. Nem és nem engedhető meg, hogy kufár kezek széttépjék a Gyöngyösbokrétát, parasztművészeinek és parasztművésznőinek lelkét, kedvét, szívét-tehetségét árucikknek, vásári attrakciónak degradálják.” – Egész kötetre való cikket idézhetnénk a Gyöngyösbokrétát utánzó kísérletekről és idézhetnénk az ellene tiltakozó cikkek sorát is.

10 Az alapszabály 3. §. 3/d. bekezdése: alapító tag az, aki alapító tagdíj címén a Szövetség céljaira egyszer és mindenkorra egy összegben legalább 100 pengőt a Szövetség pénztárába befizet... – 3. §. 3/e.:A pártoló tag havi 2 pengő tagsági díjat fizet, viszont tagdíj fejében megfelelő értékű népipari tárgyat kap. A pártoló tagnak módjában van a 2 pengő többszörösét is fizetni tagsági díj címén, akkor azonban arányosan több népipari tárgyat kap stb. A Bokréta Szövetség pártoló tagsága közé belépni kívánók belépési nyilatkozatában olvashatjuk: „...pártoló tag az is lehet, akinek már valamilyen tagsága van, annál is inkább, mert a pártoló tagság tulajdonképpen csak azok pártolása – a Szövetségen át -, akik művészi értelmű népipari tárgyat készítenek .... A pártoló tagok amikor a valóban művészi értékű népipart jutalmazni, fejleszteni segítik, magukat is pártolják, mert jóformán beszerzési áron jutnak feltétlenül eredeti népipari tárgyakhoz. A tárgyak eredetiségét, sőt azt, hogy a tárgyak a maguk nemében tényleg értékek, a Szövetségnek a tárgyakon elhelyezett pirospecsétes védjegye, „márkája” szavatolja.” – Paulini alapszabályba illeszthető módon, lényegében elérte, hogy minden számottevő hivatalos szerv és személy tudott a bokrétáról és többségében támogatta – anyagilag is. A közvetlen támogatók között mindig megtaláljuk az aktuálisan fontos és rangos embereket. Még József főherceg is pártoló tag és később még Teleki Pál miniszterelnök is komoly szimpatizáns. A Hagyomány Szava 1940. IX. száma beszámol és idéz Teleki Pál miniszterelnök beszédéből, amivel a bokrétásokat üdvözölte: „Szövetségesekhez jöttem... legfőbb dolgunk, hogy a magyar lelket tartsuk ebben a nemzetben, tanítsuk meg magyarul gondolkozni, nem koldusként járni a világot, hanem a maga lábán járni, magyarul beszélni, magyarul nótázni, magyarul táncolni. Mert aki ezt teszi, az magyarul is gondolkodik.”

11 A tanítók, akiknek személyes ambíciójuk is, hogy Bokréta-vezetők legyenek, szívesen szerveznek csoportot, bármilyen vékony is esetleg a hagyomány a faluban. Olykor a színvonallal sem sokat törődnek. Jónéhány esetben a dekoratívnak ítélt viselet elégnek bizonyult ahhoz, hogy Bokrétás csoport alakuljon.

12 Csikvándy Ernő képviselő parlamenti hozzászólásából: „Fordítsanak nagy figyelmet arra, hogy az egész Európa által elismert és ellenőrzött magyar egyesület (ti. a Bokréta Szövetség) kifejthesse azt a működést, amit a magyar érdekből ki kell, hogy fejtsen.” (B.L.; 1936. VIII.)

13 Néprajzos szakemberek cikkei a hitelesítésről: Fél Edit: A Karádi Bokréta hitelesítése. Ethnographia, 1937./499. Gönyey Sándor: A Maconkai és kazári bokréta. Ethn. 1937./303. Gönyey Sándor: A diósjenői bokréta hitelesítése. Ethn., 1938/426. Gönyey Sándor: A hasznosi bokréta hitelesítése. Ethn., 1938. Fél-Kovács: Az őrhalmi Gyöngyösbokréta hitelesítése. Ethn., 1937/98. Fél-Kovács: Apátfalvi bokréta. Ethn., 1938/307. Gönyey Sándor: Az 1938-i Gyöngyösbokrétáról. Ethn. 1938/427.

14 Harsányi Zsolt 1933-ban a Színházi Élet egyik augusztusi számában így lelkesedik: „A Gyöngyösbokréta legbelsőbb lényünket, származásunk mély titkát, legmélyebbre rejtett önmagunkat adta elénk.” – Paulini a B. L. 1936. IX. számában írja: „A Parasztember ... rájött az Ő egyéni és ősi kultúrájának ízére, érezte, hogy jobban megbecsülik szép régi örökségét, mint azt a kacatot, amit úrhatnámságában magára szedett.” – Színházi Élet, 1935. augusztusi ismertetés: „Ami szín és szépség van ma Budapesten, azt mind a Gyöngyösbokréta hozta magával. Nem múlik el este a Városi Színházban, hogy 2 – 3 külföldi föl ne rohanna a színpadra Paulini Bélához, hogy pakoljon az egész Gyöngyösbokréta, mert el akarják vinni külföldre.” Bajcsy-Zsilinszky Endre írja „Szent István napjára” című cikkében (a Bokréta Szövetség cikkgyűjteménye: A Magyar Bokréta története, II. kötet.): „Ez az a szépség, ez az elpusztíthatatlan gazdagság, ez az az egység, amelynek ma még csak az egyik csücskét látjuk, mint ahogy Attila kardjának a hegye ütött ki a földből, mikor rátalált az a bizonyos mesebeli hun pásztor: a nagyobbik fele még a földben van, belegyúrva, beletaposva sárba és porba, embertelen nyomorúságba és esztelen társadalmi viszonyokba, és csapnivaló elavult, vagy eredendően rossz törvényekbe. És ez az a nagy belső érzés, amely valamikor a magyar nép lelkéből olyan monumentálissá tudta formálni Szent Istvántól kezdve, vagy talán még régebbről a magyar államot, s amely ma már csak a magyar nép nyelvében, énekében, zenéjében, táncában, ruhájában, mozgásában, népkölteményeiben és romolhatatlan gyönyörű katonás szellemében él, így is csak maradékában annak, ami lehetne és úgy is, ahogy van, nagyobb dolgokra felhasználatlanul. Ez az a belső egység, igen tisztelt Gömbös Gyula miniszterelnök úr, amelyet elpusztítani idéig sem tudott és amelyet nem fog eltörölni a föld színéről a kormánykortesek és idétlen fizetett párttitkárok kortesegységet hirdető szellemi macskazenéje sem, de amelyre valóban lehetne egy valóságos új nemzeti egységet is építeni. Ha volna, aki megértené. De már csak Szent Istváni nagy elhatározással, nagy tehetséggel, nagy művészi képzelőerővel, nagy politikai átfogó és szervezőképességgel és rettentő elhatározottsággal. Azzal az elhatározással, hogy tüstént vége legyen itt a gyönyörű és halhatatlan magyar nép mindenfajta nyomorgatásának. És csak Szent Istváni kegyetlenkedéssel: hogy letapostassék minden rövidesen ezen a megmérgezett magyar földön, ami századok alatt megérett a pusztulásra ezért, hogy élhessen az és fölvirulhasson, aminek itt mindenek fölött való joga van az élethez és boldoguláshoz, de századok óta hiába várja a szabadulást gyötrelmeiből a húsába vágódott rozsdás bilincseiből: a magyar nép.” Orbók Attila írja 1934-ben a Délibáb egyik augusztusi számában: „A Gyöngyösbokréta sikerének nem az a tanulsága, hogy parasztlegényeket és leányokat mint műkedvelőket léptessenek fel. Abból a körülményből, hogy a közönség felfedezte a népi művészetet, nem az következik, hogy a színpad népi művészetet mutasson be a maga valóságában, vagy a maga valóságából kiforgatva ... A Gyöngyösbokréta lehet a színpad számára forrás – az író és színész számára tanulmány, vagy inspiráció –, de nem színházi produkció, sem eredeti, sem eltorzított, megtoldott, vagy lenyesegetett alakban. A Gyöngyösbokréta még nem lett színházzá azáltal, hogy színpadon mutatták be – s ha színházzá lesz azáltal, hogy kiforgatják a maga primitív, őszinte valóságából, akkor legfeljebb műkedvelő kisérlet számba mehet majd minden jóizlésű és művészethez értő ember szemében.” – Az idézetek példák arra, hogy mennyire sokféleképpen értelmezték és értelmezhették a Gyöngyösbokrétát, a mögötte álló társadalmi és politikai valóságot.

15 Volly István népzenekutató és Szilárd Antal, a Bokréta Szövetség volt titkára közlései nyomán a következő kép bontakozik ki a Bokréta Szövetség felszabadulás utáni sorsáról. Volly István a szegedi fogolytábor foglyaként Bálint Sándoron keresztül üzenetet kap Ortutay Gyulától, hogy legyen segítségére a Bokréta Szövetség munkájának megindításában, hiszen ő volt az egyike azoknak, akik végigkísérték valamennyi Gyöngyösbokréta bemutató ellenőrzését. Fel is veszi Szilárd Antallal a kapcsolatot kiszabadulása után. 1945. novemberében Szilárd Antal tárgyal dr. Szőllősi Dániellel, a minisztérium képviselőjével. A tárgyalásba bekapcsolódik Markos Béla, Raab Béla, Zsindely Ferenc, Tüdős Klára és dr. Pesti Tibor rendőrszázados is. Felmerül, hogy Kodály Zoltánt kérjék fel az elhunyt Paulini helyébe elnöknek. Kodály visszautasítja az ajánlatot. Tamási Áronnal tárgyalnak a lakásán, ő nem vállalja addig, míg pártjával (Nemzeti Paraszt Párt) meg nem beszéli. Végülis elutasítja. Ádám Jenő sem vállalja. Végül a minisztérium egyetértésével dr. Zsedényi Bélára esik a választás (az 1944-ben újjáalakult Országgyűlés volt elnöke). 1946. nyarán Zsámbokon a zsámboki bokréta nap keretében formailag újjáalakul a Bokréta Szövetség. (A megalakulás annyira komoly, hogy megszabják az ügyvivő tisztviselők fizetését is, két személy részére összesen havi 1 amerikai dollárt a mindenkori magyar pénz értékének megfelelő összegben.) Az új alapító tagság 58 közéleti személyiségből áll. (Legalábbis a Szilárd Antalnál levő jegyzőkönyv szerint, amelyet aláírásukkal hitelesítettek.) A választmányban Varga László, Gönyey Sándor, Kerényi György, dr. Kunos Aladár (az Országgyűlés titkára), dr. Pesti Tibor rendőrszázados, Holló Valéria stb. foglalnak helyet. Az igazgatóságban Varga László, Gönyey Sándor, Kerényi György, Holló Valéria, Gergely Pál, Arany Sándor, Porteleki József és Pekári István vett részt. Ismét az történt, hogy az Országos Szövetség alakuló vergődése nem befolyásolta a helyi bokréták szereplését. Nem sok szereplésről tudunk (ezek közül a bokrétát még pártprogramokban is felléptetik, kezdetben dekorációnak, később magyar tüntetésnek), de még 1946-ban is a Szövetség tagjaként szeretne működni Ecser és Maglód, mint új bokrétás község. 1948-ban a Parasztszövetség rendezésében Arany Sándor kezdeményezésére szeptemberben bemutatót tartanak a Városi Színházban, ahol a Parasztszövetség a Bokréta Szövetség segítségét kéri. Az előadást Csanády György rendezi, Nagy Ferenc miniszterelnök erkölcsi támogatása mellett. Az utolsó Gyöngyösbokrétás megmozdulások egyikének ítélhetjük 1948. március 20-án a Vármegyeház közgyűlési termében a „Fölszállott a páva” c. műsort, melyet Volly István rendez és ahol Ecser, Galgahévíz, Galgamácsa, Géderlak, Kunszentmiklós, Ócsa, Szalkszentmárton, Zsámbok és a székely települtek táncosai képviselik a bokrétás hagyományokat. A műsor másik részében a Liszt Ferenc kórus Kodály „Psalmus Hungaricus”-ával lép fel. A Gyulán megtartott centenáris kultúrverseny (1948) külön díjazta a versenyen résztvevő parasztcsoportokat, amelyek a Gyöngyösbokrétás előadási mód tipikus képviselőiként jelentek meg a versenyen (hogy hosszú ideig hasonló típusú bemutatóval ne is találkozzunk). Ebben az időszakban alakul meg a Táncszövetség, amely az újjászerveződő néptáncmozgalmat egységesen kívánja kezébe venni és automatikusan szembekerül a Gyöngyösbokrétával. Ilyen körülmények között a Bokréta Szövetség 1948. márciusra tervezett közgyűlése elmarad.

16 A feloszlató rendelet száma 482.098/1948. IV./3. BM. Az ingóságok leltárát 174 sorszámmal az 553.746/1949. IV. 3. BM. rendelet mellékleteként tartják számon és ezen veszi át Volly Istvántól és Szilárd Antaltól Komáromi József és Tóth Lajos, a VKM. VII. Főosztálya hivatalos kiküldöttje 1949. június 23.-án.

17 A raffinált megfogalmazás nyilván tényeket takart. Feltehetőleg az őrhalmi menyecskére is célzott, aki szinte IBUSZ menetrend szerint járt vízért délben népviseletben. Az igazság kedvéért meg kell jegyezni, hogy az ilyen sztár és kalmárszellem az akkorielég zárt paraszttársadalomban meglehetősen elszigetelt jelenség és épp úgy nem jellemző a bokrétázás egészére, mint egy boldogi bokrétás lány öngyilkossága sem, miután egy szerelmi kaland nyomán a falu lényegében kiközösítette. (Az őrhalmi leány Sipeki Bözsi, a boldogi Horváth Erzsébet.) A Magyarország c. lap 1934. júliusi számaiban az esetről részletes beszámolókat találunk. Volly István szerint a Bokréta Szövetség sajtópert indított és a lap kiigazításokat közölt.

18 A később félig-meddig bekövetkezett „elüzletiesedés” veszélyét előre érezve dr. Molnár Imre főtitkár 1934. szeptemberében a Bokrétások Lapjában figyelmeztet: „Amilyen mértékben szükséges, hogy a nép bizonyos kiváltságos ünnepeken szinte szertartásszerűen a hagyományok tisztelete jegyében elénekelje ősi dalait, eltáncolja gyönyörű táncait, erősödjék nemzeti öntudatában és erősítsen nemzeti öntudatban, olyan mértékig volna egyenesen lélekromboló, ha a kiváltságos ünnepeken való részvételen túl folyvást szereplésekre szaladgálnának. Ha netán elnéznénk ..., ha egynéhányezer magyar földmívesből előadót, netán artistát engednénk nevelni.”

19 A Csupajáték Paulini szerint - „a német Gesammtkunstwerk magyarra fordítása” (Nemzet c. napilap 1938. V. 3.). Paulini 9 számból álló „Csupajáték”-ának 1938. május 12-én volt a bemutatója. Ez a budapesti „Eucharisztikus Kongresszus” időpontjára esett. A szövegeket, a „forgatókönyvet” Paulini írta és ő a színpadi rendező is. Az egyes számok társszerzői: 1. Betlehembe (magyar misztérium), díszlet: Molnár C. Pál ,zene: Farkas Ferenc. 2. Csodafurulya (derűs táncjáték), diszlet: Büky Béla, zene: Veress Sándor. 3. Víz-dal (bordal persziflázs, táncos groteszk), diszlet: Jászay-Horváth Elemér, zene: Pongrácz Zoltán. 4. Áspiskigyó (zenés legenda dalban és táncban), diszlet: Mallász Gitta, zene Lisznyai-Szabó Gábor. 5. Patkó Bandi (dalos groteszk a biedermayer időkből, betyártörténet), diszlet: Varga Mátyás, zene: Vincze Ottó. 6. Enyém a vőlegény (dalos, táncos játék, magyar parasztlakodalom), diszlet: Fülöp Zoltán, zene: Kenessey Jenő. 7. A rőzseszedő (kis daljáték), diszlet: Pekáry István, zene: Lányi Viktor. 8. Éjfélkor (haláltánc, Milloss Aurél koreográfiája és szólótánca), zene: Antos Kálmán. 9. Hócsalád (táncos groteszk), diszlet: Szőnyi István, zene: Ránki György. – A zenekar összetétele a következő volt: 2 első hegedű, 2 második hegedű, 1 brácsa, 1 cselló, 1 bőgő, 1 fuvola, 1 oboa, 1 klarinét, 1 trombita, 1 harsona; szükség szerint: hárfa, zongora, ütők.

A Csupajáték szereplői: Milloss Aurél (egyben az összes tánc koreográfusa), Bordy Bella, Csányi László (az Operaház tagjai), Lya Karina, Szende Mária, Székely Ibolya, Libertini Éva, Hoyko Ferenc, Pethő Zoltán, Mészöly Tibor, Losonczy Imre, Orbán Gábor, Szondi Biri, Kovács Éva, Barabás Sári, Darvas Marika, Borbiró Andrea, Pintér Ferenc, Solymossy Imre, Szabó Iván, rajtuk kívül a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon és a külföldi úton kiegészült, illetve változott a szereplőgárda főleg a karban, pl. Csányi László Millosst helyettesítette Londonban. – Magyarországon felléptek a Művész Színházban és a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon (itt zenés konferansziéval és 60 főre kibővítve játszottak). 1939. április 27-től Londonban az Adelphi Színházban lépnek fel „Hungarian Rhapsody” címmel. Ekkor az eredeti műsort kiegészítik a Háry egy részével, az „Egyszer egy királyfi”-val (Rajter Lajos zenéjére), Bárdos: Elcserélt szólam c. művével, Farkas Ferenc: Csupaszív Bálint énekes játékával (Járay József énekelte), és Pongrácz Zoltán nyitányával. Vezényelte: Endre Béla. A vendégszereplés során a BBC 1939. május 7-én és 15-én a játékot televíziós adásban közvetíti, ami igen nagy szenzáció, hisz magyar művészek először játszanak televíziós adásban.

20 Ezt az egyébként kordivatos gondolatot már a B. L. 1937. III. számában Balogh Bényi László „Miért szükséges a Bokréta Mozgalom” c. cikkében így veti fel: A nemzet „ráeszmélt, hogy fennmaradásának és nemzeti létének igazi biztosítéka nem az, amiben hűségesen követte a „művelt nyugatot”, hanem ellenkezőleg, amiben megmaradt „barbár” magyarnak. A nemzet az idegen bálványoktól önmagába fordult vissza, s valósággal lázasan kezdett kutatni minden után, ami magyar. Ez az út pedig teljes szükségszerűséggel vezetett a paraszthoz, mint akin legkevesebbet fogott a nyugatutánzás, mint aki legtöbbet őrzött meg a régi kincsekből.”

21 Szerinte „a kimért időben való mozgás emberszabta időt feltételez. A tőlünk független idő: időtlen idő, aki abban mozog, ráér. Az ázsiai cselekvés nem mérhető rövidsége miatt (szalmaláng!), az ázsiai szenvedés a hosszúsága miatt nem mérhető. A magyartsokszor csak az mentette meg a megsemmisüléstől, hogy nagyon jól tudott időtlen időben szenvedni. A kimért térségben és kimért időben az oki viszony törvényei szerint mennek végbe a történések. A magyar lélek azonban a végtelen térben és időben mozdul előbbre, vagy vesztegel. A magyar lélek már sokszor elpusztulhatott volna a kimért tér és kimért idő oki-okozati viszonyában. Nincs annak okos magyarázata, hogy miért maradt meg. Meg ne foszd a magyar lelket „csodálatos”-ságától, mert belepusztul. Új meg új csodák viszik tovább és éltetik, új meg új ezredéven keresztül.”

22 A falusi értelmiség asszonyai vegyék fel a helyi népviseletet, de ne jelmezként, szereplésre, hanem, hogy a ruha iránti megbecsülést mutassák. Városiak népviseletet ne hordjanak, ez nevetséges volna, részükre városi magyar ruhát kell tervezi: férfiak zsinóros magyar ruhát viseljenek, de csizmával, a zsinóros pantalló nem jó! stb. – A B. L. 1935. VI. száma a bokrétás értelmiség magyar ünneplő viseletéről ír ajánlást. Az 1938. január-márciusi száma egy tervezett bokrétás bemutatóról ad hírt: „A bemutató harmadik része lesz a legértékesebb, abban előkelő társaságbeli hölgyek mutatnak be magyaros estélyi ruhákat.”

23 A B. L. 1936. I–II. számában „A bokrétásság tananyag lett” c. cikk beszámol, hogy a „szülőföld ismertetés” – órák tananyagában a „Hűséges szívek” tankönyve III-IV. 53. oldalán olvashatjuk: „18–20 leány és legény fogadalma kell hozzá csak, hogy ami szép és ősi, ami bennünket minden más néptől megkülönböztet, ... mindazt megőrzik, elveszni nem hagyják. Sem a szokást, sem a dalt, sem a mesét, sem a táncot. Így lesz az a néhány legény és leány a falu bokrétája.” – Bokrétásokat szervezni azért nem volt ilyen egyszerű, de hogy a téma tankönyvbe került, az igen figyelemreméltó.

24 Buzsákon például a 30-as évek első felében már megalakult a bokréta helyi szervezete, de csak két vagy három vidéki megmozduláson vett részt, budapesti bemutatóra nem ment. Mégis, 1948-ban Gyulán a Centennáris versenyen a legjobb értelemben vett bokrétás hagyományokkal léptek színpadra.

25 Szilárd Antal közlései szerint (melyekben emlékezetén kívül néhány elszámolási jegyzőkönyvre is támaszkodott), a Bokréta Szövetség a megalakulás költségvetési évében a Kultuszminisztériumtól 4000,– pengő évi szubvencióban részesült. – A Szövetség megalakulása előtt, 1931-től Paulini a Gyöngyösbokréta bemutatók szervezéséért havi 200 pengőt kapott a Fővárosi Idegenforgalmi Hivataltól. A Gyöngyösbokréta budapesti augusztusi bemutatóit egyébként később is a Főváros költségvetése alapján szervezik. Ez mindig kívül áll a Szövetség költségvetésén. Igen bölcsen, hiszen az ünnepi hét költsége az évi költségvetés sokszorosát teszi ki. Ezzel mindenféle esetleges gazdaságossági problémát kikerültek. (Lásd a 7. jegyzetet) Így érthető viszont az is, hogy Paulini miért csak 120,– pengő havi juttatást kapott az évi költségvetés terhére (fizetése 1944-ben is mindössze 450 pengőre emelkedett).

Az állami szubvenció összege a továbbiakban így alakult: 1936-ban 6000 pengő, 1937-ben 8000, 1939-ben 10000, 1940-ben 12000, 1941-ben 15000, 1942-43-ban 22 000 pengő. Ez volt az alap. Ehhez jött a tagsági díj, pl. a városok (mintegy 50 város) havi 12 12 pengős tagdíja és az alapító tagok befizetései. A pártoló tagok tagdíját a népipari cikkek forgalmazásából keletkező haszon részeként is felfoghatjuk. Hozzájött még a vidéki bemutatók szervezési költsége (amire esetenként szerzett pénzt Paulini) és esetleges jövedelme. (A helyi bokrétaünnepségek plusz bevételét a rászoruló bokréták kapták, de mint költségvetési tétel ez is szerepelt.) Az így sokfelől összejött költségvetési összeg 1938-ban kb. 20 000 pengő, 1943-ben 137 000 pengő! Itt kell megjegyezni, hogy a felvidéki, erdélyi és délvidéki utakra a Honvédelmi Minisztérium adta a pénzt.

26 A szereplések alább következő regisztrálásában megkíséreltem minden jelentősebb központi vidéki fellépésről hírt adni, mégis lehet, hogy harminc év távlatában az összeállítás még hiányos. Az ún. Bokrétásnapokról csak 1937-ből állnak rendelkezésre megbízható adatok. Egyúttal úgy látszik, hogy ez az esztendő volt a leggazdagabb a Bokrétamozgalomban. Tudnunk kell azt is, hogy a helyi bokréták a Szövetségnek bejelentett fellépésektől függetlenül is rendezhettek és rendeztek is előadásokat. Az 1937-es program a lehetőségekbe és a helyi munkába is betekintést enged.

Vidéki szereplések.

1934. június: bokrétaünnepség Baján – 1934. őszén Hegyaljai hét. – 1935. II. 3. Magyar Farsang Gyöngyösön. – IX. 7-8., és 14–15., Balatonfüred: Balatonvidéki Bokréta. (Galambok, Kapuvár, Koppányszántó, Sióagárd, Somogyudvarhely, Szany, Galgahévíz, Vitnyéd, Karád, Kóny, Váralja.) IX. 8.: Kunszentmiklós (1. A jászberényi redemptus gazdák méntelekpusztai ménesének csikósai lovasjelenettel. 2. Pulik nyáj- és gulyaterelő versenye, 3. Juhászok szamárkordé versenye, 4. „A betyár csikója” lovasjáték kb. félszáz kunszentmiklósi lovassal. 5. Kiskőrös, Bugac, Nagykálló, Érsekcsanád, Kunszentmiklós, Szakmár bokrétás csoportjai.) – IX. 29.: Váraljai bokrétanap. Rádióközvetítések 1935. folyamán: Tardról, Győrből és Cigándról. – 1936-ben két alkalommal volt Budapesten bemutató, így a helyi rendezvények lecsökkentek: II. 8.: Boldogi bokréta est. – IV. 3.: bokrétanapok Géderlakon, Karádon, Tápén. 1937. I. rádióközvetítés Hosszúhetényből. – III. 21.: Magyar jellegű fogatok felvonulása a mezőgazdasági kiállításon. – V. 16., Vác: Magyar Pünkösd (7 bokrétával), VI. 29., Szeged: Magyar kenyér ünnepe (8 bokrétával), – X. 3., Eger: Magyar szüret (7 bokrétával), – XII. 26., Győr: Magyar Karácsony. Bokréta napok 1937-ben: III. 21. Tápé; IV. 4. Boldog; V. 9. Báta, Géderlak; 17. Galambok; 22. Maconka; 27. Mezőkövesd; VI. 6. Koppányszántó; 13. Csurgó; 20. Buják; 22. Hortobágy (hídi-vásár); 27. Szentistván; VII. 4. Mikóháza; 11. Atkár; 17. Bugac; 25. Kiskunhalas; VIII. 1. Karád; 8. Zsámbok; IX. 1. Szeremle; 5. Siófok (3 bokréta); 7. Hortobágy (hídi vásár); 8. Kalocsa; 12. Kunszentmiklós; 19. Szany; 26. Alsóberecki. 1939. XI. 11–12. Kassa (Pusztafalu, Nagykálló, Mezőkövesd, Szatmárököritó, Mikóháza, Tard, Homokmégy, Miszlóka, Derecske, Karád, Kunszentmiklós). – 1941. VI. Szabadka, Magyar Kenyér Ünnepe. – 1943. I. 7–15. Erdélyi út (körút 120 fővel: Bácskertes, Kalotaszentkirály, Báta, Galambok, Kecsetkisfalud, Polgár, Géderlak, Nagylóc, Szentgerice, Szany). – 1943. I. Délvidéki körút (Zsámbok, Tápé, Doroszló, Mezőkövesd, Somogyudvarhely, Nádasdaróc, Homokmégy, Perenye) – 1943. II. Erdélyi körút (Kiskomárom, Kéménd, Zentelke, Polgár, Szatmárököritó, Magyaró, Szakmár, Uszód, Csikmenaság, Nagybaracs, Szany). 1943. V. 3. Nagyvárad (Boldog, Inaktelke, Tápé, Kraszna, Szatmárököritó, Szék, Nagykálló, Nádasdaróc, Szakmár, Derecske). – 1943. IX. 26. – X. 1. Felvidéki körút (Szentistván, Vitnyéd, Debrecen, Garampáld, Polgár, Szatmárököritó, Géderlak, Cigánd, Maconka, Püspökbogád, Szentgerice, Nagybaracska). – A délvidéki körutat és az erdélyi út egy részét felsőbb intézkedésre, főleg katonáknak szervezik. Költségeit a Honvédelmi Minisztérium fizeti.

Külföldi fellépések:

1934. VI. Bécs (Kunszentmiklós, Koppányszántó, Szakmár, Szentistván.). – 1935. VII. London (3 galgahévízi, 1 koppányszántói, 1 kalocsai, 1 mezőkövesdi, 3 cigándi, 3 bátai, 1 hevesaranyosi bokrétás utazik. Pajtástánc, kanásztánc, kampóstánc, üvegcsárdás, átvetős, keménycsárdás, verbunkos, dus szerepel a műsoron). 1936. VII. Hamburg: Freude und Friede ünnepség a „Kraft durch Freude” szervezet rendezésében, 32 bokrétás részvételével. (Homokmégy, Boldog, Mikófalva, Derecske, Hosszúhetény, Tard, Váralja). - VIII. 22.: a párizsi rádió helyszíni közvetítése a Városi Színházból. – 1937. V. Cannes (Karád, Mezőkövesd, Egerbocs). 1938. VI. Hamburg (12 táncospár: Érsekcsanád, Nagybaracska, Szeremle). – 1939. VI. Bruxelles (karádi kanásztáncosok). – 1942. IV. Bécs: népművészeti verseny és bemutató sebesült német katonák részére (ezen az előadáson a magyarokon kívül román, szlovák, osztrák és német csoportok vettek részt).

27 A Bokréta Szövetség iratai között találtam egy feljegyzést, amely szerint 1943-ban kb. további 220 (!) község jelentkezését jegyzik. A bokrétázni szándékozó községek 80%-a már a helyi szervezők nevével van feltüntetve. A 220 községből mintegy 70 a „visszacsatolt területről” származik. - Ha a mozgalom szervezése az országon végigsöprő háború miatt nem torpan meg, valóban hatalmas szervezetté alakulhatott volna.

28 Karád, Kunszentmiklós, Kapuvár, Szatmárököritó, Nagykálló, Kiskunhalas bokrétás csoportjainak táncait a helyi bokréták vezetői kifejezetten a Gyöngyösbokréta bemutatókra állították össze hagyománytöredékekből egész táncfolyamattá, legtöbbször táncosaik aktív segítségével. Néha a ma már köztudatban élő táncnév is Paulinitól származik, pl.: fergeteges, kun legényes, pajtástánc stb. (Császár József, a szatmárököritói kampóstánc szólistája – 1969-ben 58 éves – szerint párostáncukat sose nevezték „fergetegesnek”. Volly István emlékezete szerint egyszer Paulini mellett ült egy próbán, amikor a bokréta elnöke először látta az ököritóiakat a Városi Színházban és mintegy magának megjegyezte: „hát ez fergeteges!” A nyomtatott műsorokban azonban a tánc következetesen végig „szatmári csárdás”-ként szerepel és csak az ismertetésben olvashatjuk, hogy: „fergeteges táncaik vannak”. Mégis, már 30 évvel később, 1968-ban Gellér Dezső, az ököritói tánccsoport mai vezetője úgy emlékszik, hogy mindig fergetegesnek nevezték a táncot.)

29 A bokrétás községek betűrendbe szedett neve utáni zárójeles szám az illető község azonosítását szolgálja a mellékelt térképen. A megyenév után zárójelben a Bokréta helyi vezetőjének nevét tüntettük fel, ha ez kideríthető volt. Az évszámok a csoportok budapesti fellépésének időpontjait jelzik. Tájékoztatást adunk továbbá a szóbanforgó Bokréta műsorairól és a közben történt esetleges változásokról is. Végül utalunk az illető községben felvett táncfilmek leltári számaira és a filmek hozzávetőleges tartalmára. Az itt alkalmazott rövidítések MTA. Ft.: A Magyar Tudományos Akadémia Népzenekutató Csoport filmarchivuma; ÁNE. Ft.: Az Állami Népi Együttes Filmarchivuma. – A filmek részletesebb adatait Kaposi Edit – Maácz László: Magyar népi táncok és táncos népszokások, Bp. 1958. c. munka függelékében, továbbá az „Útmutató a hároméves megyei néptáncpedagógus tanfolyamok és oktatókörök szervezéséhez” c. jegyzetben (Népművelési Intézet, 1962.).

30 A bokrétás táncok érdemi csoportosítására, mélyebb osztályozására eddig nem vállalkozhattunk. A nevek mögött rejtőző táncfajták pontos meghatározása, tisztázása még alapos kutatómunkát igényel.

31 A zárójelben szereplő betűjelzések a térképen is alkalmazott, a táncfajtákra utaló jelölésekkel azonosak. Cs: Csárdás vagy más párostánc. V: Verbunk, legényes vagy másfajta férfitánc. E: Eszközös tánc. P: Pásztortánc. K: Körtánc. L: Lakodalmi tánc. T: Társasági tánc. A: Csillagtánc, ugrós.

32 Erdélyből az egyetlen üvegestánc adat. Korábban menyecskék egyedül vagy párosan táncoltak a Nyárádmentén szokásos motívumokat fejükön üveggel. Ma már férfiakkal is táncolják, de csak a tánccsoport fellépései alkalmával.

33 Az ugrós-cinege táncfajta csillag alakban járt formája.

34 „Heveny”: feldíszített bot, melyet a szőlősgazdának adnak át.

35 Sok bokrétás csoport a lakodalmas részletben levő tánc nevével szerepel csak a műsorismertetőkben. Valójában tehát sokkal több csoport mutat be lakodalmas szokást, mint a felsoroltak.

36 Farsangi szokások.

37 A juhok tej hozamának megállapításához kapcsolódó mulatság.

Folkszemle, 2011. május hozzászólás | továbbküldés | nyomtatás