A Gyöngyösbokréta. Írások és dokumentumok a mozgalom történetéből
Szerkesztette: Dóka Krisztina - Molnár Péter

Dóka Krisztina – Felföldi László

Gyöngyösbokréta-bibliográfia*


Bokrétások Lapja. A Magyar Bokrétás Szövetség folyóirata. Szerk. Paulini Béla. 1934-1939. 1-6. évf.


Debreczeni László
1956A „Gyöngyösbokréta” aktáiból. Táncművészeti Értesítő 1956. 99-104.

Erdei Ferenc
1937Futóhomok. Budapest (Gyöngyösbokréta 258-262.)

F. Tóth Balázs
2004A cigándi Falumúzeum. In Nagy István (szerk.): Cigánd öröksége. Nagyközségi Önkormányzat. Cigánd, 205-223. (A cigándi Gyöngyösbokréta 219-223)

Fekete Csaba
2004Cigánd táncélete. In Nagy István (szerk.): Cigánd öröksége. Nagyközségi Önkormányzat. Cigánd, 225-250. (Gyöngyösbokréta 241-243.)

Fél Edit
1937A karádi Gyöngyös bokréta hitelesítése. Ethnographia 48. évf. 499-500.

Flórián Mária
2001Magyar parasztviseletek. Planétás Kiadó. Budapest (A Gyöngyösbokréta 315-316.)

Galambos Sándor
1989A kunszentmiklósi "Gyöngyösbokréta" története. Bács-Kiskun megyei honismereti közlemények 1989. 11-12. 19-36.

Gömöri Ilona, Gy.
2007„Koszorúba fontunk, amit Isten adott”. Agria 43. évf. 327-338.

Gönyey Sándor
É. n.A Gyöngyös-bokréta története. (kézirat) Néprajzi Múzeum Etnológiai Archívum EA 5771.
1938aA hasznosi (Heves m.) Gyöngyös Bokréta hitelesítése. Ethnographia 49. évf. 225-229.
1938bA diósjenői „Gyöngyös Bokréta” hitelesítése. Jelentés. Ethnographia 49. évf. 426-427.
1938cAz 1938-iki Gyöngyösbokrétáról. Ethnographia 49. évf. 427-429.

Gönyey Sándor – Szendrey Ákos
1937A maconkai és a kazári „bokréta”. Ethnographia 48. évf. 303-307.

Gyöngyösbokréta. Ethnographia 44. évf. 3-4. sz. (1933.) 179-180.

Györffy István
1937A „Gyöngyös Bokréta” műsorának hitelesítése. Ethnographia 48. évf. 97-98.
1942A Néphagyomány és a nemzeti művelődés. Államtudományi Intézet Táj- és Népkutató Osztálya. Budapest (A népi tánc 33-36. A Gyöngyös Bokréta 85-86.) [Első kiadás: 1939.]

A Hagyomány Szava. Szerk. Paulini Béla. 1940-1944. 1-5. évf. [A Magyar Bokrétás Szövetség folyóirata]

Hajdú Katalin
1991A zsámboki Gyöngyösbokréta. Honismeret 19. évf. 1. sz. 81-84.

Hegedűs László (szerk.)
1944A horgosi bokréta. Délvidéki gyöngyösbokréta. Délvidéki Magyar Közművelődési Szöv. Néprajzi Oszt. Újvidék

Herk Mihály
1985Karád története. Karád Község Közös Tanács. Karád (A kanásztánc 176-177.)

Kaposi Edit
1997A cigándi Búzavirágtól és Gyöngyösbokrétától a Keménycsárdás Táncegyüttesig. Folkmagazin IV. évf. 3. sz. 32-33.
1999Bodrogköz táncai és táncélete 1946-1948. Planétás Kiadó. Budapest (A Gyöngyösbokréta és a néptánccsoportok 66-72.)

Kapros Márta
2010"Az igazi népviselet". Törekvések a viselet fenntartására Nógrád megyében a két világháború között. In Flórián Mária (szerk.): Életmód, szemléletmód és a módi változása a parasztság körében a 19-20. század fordulóján. MTA Néprajzi Kutatóintézet. Budapest, 369-396.

Kántor Mihály
2004A falu bokrétája. In Nagy István (szerk.): Cigánd öröksége. Nagyközségi Önkormányzat. Cigánd, 47-50.

Kenyéri Kornélia
1998Háry János kalandozásai Csákváron. Honismeret 1998. 1. sz. 61-64.

Kiss József
2000A Gyöngyösbokréta történetéből. Matyó adalékok. Matyóföld 2000. 46-54.

Kocsmár Gyula
1987A kustánszegi gyöngyösbokréta tánccsoport története. Táncművészeti Dokumentumok 1987. 77-79.

Koloszárné Fábián Magdolna
2006Gyöngyösbokrétától a Hanságig. Kapuvári néptánc története. Hanság Néptáncegyüttes. Kapuvár (Gyöngyösbokréta 9-20.)

Kovács László – Fél Edit
1937aAz őrhalmi (Nógrád m.) „Bokréta” hitelesítése. Ethnographia 48. évf. 98-100.
1937bAz apátfalvi „bokréta”. Ethnographia 48. évf. 307-309.

Lele József
1981A Gyöngyösbokrétától a Pávakörig. A tápai néptáncmozgalmak története. A Duna menti Folklór Fesztivál 1979-81. évi III. pályázata. Kecskemét, 37-51.

Lele József, Ifj.
1983Gyöngyösbokréta Tápén. Múzeumi Kutatások Csongrád Megyében 1983. 35-41.
1984A tápai Bokréta. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1980-1981. 191-218.

Maácz László
1965Az amatőr néptáncművészet húszéves múltja. Táncművészeti Értesítő 1965. 3. sz. 5-18.
1979Az amatőr néptáncmozgalom története. Rövid áttekintés. In Héra Istvánné (szerk.): A néptáncmozgalom néhány alapvető kérdéséről. Népművelési Intézet Művészeti Osztály. Budapest, 3-24. (A felszabadulás előtt: I. A Gyöngyösbokréta 3-6.)
1980A magyar néptánc színpadi pályafutása a XIX-XX. században. Népművelési Intézet. Budapest (A két világháború között 16-24.)
1983Néptáncművészet és néptáncmozgalom. In Kaposi Edit – Pesovár Ernő (szerk.): Magyar táncművészet. Corvina Kiadó. Budapest, 53-67. [A Gyöngyösbokrétára vonatkozóan: 53-55.]
1989Néptánc a színpadon. In Dienes Gedeon – Fuchs Lívia (szerk.): A színpadi tánc története Magyarországon. Budapest, 263-352. (A Gyöngyösbokréta 265-268.)

A Magyar Bokréta története. Cikkgyűjtemény a Bokréta Szövetség hagyatékából I-X. köt.

Muharay Elemér
É. n. Hagyományunk, műveltségünk, életünk. Kalot. Budapest (A gyöngyösbokrétás gondolkozás 61-63.)

Németh Lili
1975A Szatmárököritói „Fergeteges” keletkezése. Táncművészeti Értesítő 1975. 3. sz. 103-110.

Nyárádi Mihály
1969A nagykállóiak „kállai kettős” tánca. Szabolcs-Szatmári Szemle IV. évf. 3. sz. 23-56. [A nagykállói bokrétáról elsősorban 38-39.]

Pap János
2003A hagyomány szava.... Helytörténeti Konferencia. Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete. Mezőkövesd

Paulini Béla (szerk.)
1937Gyöngyösbokréta. Dr. Vajna György és társa. Budapest
1940A tízesztendős Gyöngyösbokréta. rajzolta Richterné Piroska. Szfőv. Idegenforgalmi Hivatal. Budapest

Pálfi Csaba
1970A Gyöngyösbokréta története. Tánctudományi Tanulmányok 1969-1970. 115-161. [Újabb kiadás: In Felföldi László – Karácsony Zoltán: Magyar táncfolklorisztikai szöveggyűjtemény 2/A. köt. Gondolat–Európai Folklór Intézet. Budapest. 2006. 397-434.]
1979Gyöngyösbokréta. In Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon II. köt. 368-369.
1980A Gyöngyösbokréta és a hagyományőrzés napjainkban. Táncművészet V. évf. 4. sz. 15-16.
1981Kecsetkisfalud a Gyöngyösbokrétában. Tánctudományi Tanulmányok 1980-1981. 317-331.

Rearick, Elizabeth C.
1939Dances of Hungarians. Teachers College, Columbia University. New York [A Gyöngyösbokréta említése 3., 110., 114. és bokrétás táncok közlése]

Romsics Imre
1996Gyöngyösbokréta és népviselet együttélése a kalocsai szállásokon. In Korkes Zsuzsa (szerk.): Viselet és történelem – viselet és jel. Petőfi Múzeum. Aszód, 78-94.
1998aA Gyöngyösbokréta és a népviselet. In Bellon Tibor – Fügedi Márta – Szilágyi Miklós: Tárgyalkotó népművészet. Planétás Kiadó. Budapest, 291-292. [Az 1996-os írás rövidített változata]
1998bKalocsa népművészete. In Romsics Imre (szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégyért Alapítvány. Homokmégy, 371-448. (Gyöngyösbokréta Kalocsa környékén 426-431. A Kalocsai Gyöngyösbokréta vezetőinek céljai és törekvései 431-437. A Gyöngyösbokréta és a népviselet 437-440.)

Szabó Lajos
1979A Fejér megyei Népi Együttes története. Fejér Megyei Tanács. Székesfehérvár (A Gyöngyösbokréta és az ifjúsági népművészeti irányzat szerepe Fejér megye néptáncmozgalmában 9-12.)

Szendrey Ákos
1938Jelentés. Ethnographia 49. évf. 3-4. sz. 422-424. [Kiskomárom, Galambok, Zala m.]

Tóth Ferenc
[2000]Apátfalva. Száz magyar falu könyvesháza Kht. Budapest (Táncban élő hagyomány 146-150.)

Tóth József
2000Zsámboki krónika. Önkormányzat. Zsámbok

Töreki Imre (szerk.)
1981Szanyi Bokréta 1931-1981. Szövetkezeti Bizottság, Szombathely

Töreki Imre
2008Szanyi kincsestár. Szany Nagyközség Önkormányzata (A szanyi bokréta története 79-92.)

Ujváry Ferenc
1980Ahogy én láttam! A Gyöngyösbokréta mozgalom születéséről. Honismeret 8. évf. 4. sz. 42-44.
1982A Gyöngyösbokréta boldogi csoportjának története. Táncművészeti dokumentumok 1982. 59-95.
1984Bokréták a Galga völgyében. Petőfi Művelődési Központ. Gödöllő

Vankóné Dudás Juli
1983Falum Galgamácsa. Pest megyei Múzeumok Igazgatósága. Szentendre (Gyöngyösbokréta 54-55.)

Vályi Rózsi
1969A táncművészet története. Zeneműkiadó. Budapest [A Gyöngyösbokrétáról és Pauliniról 353-355.]

Viski Károly
1934Gyöngyösbokréta. Magyar Szemle 1934. 409-417. [Újabb megjelenés: In Karácsony Zoltán (szerk.): Magyar táncfolklorisztikai szöveggyűjtemény I. köt. Európai Folklór Intézet–Gondolat. 2004. 169-178.)

Vitányi Iván
1964A magyar néptáncmozgalom története 1948-ig. In Vitányi Iván (szerk.): Tanulmányok a táncmozgalom történetéből I-II. köt. Népművelési Intézet. Budapest (A Gyöngyösbokréta 20-26.)

Volly István
1941-1945  Népi játékok I-III. köt. Egyetemi Nyomda. Budapest [A gyöngyösbokrétás csoportok anyagát is feldolgozza a kötetekben]
196425 éves a fergeteges. Táncművészeti Értesítő 1964. 2. sz. 82-88.
1976Adat és anyagközlés a Gyöngyösbokréta történetéhez. Táncművészeti Dokumentumok 1976. 89-114.
1977A Gyöngyösbokréta indulása. Tánctudományi Tanulmányok 1976-1977. 343-368.
1991A Gyöngyösbokréta múltja és jövője. Néprajzi Hírek 20. évf. 1. sz. 112-115.


* A címleírások után zárójelben a témára vonatkozó fejezetek címét és oldalszámait adjuk meg. (szerk.)