Folkszemle, 2009. június hozzászólás | továbbküldés | nyomtatás

Tanulmányok a magyar néptánckultúra tudományos és művészeti bemutatásának lehetőségeiről és annak társadalmi hatásairól

Irodalom

Ady Endre

1994 Összes versei I. Bp.

Andrásfalvy Bertalan

1973 A bukovinai székelyek kultúrájáról. Népi kultúra - népi társadalom VII. 7-23. Bp.

1980a A hallgatóság nélküli népművészet. In Bárczay Gyula (szerk.) Csak tiszta forrásból. 68-88. Bern

1980b Párbajszerű táncok az európai és a magyar hagyományban. In Lelkes Lajos (szerk.) Magyar néptánchagyományok. 109-124. Bp.

1999 A magyar nép magatartása éneklésben, táncban és a népszokásokban. In Pozsgai Péter (szerk.) Tűzcsiholó. Írások a 90 éves Lükő Gábor tiszteletére. 211-225. Bp.

2002a A tánc születése. In Pócs Éva (szerk.) Közösség és identitás. 79-84. Bp.

2002b A művészeti nevelésről, a néphagyomány szerepéről a jövő műveltségében. Hogyan tovább? 4. A Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja. 2

2004a Népballadáink szerepéről. In Uő. Hagyomány és jövendő. Népismereti tanulmányok.77-87. Lakitelek

2004b A népek együttélésének magyar hagyománya a honfoglalástól. In Uő. Hagyomány és jövendő. Népismereti tanulmányok.179-198. Lakitelek

2004c Hagyomány és környezet. In Andrásfalvv Bertalan - Domokos Mária - Nagy Ilona (szerk.) Az Idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára III. Bp. 117-138.

2004d Az igazi játék. A néphagyomány szerepe a személyiségfejlődésben és a társadalmi béke előmozdításában. In Egyházfórum. XIX/5. 16-20.

2006a Biofília, az élő természettel való kapcsolat. In Selmeczi Kovács Attila (szerk.) Lélek és élet. Ünnepi köszöntő kötet S. Laczkovits Emőke tiszteletére. 134-138. Veszprém

2006b Uradalmi cselédek és pásztorok tánchagyománya Tolna és Somogy megyében. In Felföldi László - Karácsony Zoltán (szerk.) Magyar táncfolklorisztikai szöveggyűjtemény II./A. 264-269. Bp.

2007a Gondolatok a táncról és tánckedvről. In Barna Gábor - Csonka-Takács Eszter - Varga Sándor (szerk.) Tánchagyomány: átadás és átvétel. Tanulmányok Felföldi László tiszteletére. 25-31. Szeged

2007b Dunának, Oltnak. In Halász Péter (szerk.) „Dunának, Oltnak egy a hangja.” A „bartóki modell” és a közművelődés. 7-17. Bp.

Arany János

2003 Összes költeményei. I. Bp.

Arbeau, Thoinot

1588 Orchésographie. Langres

Balassi Bálint

2004 Összes művei. Bp.

Barabás Jenő

1980 Lesüllyedt kultúrjavak elmélete. Szócikk In Ortutay Gyula (szerk.) Magyar Néprajzi Lexikon 3. 449. Bp.

Berecz András

1997 Bú hozza, kedv hordozza. Budapest.

Berzsenyi Dániel

1986 Összes versei. Bp.

Birckenstein, Burckahrdt von

1686Erzherzogliche Handgriffe des Zirkels und Linials. Wien

Domokos Pál Péter

1968 Der Morischkentanz in Europa und in der ungarischen Tradition. In Studia Musicologia. X. 229-311. Bp.

Dömötör Tekla - Szendrei Janka

1979 Hejgetés. Szócikk. In Ortutay Gyula (szerk.) Magyar Néprajzi Lexikon 2. 521. Bp.

Fügedi János

2009 A táncírás használatának hatása a tánctanulásra. In Bolvári-Takács Gábor (szerk.) Hagyomány és újítás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. 159-163. Bp.

Gowdy, John M.

2004A biodiverzitás értéke. Piacok, társadalom és ökológiai rendszerek. Kovász VIII. 1-4. sz. 44-73. http://kovasz.uni-corvinus.hu/kov15/gowdy.php

Győrffy István

1939 A néphagyomány és a nemzeti művelődés. Bp.

Heltai Gáspár:

1981 Krónika az magyaroknak dolgairól. Bp.

Illyés Gyula

1974 Puszták népe. Bp.

Kallós Zoltán

1960 Gyimesvölgyi keservesek. Néprajzi Közlemények. 1960/1. 3-51.

1971 Balladák könyve. Bukarest

1973 Új guzsalyam mellett. Bukarest

1996 Ez az utazólevelem. Balladák új könyve. Bp.

Kati Éva

2006 „A szépség kertjében”. Népművészet mesterei a Dél-Dunántúlról. A Rippl-Rónai Múzeum kiállítási meghívója. 2006. 10. 11. - 2007. 02. 15. Kaposvár

Kerényi György

1951 Gyermekjátékok. In Bartók Béla - Kodály Zoltán (szerk.) Magyar Népzene Tára I. Bp.

Kiss Áron

1891 Magyar gyermekjátékgyűjtemény. Bp.

Kodály Zoltán

1937 Zenei néphagyomány. In A magyarság néprajza IV. 9-84. Bp.

Kopp Mária - Skrabski Árpád

1995 Magyar lelkiállapot . Bp.

Kriza János

1911 Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény. Bukarest

Lajtha László

1954a Széki gyűjtés. Bp.

1954b Szépkenyerűszentmártoni gyűjtés. Bp.

1955 Kőrispataki gyűjtés. Bp.

Lönnrot, Élias

1980 Kalevala. Bp.

Lukianos

1959 Beszélgetés a táncról. Bp.

Lükő Gábor

1942 A magyar lélek formái. Bp.

Marót Károlv

1949 A népköltészet elmélete és magyar problémái. Bp.

Martin György

1974 Népművészet és közművelődés. (interjú, készítette Budai Ilona) Tiszatáj XXVIII. 9. 60-64.

1979 A magyar körtánc és európai rokonsága. Bp.

1980a Körtáncok, lánctáncok. In Lelkes Lajos (szerk.) Magyar néptánchagyományok. 45-91. Bp.

1980b Táncház és színpad. Népszava február 2. 7.

1980c Néphagyomány, néptánc (interjú, készítette Varga Lajos Márton). Tiszatáj XXXIV. 1. 107-112.

1981 Az új folklórhullám és néptáncmozgalom előzményeiről. (interjú, készítette Szász János) Kultúra és közösség. IV. 42-53.

1982a A széki tánchagyományok felfedezése és szerepe a magyar folklórizmusban. Ethnographia XCIII. 73-78. Bp.

1982b A férfitáncok pedagógiai és táncházi alkalmazásáról. Zene, tánc. Zene és táncosztály módszertani kiadványa. 56-67. Bp.

1985 A mezőségi sűrű legényesek védelmében. In Uő. A mezőségi sűrű legényes. 70-71. Bp.

1997 Proporció. Szócikk. In Pálfy Gyula (szerk.) Néptánc kislexikon. 126-127. Bp.

2004 Mátyás István „Mundruc”. Egy kalotaszegi táncos egyéniségvizsgálata. Bp.

Molnár István

1947 Magyar tánchagyományok. Budapest.

Muharay Elemér

1941 Hagyományunk, műveltségünk, életünk. Bp.

Pálfi Csaba

1970 A Gyöngyösbokréta története. Tánctudományi Tanulmányok 1969-1970. 115-161. Bp.

Pálfy Gyula

1997 Schuhplatter. Szócikk In Uő. (szerk.) Néptánc kislexikon. 138. Bp.

Pereverzev, Leonyid B.

1973 A művészet rendszere. In Halász László (szerk.) Művészetpszichológia. Budapest. 353-371.

Pesovár Ernő

1972 A magyar tánctörténet évszázadai. (első kiadás) Bp.

2003 A magyar tánctörténet évszázadai. Írott és képi források. Bp.

Pesovár Ferenc

1997a Táncélet és táncos szokások. In Felföldi László - Pesovár Ernő (szerk.) A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. 15-69. Bp.

1997b Kontratánc, contredanse, contretánc. Szócikk. In Pálfy Gyula (szerk.) .) Néptánc kislexikon. 84. Bp.

Piaget, Jean

1923 Le langage et la pensée chez l'enfant. Neuch â tel

Reymont, Wladislaw Stanislaw

1976 Parasztok. Bp.

Réthei Prikkel Marián

1924 A magyarság táncai. Bp.

Sándor Ildikó

2006 „Zene és tánc úgy, mint Széken” A táncház, mint folklorizmus- és művelődési jelenség. In Uö. (szerk.) A betonon is kinő a fű. Tanulmányok a táncházmozgalomról. 23-39. Bp.

Sárosi Bálint

2007 Élő népzene? In Sebő Ferenc (szerk.) A táncház sajtója. Válogatás a korai évekből. 1968-1992. 12-19. Bp.

Sebő Ferenc (szerk.)

2007 A táncház sajtója. Válogatás a korai évekből. 1968-1992. Bp.

Schmidt, Pater Wilhelm

1931 Der Ursprung der Gottesidee . Münster

Szabó Dezső

1937 A magyar néphadseregről. Bp.

gr. Széchenyi István

1925 A Kelet népe. Bp. (szerk. dr. Ferenczi Zoltán)

Széll Jenő

2007 A repülj páva után. In Sebő Ferenc (szerk.) A táncház sajtója. Válogatás a korai évekből. 1968-1992. 10-12. Bp.

Tóvay Nagy Péter

2004 „Szabad hát a' Táncz?” A tánc motívuma a 16-17. századi magyar és latin nyelvű egyházi irodalomban. In Kármán Gábor (szerk.) Sic itur ad astra. Zene és tánctörténeti tanulmányok. 2004/1-2. 169-260. Bp.

Vargyas Lajos

1981 A magyarság népzenéje. Budapest.

Veres Péter

1940 Parasztsors - magyar sors. Bp.

1944 Mit ér az ember, ha magyar? Bp.

Vigotszkij, Lev Szemjonovics

1987 Gondolkodás és beszéd. Budapest.

Vilcsek Anna

2007 A népdal második élete. In Sebő Ferenc (szerk.) A táncház sajtója. Válogatás a korai évekből. 1968-1992. 9-10. Bp.

Weiss, Richard

1946 Volkskunde der Schweiz. Zürich

Woisen, Maria-Gabriele

1974 Sacred Dance. Encounter with the Gods. London

 

Folkszemle, 2009. június hozzászólás | továbbküldés | nyomtatás