Folkszemle, 2010. június hozzászólás | továbbküldés | nyomtatás

Varga Sándor

Kései virágkor... Írások az erdélyi Mezőség tánckultúrájáról

Irodalomjegyzék

Aladics László

2000 A szépkenyerűszentmártoni magyarság táncélete. Szakdolgozat a Szegedi Tudományegyetem Néprajz Tanszékén. Szeged (MTA ZTI Akt 1544)

Almási István

1980 Kocsis Lajos népzenegyűjtése a XX. század elején. In: Benkő András (szerk.) Zenetudományi Írások. 271-297. Bukarest (első megjelenés)

2001 Néhai Csoma Ferenc, esztényi prímás. In: Bónis Ferenc (szerk.) Erkel Ferencről, Kodály Zoltánról és korukról. 265-275. Bp. (első megjelenés)

2009a Kocsis Lajos népzenegyűjtése a XX. század elején. In: uő. A népzene jegyében. Válogatott írások. 154-182. Kolozsvár

2009b Néhai Csoma Ferenc, esztényi prímás. In: uő. A népzene jegyében. Válogatott írások. 183-191. Kolozsvár

Árendás Péter

1992 A magyarpalatkai banda. Tanulmány egy mezőségi falusi bandáról. Szakdolgozat az ELTE Tanárképző Kar Ének - Zene - Karvezetés Szakán. Bp.

2003 Előszó. Magyarpalatkai banda. Esküvő Mezőkeszűben. CD. Bp.

2006 Előszó. Magyarpalatkai banda. Esküvő Magyarpalatkán.CD. Bp.

Avasi Béla

1954 A széki banda harmonizálása. Néprajzi Értesítő XXXVI. 25-45. Bp. (első megjelenés)

2000 A széki banda harmonizálása. In: Virágvölgyi Márta - Felföldi László (szerk.) A széki hangszeres népzene. 87-108. Bp.

Bakos Ferenc

1982 A magyar szókészlet román elemeinek története. Bp.

Balassa Iván

2003 A szomszédos országok magyarjainak néprajza. 234-244; 267-296. Bp.

Balassa Iván - Ortutay Gyula

1979 Magyar néprajz. Bp.

Balla Tamás

1996 Magyardécsei farsang. KJNT Évkönyve 4. 241-243. Kolozsvár

Balogh Ildikó

1996 Melegföldvár táncélete és táncai. Szakdolgozat az MTF Néptáncpedagógus Szakán. Bp.

Barabás László

2007 A Mezőség néprajzi körvonalai és belső tagolódásának kérdései. Művelődés LX. 6-9. 26-30. Kolozsvár

2008 Farsangi dramatikus szokások. Marosvásárhely

Bartók Béla

1934 Népzenénk és a szomszéd népek zenéje. Bp.

1967 Rumanian Folk Music I-III. The Hague.

1997 Bartók levele Ziegler Mártának Marosvásárhelyre (1914) In: Sebő Ferenc (szerk.) Népzenei olvasókönyv. 163-168. Bp.

Bartók Béla - Kodály Zoltán (szerk.)

1953 A magyar népzene tára II. Jeles napok. Bp.

1955 A magyar népzene tára III. A. Lakodalom 1. Bp.

1956 A magyar népzene tára III. B. Lakodalom 2. Bp.

1966 A magyar népzene tára V. Siratók. Bp.

1973 A magyar népzene tára VI. Népdaltípusok 1. Bp.

Békési Tímea - Varga Sándor

2006 Táncszók használata egy mezőségi faluban. In Ekler Andrea - Mikos Éva - Vargyas Gábor (szerk.) Teremtés. Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteltére. 291-310. Bp.

2008 Kiáltott rigmusok és használatuk Visában. folkradio.hu

2010 Kiáltott rigmusok egy erdélyi, mezőségi faluban. (megjelenés előtt)

Bencze Károly

1898 Székváros nagyközség tanügyének története. Szamosújvár.

Benkő András (szerk.)

1980 Zenetudományi Írások. Bukarest.

Bodai József(szerk.)

é. n. Tánckutatás és tánchagyomány a Dél-Dunántúlon. Bp. [1983]

Borbély Bartis Éva

1996 Farsangolás Beresztelkén. KJNT Évkönyve 4. 190-198. Kolozsvár

Borbély Sándor

1891 Az aranyosszékiek tánca. Ethnographia II. 243-246. Bp. (első megjelenés)

2004 Az aranyosszékiek tánca. In: Karácsony Zoltán (szerk.) Magyar táncfolklorisztikai szöveggyűjtemény I. 23-25. Bp.

Both Zsuzsanna

2006 A játék szerepe egy hagyományos közösségben. Széki népi játékok. Szakdolgozat a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Néprajz Szakán. Kolozsvár

Bödör András

2000 Székről indultam. Önéletrajzi vallomás. Székelyudvarhely

Busai Norbert

2000 A magyarpalatkai zenészekről (Kodoba Béla emlékére). Szakdolgozat a Magyar

Táncmüvészeti Föiskola Néptáncpedagógus Szakán. Bp. (MTA ZTI Akt. 1510)

Costea,Constantin

1961 Jocuri fecioreşti din Ardeal. Bucureşti

1972 Folclor coreografic Bihor II. Oradea

Csenki Imre

1960 Széki nóták. Bp.

Csoóri Sándor

1978 Nomád napló. Bp.

Csorba István

1944 Széktől Bágyogszovátig. Csorna

2005 Egy életsors göröngyös útjai. Erdélyből Szibérián át Magyarországig. Piliscsaba

Csorba János

2001 Bár emlékezete maradjon meg. Bp.

Csorba Judit - Farkas Károly - Galambos Zoltán - Kovács Emese - Tari János (szerk.)

1995 Néprajzi filmkatalógus. Bp.

Demeter Béla

1931 A falu és a szellemi áramlatok. Erdélyi Fiatalok Falufüzetei 3. Kolozsvár

Delbó Krisztina - Antal Áron

2004 A Magyarpalatka környéki páros táncokról. Pályázat a "Népművészet Ifjú Mestere" cím elnyerésére. MTA ZTI Akt 1644

Dénes Zoltán (szerk.)

2007 A táncház hőskora. DVD. Bp.

Domby, Emeric

1967 Dansuri populare din regiunea Cluj. Vol. I. Cluj.

1971 Dansuri populare din regiunea Cluj. Vol. II. Cluj.

Dömötör Tekla

1972 Magyar népszokások. Bp.

Dömötör Tekla (főszerk.)

1990 Magyar Néprajz VI. Népzene - Néptánc - Népi Játék. Budapest

Elekes Istvánné

1947 Magyar néptáncok. Bp.

Eősze László

1977 Kodály Zoltán életének krónikája. Bp.

Faragó József

1946 Tánc a mezőségi Pusztakamaráson. Erdélyi Néprajzi Tanulmányok 7. Kolozsvár (első megjelenés)

1947 Betlehemezök és kántálók Pusztakamaráson. Erdélyi Néprajzi Tanulmányok 8. Kolozsvár

1977 Balladák földjén. Bukarest

1980 A mai romániai magyar folklórgyűjtés vázlata. Népismereti dolgozatok 1980. 14-25. Bukarest

2006 Tánc a mezőségi Pusztakamaráson. In: Felföldi László - Karácsony Zoltán (szerk.) Magyar táncfolklorisztikai szöveggyűjtemény II./A. 128-142. Bp.

Faragó József - Elekes Dénes

1949 Táncoljunk, daloljunk! Bukarest

Felföldi László

1982 A magyar halottas táncok funkcionális vizsgálata. Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 212-224. Bp.

2000 Előszó. In: Virágvölgyi Márta - Felföldi László (szerk.) A széki hangszeres népzene. 5-7. Bp.

Felföldi László - Karácsony Zoltán (szerk.)

2006 Magyar táncfolklorisztikai szöveggyűjtemény II. A. Bp.

Felföldi László - Pesovár Ernő (szerk.)

1997 A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. Bp.

Fél Edit - Hofer Tamás

1975 Magyar népművészet. Bp.

Fülöp Mónika

2009 A bálványosváraljai falukutatás. Művelődés LXII. 3. 6-15. Kolozsvár

Gazdáné, Olosz Ella

1980 A széki öltésmódok. Népismereti Dolgozatok 1980. 131-146. Bukarest

Gergely Tamás

1981 IV. Táncháztalálkozót. Ifjúmunkás XXV. évf./48. 5. Kolozsvár

Giurchescu, Anca

1959 Despre ciclurile de joc din Ardeal. Revista de Folclor IV.1-2. 261-278. Bucureşti

Giurchescu, Anca - Costea, Constantin

1962 Haidăul. Revista de Folclor VII. 1-2. 94-117. Bucuresti

Gönyey Sándor

1941 A felvetett nagyágy Széken. Muskátli X. 13-18. 23-27. Bp.

Gráfik Imre - Turbéky Dénes

2000 Széki lakodalom .Marosvásárhely

Györffy István

1955 Tánciskola a dűlőúton. In: Nagykunsági krónika (harmadik kiadás) 167-175. Bp.

Győri Klára

1975 Kiszáradt az én örömem zöld fája. Bukarest

Halmos Béla

1975 A széki háromhúros kontra. Síppal, dobbal 4. sz. 25-41. Bp. és Táncház Híradó 9. sz. 25-41. Bp.

1980 Ádám István széki prímás. Zenetudományi Dolgozatok 1980. 85-113. Bp. (első megjelenés)

1981 Közjátékok egy széki vonósbanda tánczenéjében. Zenetudományi Dolgozatok 1981. Bp. (első megjelenés)

1982 Tizenkét széki csárdás. Népzene és Zenetörténet IV. 157-224. Bp. (első megjelenés)

2000a Közjátékok egy széki vonósbanda tánczenéjében. In: Virágvölgyi Márta - Felföldi László (szerk.) A széki hangszeres népzene. 109-138. Bp.

2000 b Tizenkét széki csárdás In: Virágvölgyi Márta - Felföldi László (szerk.) A széki

hangszeres népzene . 274-350. Bp.

2000c Ádám István széki prímás In: Virágvölgyi Márta - Felföldi László (szerk.) A széki hangszeres népzene. 398-425. Bp.

Halmos Béla - Virágvölgyi Márta

1995 A széki férfitáncok zenéje. Széki hangszeres népzene I. Bp.

Halmos Béla - Sebő Ferenc

1975 A széki tánc rendje-módja. Síppal, dobbal 5. sz.17-27. Bp.

Halmos István

2000 Bevezető. In: Virágvölgyi Márta - Felföldi László (szerk.) A széki hangszeres népzene. 8-12. Bp.

Henics Tamás

2005 Juhmérés Visában. Szent György napi örökségünk. Bp.

Hodor Károly

1837 Doboka vármegye természeti és polgári esmertetése. Kolozsvár

Hoppál Mihály (szerk.)

2000 Ezen vőfi Könyv a Karsai Mihályé. Vőfélykönyv Székről. Bp.

Imreh István

1979 A bálványosváraljai falukutatás módszerének vázlata. Korunk Évkönyv 9. 20-30. Kolozsvár

Jagamas János

1956 Beiträge zur Dialektfrage der ungarischen Volksmusik in Rumänien. Studia Memoriae Belae Bartók Sacra. 469-502. Bp.

1977 Adatok a romániai magyar népzenei dialektusok kérdéséhez. Zenetudományi Írások

1977 . 25-51. Bukarest

Jagamas János - Faragó József

1974 Romániai magyar népdalok. Bukarest

Jánosi András

2000 Dobos Károly széki prímás vonókezelése. In: Virágvölgyi Márta - Felföldi László (szerk.) A széki hangszeres népzene 226-246. Bp.

Járdányi Pál

1943 A kidei magyarság világi zenéje. Kolozsvár

Kallós Zoltán

1964 Tánchagyományok egy mezőségi faluban. Tánctudományi Tanulmányok 1963-64. 235-252. Bp. (első megjelenés, képmelléklettel)

1970 Balladák könyve. Bukarest (első kiadás)

1972 Tánc - és lakodalmi kiáltások.Utunk Évkönyv. 106-109. Kolozsvár

1973 Balladák könyve. Bukarest

1996 Ez az utazólevelem. Balladák új könyve. Bp.

1999 Adalékok az észak-mezőségi magyarság néprajzához. Művelődés LII. 6-8.151-153. Kolozsvár

2006 Tánchagyományok egy mezőségi faluban. In: Felföldi László - Karácsony Zoltán (szerk.) Magyar táncfolklorisztikai szöveggyűjtemény II./A. 297-313. Bp.

Kallós Zoltán - Martin György

1970 A gyimesi csángók táncélete és táncai. Tánctudományi Tanulmányok 1969-70. 195-254. Bp.

Kádár József

1904 Szék város - nagyközség története. (Bővített lenyomat Szolnok-Doboka vármegye monográfiájából) Dés

Kádár József - Réthy László - Tagányi Károly

1898-1905 Szolnok- Doboka vármegye monographiája I-VII. kötet. Dés. (Székre vonatkozó rész: VI. k. 379-425.)

Kányádi Sándor

1974 Fekete-piros. Legszebb versei. 132-135. Bukarest

Karácsony Zoltán

2000 A tánc és a zene kapcsolata egy györgyfalvi férfi legényes táncaiban. In: Virágvölgyi

Márta - Pávai István (szerk.) A magyar népi tánczene. 95-141. Bp.

Karácsony Zoltán (szerk.)

2004 Magyar táncfolklorisztikai szöveggyűjtemény. I. Bp.

Karsai Zsigmond

1956 A lőrincrévi bál. In: Igaz Mária - Morvay Péter - Simon Józsefné (szerk.) Népünk hagyományaiból. 125-132. Bp. (első megjelenés)

1958 Táncalkalmak és táncos szokások Lőrincrévén. Tánctudományi Tanulmányok. 117-132. Bp.

2006 A lőrincrévi bál. In: Felföldi László - Karácsony Zoltán (szerk.) Magyar táncfolklorisztikai szöveggyűjtemény II./A. 213-227. Bp.

Karsai Zsigmond - Martin György

1989 Lőrincréve táncélete és táncai. Bp.

Keszeg Vilmos

2007 A Mezőség felfedezése. Művelődés LVI. évf. 2007/6-9. 6-25. Kolozsvár

Kiss István

1998 Vizek sodrásában. Csíkszereda

Kocsis Rózsi

1988 Megszépült szegénység. Bukarest

1997 Remények és kétségek között. Székelyudvarhely

2003 Nyitott könyv a lelkem. Bp.

Kodály Zoltán

1952 A magyar népzene. (Példatár: Vargyas Lajos szerk.) Bp.

1953 Előszó. In: Bartók Béla - Kodály Zoltán (szerk.) A magyar népzene tára II. Jeles napok. VII-IX. Bp.

Konkoly Elemér

2000 A nagybőgő és a "gordon" játéktechnikája, a tánczene basszuskísérete Széken. In: Virágvölgyi Márta - Felföldi László (szerk.) A széki hangszeres népzene. 139-225. Bp.

Korniss Péter

1975 Elindultam világ útján. Bp.

1979 Múlt idő. Bp.

Kós Károly

1962 A közösségi élet paraszti hagyományai. Korunk. 368-374. Kolozsvár

1968 Szék népviselete. Falvak Dolgozó Népe 39. sz. Kolozsvár

1970 Szék sajátosságairó1. Igazság 1970. X. 31. Kolozsvár

1972 Ismeretlen magyar népviseletekről. Népélet és Néphagyomány. 191-208. Bukarest

1976 Tájak, falvak, hagyományok. Bukarest

1979 A régi Szék községi rendjéről. Eszköz, munka, néphagyomány. 444-471. Bukarest

2000 A Mezőség néprajza. I, II. Marosvásárhely

Kósa László

1974 Szék város nagyközség. Élet és Tudomány XXIX. 41. sz. 1942-1949. Bp.

1977 Borsa völgye. Szócikk. In: Ortutay Gyula (szerk.) Magyar néprajzi lexikon 1. 340. Bp.

1983 A magyar nép táji-történeti tagolódása. Bp. (Erdély, Mezőség fejezetek)

1998 Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (1880-1920). 3. kiad. 280-301; 334-337. Bp.

Kósa László - Filep Antal

1980 Mezőség. Szócikk In: Ortutay Gyula (szerk.) Magyar néprajzi lexikon 3. 605-607. Bp.

Kósa László - Szemerkényi Ágnes

1973 Apáról fiúra. Bp.

1975 Apáról fiúra. 2., bővített kiadás. Bp.

Kovács Flóra

2000 Változások Szék község életében. Sepsiszentgyörgy

K. Kovács László

1956 Néprajzi filmezések Magyarországon. Néprajzi Értesítő XXXVIII.314-326. Bp.

2008 A Borsa-völgyi juhászat. Bp.

Könczei Ádám

2004 Magyarpalatkai tánchagyományok. In: Könczei Ádám - Könczei Csongor Táncház. Írások az erdélyi táncház vonzáskörzetéből. Kriza Könyvek 24. 49-53. Kolozsvár

Könczei Ádám - Könczei Csongor

2004 Táncház. Írások az erdélyi táncház vonzásköréből. Kriza Könyvek 24. Kolozsvár

Könczei Csongor

2005 Az aranyosszéki tánckultúráról, mint egy lehetséges táncdialektusról. Művelődés LVIII. október. Kolozsvár

2009 Hogyan lett a Kodobákból Codoba? Másodlagos identitásváltások a mezőségi cigánymuzsikus családnál. Műhelytanulmányok a romániai kisebbségekről. Kolozsvár

Kövessi Edit

1934 A mezőségi széki hímzések öltései és kidolgozása. Muskátli III. 9. sz. 11.

Krámos Zsolt - Szabó Gyula - Tari János

2008 Keszi Kovács Mozgó Képek. DVD. Bp.

László Bencsik Sándor

1955 Egy tánccsoport útnak indul. Bp.

Lajtha László

1943 Újra megtalált magyar népdaltípus. In: Gunda Béla (szerk.) Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjára. 219-234. Bp.

1954a Széki gyűjtés. Bp. Újranyomása: 1978.

1954b Szépkenyerűszentmártoni gyűjtés. Bp.

1955 Kőrispataki gyűjtés. Bp.

2000 Bevezető a széki gyűjtés c. monográfiából. In: Felföldi László - Virágvölgyi Márta (szerk.) A széki hangszeres népzene. 79-86. Bp.

Lajtha László - Gönyei Sándor - Rajeczky Benjamin

1949 111 táncdal. Bp.

Lázár István

1899 Alsófehér vármegye magyar népe. Alsófehér vármegye monographiája. 463-674. Nagy-Enyed

Lelkes Lajos (szerk.)

1980 Magyar néptánchagyományok. Bp.

Martin György

1964a Motívumkutatás, motívumrendszerezés. A sárközi-dunamenti táncok motívumkincse.

Bp.

1964b Magyar tánctípusok kelet-európai kapcsolatai. Az MTA I. Osztályának Közleményei 21 . 67-96.

1967 Az improvizatív előadás szerepe a Kárpát-medence tánckultúrájában. Táncművészeti Értesítő 3. sz. 118-125. Bp.

1970a A marosszéki táncciklus. Táncművészeti Értesítő. 1. sz. 103-121. Bp.

1970b Mezőségi férfitáncok. Táncművészeti Értesítő 2. sz. 20-34. Bp.

1970-1972 Magyar tánctípusok és táncdialektusok. I-III. Bp. (első megjelenés)

1972 Relationship between melodies and dance types in the volume VI of CMPH. Studia Musicologica XIV. 93-145.

1973 Legényes, verbunk, lassú magyar. Szempontok az erdélyi férfitáncok összehasonlító vizsgálatához. Népi Kultúra - Népi Társadalom VII. 251-290. Bp.

1974 A magyar nép táncai. Bp.

1977a A táncos és a zene. (Tánczenei terminológia Kalotaszegen). Népi Kultúra - Népi Társadalom IX. 357-389. Bp.

1977b A magyar néptánckutatás egy évtizede (1965-1975). Ethnographia LXXXVIII. 165- 183. Bp. (első megjelenés)

1978 A táncciklus- a néptánc legnagyobb formai egysége. Magyar Zene XIX. 197-217. Bp.

1979a A magyar körtánc és európai rokonsága. Bp.

1979b Tánc. In: Ortutay Gyula (szerk.) A magyar folklór. 477-540. Bp. (első megjelenés)

1978 A táncciklus - a néptánc legnagyobb formai egysége. Magyar Zene XIX. 197-217. Bp.

1980a Az erdélyi tánchagyomány földrajzi tagolódása. In: Lelkes Lajos (szerk.) Magyar néptánchagyományok. 37-44. Bp.

1980b Körtáncok, lánctáncok. In:Lelkes Lajos (szerk.) Magyar néptánchagyományok. 45-105. Bp.

1980c Fegyvertánc, mutatványos szólótánc, hajdútánc. In:Lelkes Lajos (szerk.) Magyar néptánchagyományok. 107-183. Bp.

1980d Az erdélyi román hajdútánc. In:Lelkes Lajos (szerk.) Magyar néptánchagyományok. 169-183. Bp.

1980e A mezőségi férfitáncok régi és újabb típusai. In: Lelkes Lajos (szerk.) Magyar néptánchagyományok. 188-229. Bp.

1980f Rögtönzés és szabályozódás a magyar néptáneokban. Népi Kultúra - Népi Társadalom XI-XII. 411-449. Bp.

1981a Szék felfedezése és tánchagyományai. Tánctudományi Tanulmányok 1980-81. 239-277. Bp.

1981b Az erdélyi férfitáncok kutatása. Zenetudományi Dolgozatok 173-190. Bp.

1982 A széki tánchagyományok felfedezése és szerepe a magyar folklorizmusban. Ethnographia XCIII. 73-78. Bp. (első megjelenés)

1984 Tánc és társadalom: a történeti táncnévadás típusai itthon és Európában. In. Hofer Tamás (szerk.) Történeti antropológia. 152-164. Bp.

1985 A mezőségi sűrű legényes. Bp.

1995 Magyar tánctípusok és táncdialektusok. Bp.

1997a Ugrós - legényes tánctípus. In: Felföldi László - Pesovár Ernő (szerk.) A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. 144-157. Bp.

1997b Magyar táncdialektusok. In: Felföldi László - Pesovár Ernő (szerk.) A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. 209-274. Bp.

2000 A széki hagyományok felfedezése és szerepe a magyarországi folklorizmusban. In: Virágvölgyi Márta - Felföldi László (szerk.) A széki hangszeres népzene. 13-28. Bp.

2006 A magyar néptánckutatás egy évtizede (1965-1975). Felföldi László - Karácsony Zoltán (szerk.) Magyar táncfolklorisztikai szöveggyűjtemény II. A. 104-127. Bp.

Martin György - Pesovár Ernő

1980 Legényes, verbunk. In. Lelkes Lajos (szerk.) Magyar néptánchagyományok. 185-263. Bp.

1998 A tánc. In: Voigt Vilmos (szerk.) A magyar folklór. 540-602. Bp.

Márton Gyula

1944 Az újoncok bevonulása Széken. Erdélyi Múzeum XLIX 1-2. 134-135. Kolozsvár

Megyeri István

2003 Bagacsáné, Székelyes, Gyulatelki. Földrajzi és személynévvel ellátott széki férfitáncok. Szakdolgozat az MTF Néptáncpedagógus Szakán. Bp. (MTA ZTI Akt. 1611)

Mikó Imre

1932 Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés. Erdélyi Fiatalok Falufüzetei 4. Kolozsvár

Módos Péter

1972 Karácsony, újév. (Utazás Erdélyben.) Új Írás 3. sz. 33-42. Bp.

Molnár Péter

2005 A táncház mítosza és valósága: amit a 21. század néprajzosa Széken talál. In. Feischmidt Margit (szerk.): Erdély-(de)konstrukciók. Pécs 123-142.

2006 ". a néptáncot átalakították." Hagyomány és modernizáció egy mezőségi falu tánckultúrájában. Szakdolgozat a Pécsi Tudományegyetem Néprajz és Kulturális Antropológiai Tanszékén.

Molter Péter

1941 Falukutatás Bálványosváralján. Hitel 1940-41. 3-4. Kolozsvár

Morvay Péter

1951 A templomkertben, temetőben és halotti toron táncolás, s a halottas-játék népszokásához. Ethnographia LXIII. 73-81. Bp.

Nagy Anna

1999 "Aztán fogadást tett a széki nép." Birtalan napja és jelentései. In Küllôs Imola (szerk.) Vallási néprajz 10. Tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. 107-120. Bp.

Nagy Olga

1958 Három táltos varjú. Mezőségi népmesék. Bukarest

1960 Széki anekdoták vallásról, papról, istenről. Korunk IX. 1070. Kolozsvár

1968 Az "Egynapos király" két széki változata. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 1. sz. 55-66. Kolozsvár.

1969 Lüdérc sógor. Bukarest

1976 Széki népmesék. Bukarest.

1977 Paraszt dekameron. Bp.

1983 Újabb paraszt dekameron. Bp.

1988 Asszonyok könyve. Bp.

Nagy Olga - Faragó József

1954 Előbb a tánc, azután a lakoma. Bukarest.

Novák Ferenc

1960 Széki útinapló. Néptáncos 6. sz. 14-18.

1965 A tánc szerepe Szék társadalmi életében. Kéziratos egyetemi szakdolgozat az ELTE Folklór Tanszékén. Bp.

2000 Szék táncai és táncélete a XX. század első felében. In: Virágvölgyi Márta - Felföldi László (szerk.) A széki hangszeres népzene. 29-78. Bp.

Ortutay Gyula (főszerk.)

1977 Magyar néprajzi lexikon. I. Bp.

1979 Magyar néprajzi lexikon. II. Bp.

1980 Magyar néprajzi lexikon. III. Bp.

1982 Magyar néprajzi lexikon. V. Bp.

1987 Magyar néprajzi lexikon. IV. Bp.

Paksa Katalin

1977 A "jaj-nóták" zenei világa (A négysoros izometrikus szerkezet lazu1ása és továbbfejlődése régi dalainkban). Népi Kultúra - Népi Társadalom IX. 277-306. Bp.

Palotay Gertrúd

1944 A szolnok-dobokai Szék magyar hímzései. Kolozsvár

Pálfi Csaba

1969 A Gyöngyösbokréta története. Tánctudományi Tanulmányok 1969-1970. 115-161. Bp. (első megjelenés)

2006 A Gyöngyösbokréta története. In: Felföldi László - Karácsony Zoltán (szerk.) Magyar táncfolklorisztikai szöveggyűjtemény II./A. 397-434. Bp.

Pálfy Gyula

1983 A zenészfogadás egy módja Vajdakamaráson. Zene, Tánc... 81-96. Bp.

1984 Néptánc, táncélet. In: Bárth János (szerk.) Kecel története és néprajza. 1021-1043. Kecel

1987a Négy vajdakamarási sűrű legényes. Ethnographia XCVIII. 304-349.

1987b Egy mezőségi falu táncélete. Tánctudományi Tanulmányok 1986-87. 261-287. Bp. (első megjelenés)

1988 Egy mezőségi falu tánckészlete. Zenetudományi Dolgozatok 1988. 263-275. Bp.

1990 Útmutató néptáncok gyűjtéséhez. A Honismeret 1990/2-3 számának 6 oldalas melléklete.

1995 Mezőségi magyar népzene. Magyarpalatka. Ismertető egy népzenei kiadványhoz. Hungaroton Classic LTD. Bp.

2001 Vajdakamarás táncélete. In: Keszeg Vilmos - Viga Gyula (szerk.) Néprajzi látóhatár. X. évf. 1-4. sz. 279-312. Bp.- Miskolc.

Pávai István

1993 Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje. Bp.

1999 Ismertető. Budatelke - Szásszentgyörgy CD. Fonó Records Ltd. kiadása. Bp.

2000a Sajátos szempontok az erdélyi hangszeres népi harmónia vizsgálatába. In: Virágvölgyi Márta - Pávai István (szerk.) A magyar népi tánczene. 161-185. Bp.

2000b Interetnikus kapcsolatok az erdélyi népi tánczenében. In: Virágvölgyi Márta - Pávai István (szerk.) A magyar népi tánczene. 363-378. Bp.

2005 Az erdélyi nagytáj a néprajz-, népzene és néptánckutatás szemléletében. In Keszeg Vilmos - Tőtszegi Tekla (szerk.) Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 13. Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára. 15-47. Kolozsvár

Pesovár Ernő

1980 Páros táncok. In: Lelkes Lajos (szerk.) Magyar néptánchagyományok. 265-339. Bp.

1985 A magyar néptánc területi-történeti tagozódása. Tánctudományi Tanulmányok 1984-85. 31-53. Bp.

1997 A magyar páros táncok. Bp.

Pesovár Ernő - Lányi Ágoston

1974 A magyar nép táncművészete. Néptánciskola I-II. Bp.

Pesovár Ernő - Pesovár Ferenc

1997 Dramatikus - pantomimikus táncok. In: Felföldi László - Pesovár Ernő (szerk.) A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. 85-96. Bp.

Pesovár Ferenc

1970 A juhait kereső pásztor tánca. Táncművészeti Értesítő. 3. 91-108. Bp.

1980 Az elveszett juhait kereső pásztor története. In. Lelkes Lajos (szerk.) Magyar néptánchagyományok. 342-349. Bp.

é. n. A magyar nép táncélete. Tánctanulás, táncalkalmak, táncrendezés. Bp. [1981] (első megjelenés)

Petelei István

1970 Mezőségi út. In: Egyed Ákos (szerk.) A megindult falu. Tallózás a régi erdélyi faluirodalomban 1849-1914. 63-79. Bukarest

Petruţiu, Emil

1970 O ceată de caluşeri din Câmpia Transilvaniei. Erdélyi Néprajzi Múzeum Évkönyve. 1968-1970. 409-418. Kolozsvár

Poenar-Rus Éva

2004 A magyarborzási "összemérés". Egy tavaszi népszokás szimbólumai. In Tánczos Vilmos (szerk.) Képek a folklórban. Tanulmányok az archetipikus szimbolizáció

köréből. 103-108. Kolozsvár

2007 Magyarborzási népszokások stratégiái. Művelődés LX. 6-9. 34-38. Kolozsvár

Redő Júlia

1997 Szék táncélete és tánccal kapcsolatos szokásai. Szakdolgozat az MTF Táncpedagógus Szakán. Bp. (MTA ZTI Akt 1373)

Reteganul, Gheorghe

1938 Jocul de crăciun al tinerilor la Căianul Mic. Sociologia Romăneasca 1938. III. 545-48. Kolozsvár

Réthei Prikkel Marián

1924 A magyarság táncai. Bp.

Rüsz-Fogarasi Enikő

2008 A Mezőségi és Mezőség-széli középkori vásárok. Művelődés LX. 6-9. 45-47. Kolozsvár

Sági Mária

1978 A táncház. Valóság. 5. 68-76. Bp.

Sándor Ildikó (szerk.)

2006 A betonon is kinő a fű. Tanulmányok a táncházmozgalomról. Bp.

Sárkány Loránd

1934 A széki ornamentika. Muskátli. III. 9. 6-10. Bp.

Sárosi Bálint

1967 Die Volksmusikinstrumente Ungarns. Hand buch der europäischen Volksmusikinstrumente I. 1. Leipzig

1973 Zenei anyanyelvünk. Bp.

Sebő Ferenc

2007 A táncház sajtója. Válogatás a korai évekből 1968-1992. Bp.

Seprődi János

1909 A székely táncokról. Erdélyi Múzeum XXVI. 323-334. Kolozsvár (első kiadás)

1974 A székely táncokról. Seprődi János Válogatott zenei írásai és népzenei gyűjtése.

143-155. Bukarest

Sepsi Dezső

2000 Hangszertechnikai kérdések a széki banda kíséretében. In: Virágvölgyi Márta - Felföldi László (szerk.) A széki hangszeres népzene. 247-273. Bp. 2000

Siklós László

1977 Táncház. Bp.

Sipos Mihály - Csoóri Sándor

1975 Muzsikás. Fővárosi Művelődési Ház. Bp.

Sümeghy Vera

1944 Széki táncok. Éneklő Ifjúság III. 6. 63-68. Bp. (első megjelenés)

2004 Széki táncok. In: Karácsony Zoltán (szerk.) Magyar táncfolklorisztikai szöveggyűjtemény I. 296-302. Bp.

Szabó Annamária

2004 A bátonyi ökörhordozás. Egy mezôségi népszokás archetipikus jelképei. In Tánczos Vilmos (szerk.) Képek a folklórban. Tanulmányok az archetipikus szimbolizáció

köréből. 109-118. Kolozsvár

Szabolcsi Bence - Tóth Aladár

1965 Zenei lexikon II. 342. Bp.

Szabó T. Attila (szerk.)

1993a Erdélyi magyar szótörténeti tár I. Bukarest

1993b Erdélyi magyar szótörténeti tár VI. Bp.-Bukarest

Szabó T. Attila - Gergely Béla

1945 A kolozsmegyei Borsavölgy helynevei. Kolozsvár

Szegő Júlia - Sebestyén Dobó Klára

1958 Kötöttem bokrétát. 150 népdal. Bukarest

Széki Soós János

2005 Valaki fogja a kezem. Bp.

Szentimrei Judit

1976 Széki iratos és varrottas munkák. Népismereti Dolgozatok1976. 116-121. Bukarest

Szolnoky Lajos

1966 A rostfésűk. Néprajzi értesítő XLVIII. 89-127. Bp.

Takács András

1995 Egy viselet alternatívái - Szék. Néprajzi Látóhatár IV 3-4. 37-60. Bp. - Miskolc

Tamás Irén

1991 Szováti tánchagyományok. Művelődés XL. 7-8. 36-38. Kolozsvár

Tárkány-Szücs Ernő

1944 A juhtartás népi jogszabályai Bálványosváralján. Erdélyi Múzeum 1944. 3-4. Kolozsvár

1981 Magyar jogi népszokások. Bp.

Tatár Erzsébet Tímea

2007 A rikoltozás társadalmi funkciói két mezőségi faluban. Művelődés LX. 6-9. 106-110. Kolozsvár

TESz J.

1967 A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Bp.

TESz 2.

1970 A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Bp.

Undi Mária

é. n. Mezőségi írásos hímzés. Magyar Kincses Láda V. füzet. Bp.

Vámszer Géza - Bándy Mária

1937 Székely táncok. Kolozsvár

Vajkai Aurél

1943 Népi orvoslás a Borsa völgyében. Kolozsvár

Varga Sándor

2002 Táncos-zenész kapcsolat az erdélyi Mezőségen. Grastyán Endre Füzetek. Pécs.

2007a Táncosok és zenészek közötti kapcsolat a Mezőségen In. Barna Gábor-Csonka-Takács Eszter-Varga Sándor (szerk.) Tánchagyomány: átadás és átvétel. Tanulmányok Felföldi László tiszteletére. 83-99. Szeged

2007b Néptánckutatás az erdélyi Mezőségen. Művelődés LX. 6-9. (122-124) www.muvelodes.ro

2008 A nemzeti tánctípusok hatásai és az etnikus jegyek változásai egy mezőségi falu tánckészletében. In. dr Peter Hügel (red.) Europa Identităţilor. Lucrările Simpozionului Internaţional de Antropologie Culturală din 23-25 mai 2007.161-181. Arad

2009 Tánctörténeti divatok hatása a belső-mezőségi települések tánckészletére. Művelődés 3. LXII évf. 25-29. Kolozsvár www.muvelodes.ro

Vargyas Lajos

1953 Ugor réteg a magyar népzenében. Zenetudományi Tanulmányok I. 611-658. Bp.

1955 A duda hatása a magyar népi tánczenére. Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei VIII. 241-291. Bp.

Veres Péter Ilona

2002Mezőcsávási gyermekfolklór. Bukarest

Virág Rita

2006 Visai játékok. 1920 és 1950 közötti időszak játékai és továbbélésük a 20-21. század fordulóján. Szakdolgozat a PTE BTK Néprajz Tanszékén. Pécs

Virágvölgyi Márta

1981 Egy magyar parasztprímás Széken. Zenetudományi Dolgozatok 1981. 221-231. Bp.

Későbbi megjelenés: In: Virágvölgyi Márta - Felföldi László (szerk.) A széki hangszeres népzene.426-436. Bp. 2000

1982 Szabó István széki prímás "lassú" dallamai. Zenetudományi Dolgozatok 1982. 229-251. Bp. In: Virágvölgyi Márta - Felföldi László (szerk.) A széki hangszeres népzene. 375-97. Bp. 2000

1983 A széki férfitáncok zenéje Dobos Károly prímás repertoárjában. Zenetudományi Dolgozatok 1983. 169-188. (első megjelenés)

2000 A széki férfitáncok zenéje Dobos Károly prímás repertoárjában. In: Virágvölgyi Márta - Felföldi László (szerk.) A széki hangszeres népzene. 351-374. Bp.

Virágvölgyi Márta - Felföldi László (szerk.)

2000 A széki hangszeres népzene. Budapest

Virágvölgyi Márta - Pávai István (szerk.)

2000 A magyar népi tánczene. Tanulmányok. Budapest

Voigt Vilmos - Balogh Lajos

1974 A népköltési (folklór) alkotások kritikai kiadásának szabályzata. Bp.

Wass Albert

2001 Kard és kasza I. Marosvásárhely

Wolfram, Richard

1951 Die Volkstanzen in Österreich und verwandte Tänze in Europa. Salzburg

 

Folkszemle, 2010. június hozzászólás | továbbküldés | nyomtatás