Folkszemle, 2013. december hozzászólás | továbbküldés | nyomtatás

Varga Sándor

Néptáncgyűjtések adatolása és értelmezése
Visai (mezőségi) példák alapján

tartalom | I | II | III | IV | IV.1 | IV.2 | IV.3 |IV.4 | IV.5.a | IV.5.b | IV.5.c | IV.5.d | IV.6 | IV.7 | V

V. Felhasznált irodalom

Andrásfalvy Bertalan

1999 A magyar nép magatartása éneklésben, táncban és a népszokásokban, in: POZSGAI Péter szerk. Tűzcsiholó. Írások a 90 éves Lükő Gábor tiszteletére. Táton Kiadó, Bp. 211-226.

Balassa Iván

2003 A szomszédos országok magyarjainak néprajza. Planétás, Bp.

Balogh Balázs – Fülemile Ágnes

2004 Társadalom, tájszerkezet, identitás Kalotaszegen. AK, Bp.

Balogh Ildikó

1996 Melegföldvár táncélete és táncai. Szakdolgozat az MTF Néptáncpedagógus Szakán. Bp.

Barabás László

2010 A Mezőség néprajzi körvonalai és belső tagolódásának kérdései, in: Keszeg Vilmos – Szabó Zsolt szerk. Mezőség. Történelem, örökség, társadalom.

Busai Norbert

2000 A magyarpalatkai zenészekről. Kodoba Béla emlékére. Szakdolgozat az MTF Néptáncpedagógus Szakán. Bp. (MTA ZTI Akt. 1510)

Costea, Constantin

1993 Az erdélyi román botostáncok, in: Felföldi László szerk. Martin György emlékezete. Visszaemlékezések és tanulmányok születésének hatvanadik évfordulójára. MMI, Bp. 93-97.

Csata Zsombor – Kiss Dénes – Kiss Tamás – Sólyom Andrea

2001 Vallás és modernizáció az erdélyi Mezőségen, WEB Társadalomtudományi folyóirat 2001/8-9. http://adatbank.transindex.ro/vendeg/htmlk/pdf1808.pdf. 34-53.

Csorba János

2001 Bár emlékezete maradjon meg Magyar Könyvklub, Bp.

Czegei Wass György

1896 Diarium, avagy mindennapi lőtt dolgokról való írás... in: Nagy Gyula szerk. Magyar Történelmi Emlékek. Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI.–XVIII. Századokból. III. MTA, Bp.

De Gerando, Auguste

1845 Siebenbürgen und seine Bewohner I-II. Lorck, Leipzig (Első megjelenés franciául: La Transylvanie et ses habitants I-II. Imprimeurs-Unis, 1845. Paris.)

Dejeu, Zamfir

2000 Dansuri tradiţionale din Transilvania. Clusium, Cluj-Napoca

Faragó József

2006 A tánc a mezőségi Pusztakamaráson, in: Felföldi László – Karácsony Zoltán szerk. Magyar táncfolklorisztikai szöveggyűjtemény II/A. Gondolat – EFI, Bp. 128-142. (Első megjelenés in: Gunda Béla szerk. Erdélyi Néprajzi Tanulmányok 7. Bolyai Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke. 1946, Kolozsvár.)

Giurchescu, Anca

1992 A Comparative Analysis between the „Căluş” of the Danube Plain and „Căluşerul” of Transylvania (Romania). Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae. 34.1/2. Bp. 31-44.

Jagamas János

1957 A falu nótája. Ethnographia LXVIII. 342-346.

1977 Adatok a romániai magyar népzenei dialektusok kérdéséhez. ZÍ 1977. Bukarest, 25-51.

Jagamas János – Faragó József

1974 Romániai magyar népdalok. Kriterion, Bukarest

Járdányi Pál

1943 A kidei magyarság világi zenéje. ETI, Kolozsvár

Kallós Zoltán

1999 Adalékok az észak-mezőségi magyarság néprajzához. Művelődés LII. 6-8. Kolozsvár, 151-153. (Első megjelenés: Művelődés XXXII/1. 33-34. 1979. Kolozsvár)

2006 Tánchagyományok egy mezőségi faluban, in: Felföldi László – Karácsony Zoltán szerk. Magyar táncfolklorisztikai szöveggyűjtemény II/A. Gondolat – EFI, Bp. 297-313. (Első megjelenés: TT 1963-64. 1964, 235-252.)

Kallós Zoltán szerk.

1993a Karácsonykor éjféltájba. Észak-mezőségi magyar népzene – Mezőkeszü. Audiokazetta. Kallós archívum. Válaszút Népművészeti Egyesület, Válaszút

1993b Észak-mezőségi magyar népzene. Tóvidék: Cege – Feketelak – Vasasszentgotthárd. Audiokazetta. Kallós archívum. Válaszút Népművészeti Egyesület, Válaszút

1999 Észak-mezőségi magyar népzene. Bonchida – Válaszút. CD. Kallós archívum. Fonó Records, Bp.

2001 Visa. Észak-mezőségi magyar népzene. CD. Kallós archívum. Fonó Records, Bp.

Karácsony Zoltán

2009  A kalotaszegi legényes műfaji-funkcionális változatai. ZD. Bp. 341-371.

Keszeg Vilmos

2010 Az erdélyi Mezőség néprajzi irodalma, in: Keszeg Vilmos – Szabó Zsolt szerk. Mezőség. Történelem, örökség, társadalom. Művelődés, Kolozsvár, 7-52.

Kós Károly

2000 A Mezőség néprajza II. Mentor, Marosvásárhely

Kósa László

1977a Borsa völgye. Szócikk, in: Ortutay Gyula szerk. MNL I. AK, Bp. 340.

1977b Erdőalja. Szócikk, in: Ortutay Gyula szerk. MNL I. AK, Bp. 714.

1980 Lápos mente. Szócikk, in: Ortutay Gyula szerk. MNL III. AK, Bp. 411.

1998 Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (1880-1920). Planétás, Bp.

K. Kovács László

2008 A Borsa-völgyi juhászat. Gondolat – EFI, Bp.

Lajtha László

2000 Bevezető a Széki gyűjtés c. monográfiából, in: Felföldi László – Virágvölgyi Márta szerk. A széki hangszeres népzene. Planétás, Bp. 79-86.

Maácz László

2006 Rendezésre vár a néptánckutatás helyzete, in: Felföldi László – Karácsony Zoltán szerk. Magyar táncfolklorisztikai szöveggyűjtemény II/A. Gondolat – EFI, Bp. 28-38. (Első megjelenés: Táncművészet 1954. 319-323, 372-375.)

Magyar Zoltán

2011 A magyar kultúra régiói 2. Felföld, Erdély, Moldva. Mérték Kiadó, Bp.

Martin György

1979 A magyar körtánc és európai rokonsága. AK, Bp.

1980a Az erdélyi tánchagyomány földrajzi tagolódása, in: Lelkes Lajos szerk. Magyar néptánchagyományok. Zeneműkiadó, Bp. 37-44.

1980b Körtáncok, lánctáncok, in: Lelkes Lajos szerk. Magyar néptánchagyományok. Zeneműkiadó, Bp. 45-105.

1980c Fegyvertánc, mutatványos szólótánc, hajdútánc, in: Lelkes Lajos szerk. Magyar néptánchagyományok. Zeneműkiadó, Bp. 107-183.

1980d Az erdélyi román hajdútánc, in: Lelkes Lajos szerk. Magyar néptánchagyományok. Zeneműkiadó, Bp. 169-183.

1980e A mezőségi férfitáncok régi és újabb típusai, in: Lelkes Lajos szerk. Magyar néptánchagyományok. Zeneműkiadó, Bp.188-229.

1985 A mezőségi sűrű legényes. NI, Bp.

1997a A magyar tánckincs történeti rétegei, in: Felföldi László – Pesovár Ernő szerk. A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. Planétás, Bp. 97-208.

1997b Magyar táncdialektusok, in: Felföldi László – Pesovár Ernő szerk. A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. Planétás, Bp. 209-274.

1997c Baltás tánc. Szócikk. in: Pálfy Gyula szerk. Néptánc kislexikon. Planétás, Bp. 16-17.

1997d Bodnártánc, kádártánc. Szócikk, in: Pálfy Gyula szerk. Néptánc kislexikon. Planétás, Bp. 19-20.

1997e Fegyvertánc. Szócikk, in: Pálfy Gyula szerk. Néptánc kislexikon. Planétás, Bp. 50-51.

1997f Gólya, gólyás. Szócikk, in: Pálfy Gyula szerk. Néptánc Kislexikon. Planétás, Bp. 55.

1997f Hajdútánc, hajdótánc. Szócikk, in: Pálfy Gyula szerk. Néptánc kislexikon. Planétás, Bp. 60-61.

1997g Hétlépés, hétlépetű. Szócikk, in: Pálfy Gyula szerk. Néptánc Kislexikon. Planétás, Bp. 65-66.

1997h Juhásztánc. Szócikk, in: Pálfy Gyula szerk. Néptánc kislexikon. Planétás, Bp. 69-70.

1997i Kanásztánc, kanászos, kondástánc. Szócikk, in: Pálfy Gyula szerk. Néptánc kislexikon. Planétás, Bp. 74-76.

1997j Kardtánc. Szócikk, in: Pálfy Gyula szerk. Néptánc kislexikon. Planétás, Bp. 77.

2002 Eszközös pásztortáncok, in: Uő. A botoló tánc zenéje. MTA ZTI – HH, Bp. 301-309. (Korábbi megjelenés in: Felföldi László – Pesovár Ernő szerk. A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. Planétás, 1997, Bp. 114-134.)

2010 Szék felfedezése és tánchagyományai, in: Varga Sándor szerk. Kései virágkor… Írások az erdélyi Mezőség tánckultúrájáról.
https://folkradio.hu/folkszemle/martin_szek
(első megjelenés: Ethnographia XCIII. 73-83.)

Mauss, Marcel

2000 A test technikái, in: Uő. Szociológia és antropológia, Osiris, Bp. 423-446.

Megyeri István

2003 Bagacsáné, Székelyes, Gyulatelki. Földrajzi és személynévvel ellátott széki férfitáncok. Szakdolgozat az MTF Néptáncpedagógus Szakán. Bp. (MTA ZTI Akt. 1611)

Mohay Tamás

1998 Arányok, erények és irányok. Fél Edit – Hofer Tamás: Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban c. könyvéről a Tiszteletkör c. rovatban. BUKSZ 1998 ősz. 309-311.

Molnár Péter

2011 „…a néptáncot átalakították…” Hagyomány és modernizáció egy erdélyi falu tánckultúrájában. , in: Varga Sándor szerk. „A visai Kőris alatt…” Tanulmányok egy erdélyi, mezőségi falu népi kultúrájáról. Belvedere Meridionale. XXXIII./1. BMA, Szeged, 48-76.

Novák Ferenc

2000 Szék táncai és táncélete a XX. század első felében, in: Virágvölgyi Márta – Felföldi László szerk. A széki hangszeres népzene. Tanulmányok. Planétás, Bp. 29-78. (Kéziratként: A tánc szerepe Szék társadalmi életében. Szakdolgozat az ELTE Folklór Tanszékén. 1966, Bp.)

Pálfy Gyula

1988 Egy mezőségi falu tánckészlete. ZD. 263-275.

1996 Kísérőszöveg, in: Éri Péter – Kallós Zoltán – Kelemen László szerk. Mezőségi magyar népzene – Magyarpalatka. 2 CD. Hungaroton, Bp.

Pávai István

2005 Az erdélyi nagytáj a néprajz-, népzene és néptánckutatás szemléletében. in: Keszeg Vilmos – Tőtszegi Tekla szerk. KJNT Évkönyve 13. Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára. KJNT, Kolozsvár, 15-47.

Pesovár Ernő

1980 Páros táncok, in: Lelkes Lajos szerk. Magyar néptánchagyományok, Zeneműkiadó, Bp. 265-339.

1997 A magyar páros táncok. Planétás, Bp.

Pesovár Ferenc

1970 A juhait kereső pásztor tánca. TÉ III. Bp. 91-108.

1980 Az elveszett juhait kereső pásztor története, in: Lelkes Lajos szerk. Magyar néptánchagyományok. Zeneműkiadó, Bp. 342-349.

Tamás Irén

1991 Szováti tánchagyományok. Művelődés XL. 7-8. Kolozsvár, 36-38.

Újváry Zoltán

1980 Kecskealakoskodás. Szócikk in: Ortutay Gyula szerk. MNL III. AK. Bp. 111-112.

Varga E. Árpád

2001 Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye. Népszámlálási adatok 1850-1992 között. Teleki László Alapítvány – ProPrint, Bp. – Csíkszereda, http://varga.adatbank.transindex.ro/

Varga Sándor

2007 Táncosok és zenészek közötti kapcsolat a Mezőségen, in: Barna Gábor – Csonka-Takács Eszter – Varga Sándor szerk. Tánchagyomány: átadás és átvétel. Tanulmányok Felföldi László tiszteletére. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 83-99.

2008 Néptánckutatás az erdélyi Mezőségen, in: Uő. szerk. Kései virágkor. Tanulmányok az erdélyi Mezőség tánckultúrájáról. Folkszemle, 2008. nov.

2010a Botos táncok az erdélyi Mezőségen, in: Mód László – Simon András szerk. Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére. Gál Ferenc Hittudományi Főiskola – SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 678-687.

2010b Eszközös táncok Közép-Erdélyben, in: Uő. szerk. Kései virágkor. Tanulmányok az erdélyi Mezőség tánckultúrájáról. Folkszemle, 2010. október.

2010c A hagyományőrző munka folyamatai. Tervezés, módszerek, források, gyakorlatok, in: Uő. szerk. Helyi emlékezet, kulturális örökség, örökségvédelem. Módszertani füzetek. Muharay Elemér Népművészeti Szövetség, Bp. 29-44.

2011 Változások egy mezőségi falu XX. századi tánckultúrájában. Doktori Disszertáció. ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Néprajz – Európai Etnológia Doktori Program, Bp.

Rövidítések

AK: Akadémiai Kiadó
BMA: Belvedere Meridionale Alapítvány
EFI: Európai Folklór Intézet
ELTE: Eötvös Lóránd Tudományegyetem
ETI: Erdélyi Tudományos Intézet
HH: Hagyományok Háza
KJNT: Kriza János Néprajzi Társaság
MMI: Magyar Művelődési Intézet
MNL: Magyar Néprajzi Lexikon
MTA ZTI: A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete
MTA ZTI AKT: Az MTA ZTI Néptáncosztályának kézirattára
MTA ZTI Ft: Az MTA ZTI Néptáncosztályának filmtára
MTF: Magyar Táncművészeti Főiskola
NI: Népművelési Intézet 
SZENTA: Az SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének Adattára
SZTE: Szegedi Tudományegyetem
TÉ: Táncművészeti Értesítő
ZD: Zenetudományi Dolgozatok
ZÍ: Zenetudományi Írások
ZT: Zenetudományi Tanulmányok

« előző fejezet
Folkszemle, 2013. december hozzászólás | továbbküldés | nyomtatás