Folkrádió

VII. Nemzetközi Tánctudományi Konferencia
Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 20.

A Magyar Táncművészeti Egyetem Művészetelméleti Tanszéke, Pedagógia és Pszichológia Tanszéke, valamint az MTE Vályi Rózsi Könyvtár és Tánctudományi Kutatóközpontja szervezésében, együttműködve az MTA Tánctudományi Munkabizottságával

TÁNC ÉS KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG

címmel, 2019. november 15–16-án (péntek-szombat) kerül sor az egyetem

VII. Nemzetközi Tánctudományi Konferenciájára.

Helyszín: Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest, XIV. Columbus u. 87–89.
Központi telefonszám: (1) 273-3430.
A konferencia tartalmára vonatkozóan a Tudományos Programbizottság előzetes témaköröket nem határoz meg. Jelentkezni lehet minden olyan tánccal, táncművészettel, tánctörténettel, táncelmélettel, táncesztétikával, táncpedagógiával, valamint ezek határterületeivel kapcsolatos témával, amely tartalmi, módszertani vagy más elméleti, illetve gyakorlati szempontból elősegíti a tánc mint az egyetemes kulturális örökség alkotóeleme mélyebb elsajátítását, megismerését, illetve megismertetését.

Részvétel: A résztvevők létszáma nem korlátozott. Regisztrációs díj nincs. A konferencia munkanyelve magyar (a külföldi meghívottak esetében ettől lehet eltérés). A jelentkezés elfogadásának feltétele a megadott határidőig a jelentkezési lap, valamint az absztrakt beküldése. A konferencián számítunk az alap- és mesterszakos egyetemi hallgatók részvételére is.

Részvételi formák: A konferencián (1) plenáris előadásokra, (2) tematikus szekció-előadásokra és (3) tematikus szimpóziumokra kerül sor. Plenáris előadásra neves hazai és külföldi szakemberek kapnak felkérést. A plenáris előadás időtartama 45 perc. Szekció-előadásra bárki jelentkezhet. A szekciókat a Tudományos Programbizottság a jelentkezés lezárása után, azok ismeretében állítja össze. A szekció-előadások időtartama 20 perc. A szimpózium legalább három előadó (közte a szimpózium vezetője), valamint legalább egy opponens egymással szorosan összefüggő témakörben összeállított programját jelenti. A szimpózium időtartama 1,5-2 óra. Kutatócsoportok beszámolóira szimpózium keretében kerülhet sor. A jelentkezési lapot csak a szimpózium vezetőjének kell kitöltenie, megnevezve a további közreműködőket. A szimpózium résztvevője emellett szekció-előadással is jelentkezhet.

Absztrakt: Az előadás, illetve a szimpózium rövid tartalmi összefoglalója magyar és angol nyelven. Tartalmazza (1) a címet, (2) az előadó(k), illetve a szimpózium nevét, (3) 3-5 kulcsszót, és (4) bekezdésekre tagolva a téma főbb tartalmi egységeit, úgymint: a téma rövid leírása, annak újszerűsége, a kutatás módszerei, fontosabb eredményei, illetve azok értékelése. Terjedelem: szóközökkel együtt minimum 1000, maximum 1500 n (nyelvenként). Az absztrakt szakirodalmi hivatkozásjegyzéket ne tartalmazzon.

Absztraktkötet: A beküldött absztraktokból magyar-angol kétnyelvű önálló kötet készül, amelyet a résztvevők a konferencia megnyitásakor kézhez kapnak. A kötetbe absztraktonként legfeljebb 1500 n terjedelmű szöveg kerül be.

A jelentkezési lapot, valamint a magyar és angol nyelvű absztraktot elektronikus úton Ledniczky Bea tudományos titkárhoz kérjük beküldeni: ledniczky.bea@mte.eu.

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 20.

A jelentkezések elfogadása: A beküldött jelentkezések elfogadásáról, illetve szekcióba sorolásáról a konferencia Tudományos Programbizottsága 2019. október 15-ig értesíti a jelentkezőket. A konferencián az étkezés a kávészünetek kivételével önköltséges.

Konferenciakötet: Az elhangzott előadásokból konferenciakötetet készül. A kéziratok leadási határideje: 2019. december 31. A formai követelményekről az előadókat a jelentkezések elfogadásával egyidejűleg tájékoztatjuk.

A konferencia Tudományos Programbizottságának feladatait az egyetem Tudományos Tanácsa látja el, amelynek elnöke: Bolvári-Takács Gábor PhD egyetemi tanár, rektor; tagjai: Fodor Antal DLA emeritus professzor; Fodorné Molnár Márta PhD egyetemi tanár, intézetigazgató; Fügedi János PhD főiskolai tanár; Lanszki Anita PhD tszv. egyetemi docens; Lőrinc Katalin DLA tszv. egyetemi tanár; Macher Szilárd DLA egyetemi tanár, intézetigazgató; Mizerák Katalin PhD főiskolai tanár; Nagy Péter Miklós PhD egyetemi docens; Németh András DSc egyetemi tanár; Sándor Ildikó PhD egyetemi docens.

A konferencia Szervező Bizottságának vezetője: Schanda Beáta egyetemi docens, művészeti menedzser; tagjai: Lanszki Anita PhD tszv. egyetemi docens, Ledniczky Bea tudományos titkár, Major Rita főiskolai tanár.

Budapest, 2019. június 6.
Tudományos Programbizottság

Magyar Táncművészeti Egyetem, 2019. június 10.