A Népművészet Ifjú Mestere díj Pályázati kiírás

Határidő 2022. április 01

Jelentkezési határidő
2022. április 01. 23:59

Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet alapján A Népművészet Ifjú Mestere díj (a továbbiakban úgy is mint: díj) az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) által alapított elismerés, amely a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, illetve az azt támogató területeken végzett kiemelkedő, illetve magas színvonalú szakmai tevékenységért adományozható.

A díj odaítélése a miniszteri rendeletben és az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól szóló 43/2016. (IX. 8.) EMMI utasításban foglalt szabályozás szerint történik.
A Népművészet Ifjú Mestere díj az egyes népművészeti ágakban kiemelkedő alkotó- vagy előadó-művészeti teljesítmény elismerésére 15-35 év közötti népművészeti alkotó- és előadóművészek részére adományozható. Átadására augusztus 20. alkalmából kerül sor.
2022. évben a kiadható díjak száma 5. A díjazottak az adományozást igazoló oklevelet és pénzjutalmat kapnak. A díjjal járó pénzjutalom mértéke a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalap (a továbbiakban: illetményalap tizenkétszeresének megfelelő összeg. Az illetményalap összege 2022. évben 38 650,- forint. Az elismeréseket ünnepélyes keretek között a miniszter vagy az általa megbízott személy adja át.

A Hagyományok Háza mint kultúrstratégiai Intézmény minden évben annyi pályázót javasol díjazásra, ahány alkotó-, illetve előadóművész az adott évben, jogszabályban rögzítettek alapján díjra jogosult. 2022. évben ennek megfelelően a jelen kiírásra beadott pályázatokból a legjobb, összesen 5 pályázót (alkotót, illetve előadóművészt) terjeszti fel a Hagyományok Háza az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé díjazásra. A javasoltak kiválasztására a jelen pályázati kiírásban foglaltak szerint kerül sor.
Az Intézmény által tett javaslat nem jelenti, hogy a díjazásra felterjesztett pályázók automatikusan bekerülnek a minisztérium által díjazottak körébe. A díj odaítélése kizárólag a minisztérium hatáskörébe tartozik.
A Hagyományok Háza a pályázatok elbírálására az adott kategóriáknak megfelelő, magas szakmai múlttal bíró bíráló testületet, zsűribizottságot hív össze, biztosítva ezzel, hogy olyan pályázókat javasoljon, akik területükön valóban kiemelkedő alkotásokat, pályamunkákat hoznak létre.
 

A PÁLYÁZAT CÉLJA
A jelen pályázaton legjobb eredményt nyújtó 5 pályázó - díjazásra javasolt előadó-, illetve alkotóművészként (pályázóként) felterjesztésre kerül A Népművészet Ifjú Mestere díjra, a díjról döntő minisztérium elé, emellett – lehetőséget kap arra, hogy tudását, alkotásait a Hagyományok Háza által szervezett szakmai napon bemutassa.

 

I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
1. Pályázati kategóriák
Előadóművészet

hangszeres népzene
népdal,
néptánc,
népmese
Tárgyi alkotóművészet

fazekas
faragó (kéreg, szaru, csont, fa, bútor)
gyermekjáték-készítő
kovács
népi bútorműves
népi ékszer-készítő (fém, gyöngy, lószőr)
szűcs, bőrműves
rézműves
szalma-, gyékény-, csuhé- és vesszőfonó
tojásfestő
mézeskalács-készítő
textil-hímző, -szövő (gyapjú, vászon), nemez-, viselet-, paszománykészítő, csipkekészítő, kékfestő
népművészeti forma- és motívumkincset hordozó nagyméretű tárgyak, köztéri tárgyegyüttesek (játszótéri, ill. beltéri plasztikák, építészeti megoldások) tervezője és kivitelezője
a népi hangszerkészítés formai és funkcionális követelményeinek megfelelő hangszerek, hangkeltő eszközök készítője
 
II. PÁLYÁZATI KÖVETELMÉNYEK
 

1. Általános pályázati feltételek
A részvétel alapfeltétele minden kategóriában, hogy a pályázó 15 és 35 év közötti életkorú legyen (a pályázó születési idejének tehát 1987. január 1. és 2007. december 31. közé kell esnie).

Szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a pályázó eddigi szakmai-művészeti tevékenységének összefoglalását. Betekintést nyújt indíttatása, mestereinek köre vonatkozásában, illetve bemutatja szakmai eredményeit terveit, célkitűzéseit. Az önéletrajzot 1 nyomtatott és egy elektronikus (PDF) példányban kell benyújtani.  

Szakmai dolgozat, melyet minimum 10 oldal, maximum 30 oldal (12-es betűnagyság, 1,5-es sortávolság) terjedelemben, nyomtatott, fűzött formában, egy nyomtatott és egy elektronikus PDF példányban kell benyújtani. A dolgozat kötelező mellékletét képezi, annak további felhasználásáról szóló nyilatkozat, melyet 1 példányban kell csatolni a dolgozat mellé! A nyilatkozat, jelen pályázati kiírás 2. számú mellékletét képezi. Ennek hiányában a dolgozatot nem tudja a Hagyományok Háza befogadni.

A dolgozat kidolgozása során az alábbiakat kell figyelembe venni, a dolgozatban bemutatni:

hangszeres népzene, népdal és néptánc kategóriában a pályázó által választott tájegység / falu / adatközlő egyéniség művészete; egy bizonyos műfaj / dallamtípus / előadói stílusjegy elemzése stb. A dolgozat írója foglalja össze a témával kapcsolatos gyűjtői tevékenységét (önálló terepmunka), annak módszerét, szakirodalmi és archívumi tájékozottsága mellett az élő néphagyományhoz fűződő személyes élményeit. Néptánc kategória esetén adjon számot az adott tánchagyomány alapos néprajzi ismeretéről (táncélet, tánchoz kapcsolódó szokások);
népmese kategóriában a pályázó által választott tájegység, falu vagy adatközlő egyéniség művészete; egy bizonyos mesei műfaj, mesetípus vagy előadói stílusjegy, nyelvi és nonverbális mesemondói technika elemzése stb. A dolgozat írója foglalja össze a témával kapcsolatos gyűjtői tevékenységét, annak módszerét, szakirodalmi és/vagy archívumi tájékozottsága mellett az élő néphagyományhoz fűződő személyes élményeit is.
tárgyi alkotóművészet kategóriában a pályázónak az általa megismert tájegységekről, stílusokról szerzett elméleti, technológiai ismeretei, gyakorlati jártassága; az ezt bizonyítani hivatott gyűjtői tevékenység ismertetése, a terepmunka módszerének bemutatása, a terepmunka során megismert életművek, vagy egyéb, a pályázat tárgyterületéhez tartozó pályamunkák szakmai elemzése, szakrajza. A dolgozat írója indokolja meg témaválasztását is! 
Az elektronikus formátumban történő küldésre kijelölt email cím, amelyre a dokumentumokat várjuk: NIM@hagyomanyokhaza.hu.

Kötelezően benyújtandó dokumentumok továbbá, amelyeket aláírt formátumban és elektronikusan is be kell nyújtania pályázónak jelen pályázati kiírás alábbi mellékleteit:

1. számú melléklet: Pályázati adatlap
2. számú melléklet: A Pályázó nyilatkozata a dolgozat felhasználásáról
 

2. A pályázatok benyújtása
A pályázatokat (az önéletrajzot és dolgozatot és a kötelező mellékleteket) 2022. április 1-ig kell megküldeni.

A tárgyalkotóknál a pályázatra benevezett tárgyakat 2022. április 29-ig kell eljuttatni a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének címezve. A küldeményekre minden esetben rá kell írni: PÁLYÁZAT- NÉPMŰVÉSZET IFJÚ MESTERE 2022.

Postai úton: a pályázatok postázással KIZÁRÓLAG A Hagyományok Háza POSTAFIÓK CÍMÉRE LEHET FELADNI: Postafiók cím: 1251 Budapest, Pf. 23.

Személyesen: a Hagyományok Háza székhelyén: 1011 Budapest, Corvin tér 8 címen.

Személyesen leadott pályázatok esetében a pályamunkák leadására kizárólag hivatali időben van lehetőség:

Munkanapokon: hétfőtől csütörtökig: 9.00-16.00 között, illetve pénteken 9.00 és 14.00 óra között.

A pályázatokkal kapcsolatban felmerülő kérdésekre készséggel válaszolnak a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének munkatársai a +36 1 225 6018 (hangszeres népzene, népdal), a +36 1 225 6019 (néptánc), a +36 1 225 6086 (népmese), a +36 1 225 6057 vagy 225-6066 (kézművesség) telefonszámon, munkanapokon (H-Cs: 9-16, P: 9-14 óra között).

 

3. Pályázatok befogadása
A pályázat befogadásáról a HH minden esetben írásban is (elektronikus email formájában), értesíti a Pályázókat.

A pályázat befogadása során a HH vizsgálja, hogy a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra.

A pályázat befogadása nem jelenti a Pályázat formai követelményeknek való teljes körű megfelelését, azaz a pályázat érvényességét!

Amennyiben a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, akkor formai vizsgálatra sem kerül sor.

 

4. Hiánypótlás
Azon pályázatok, melyek a formai bírálati szempontok valamelyikének nem felelnek meg, hiányos jelölést kapnak.

Hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyről a HH felszólító elektronikus levelet (e-mailt) küld a Pályázónak a hiányosságok pontos megjelölésével.

A hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított legfeljebb 5 munkanap áll a Pályázó rendelkezésére, hogy pótolja a felszólító levélben jelzett hiányosságokat.

A hiányok nem teljes körű pótlása esetén a pályázat érvénytelennek minősül.

 

5. A kiválasztási eljárás
A pályázati eljárás két részből áll:

a dolgozatok értékelése
előadóművészek esetén színpadi bemutatkozás, tárgyalkotó művészek esetén az alkotások zsűrizése.
Mind az előadó-művészeti kategóriában, mind az alkotóművészeti kategóriában a megfelelő színvonalú dolgozat benyújtása előfeltétele a színpadi bemutatkozásnak, illetve a tárgyi zsűrizésnek.

Az előadó-művészeti kategóriában a színpadi megmérettetés valamennyi pályázónak egy időben, egy közös műsor keretében lesz. Ezt követi még azon a napon az összetett értékelés. A színpadi megmérettetés és az értékelés – várhatóan május első hetében – pontos időpontjáról a Hagyományok Háza a dolgozatok értékelése után értesíti a pályázókat.

A tárgyalkotók pályázatainak nyilvános értékelése (konzultáció a zsűrivel) várhatóan május első hetében lesz. Az értékelés pontos időpontjáról a Hagyományok Háza értesíti a pályázókat.

 

6. A pályázati döntés
A színpadi megmérettetést és az alkotások zsűrizését követően a a Hagyományok Háza Főigazgatója által kijelölt szakmai bizottság (zsűri) 2022. május 20. napjáig kiválasztja a szakmai szempontok szerint legjobb ötnek ítélt pályázatot, amely javaslatot a Főigazgató jóváhagyja és a kiválasztott pályázókat A Népművészet Ifjú Mestere díjra javasolt jelöltként felterjeszti a minisztérium elé.

 

7. Eredményhirdetés
A nyertes pályázatokról a Hagyományok Háza írásban értesíti a nyertes pályázókat legkésőbb a pályázati döntés meghozatalát követően 5 munkanapon belül.

A pályázati döntés eredményét a Hagyományok Háza honlapján közzéteszi.

 

III. SZAKMAI BÍRÁLATI SZEMPONTOK, ELVÁRÁSOK KATEGÓRIÁNKÉNT
 

1. Előadó-művészeti kategória - HANGSZERES NÉPZENE ÉS NÉPDAL
Hangszeres népzene és népdal esetében a pályázó az öt nagy népzenei dialektusból három különböző tájegység anyagával készüljön. (A kisebb területen elterjedt hangszerek esetében – pl. tekerő, koboz, tambura stb. – a dialektusok szerinti jártasság számonkérését természetesen az adott hangszerek sajátosságainak megfelelően kell értelmezni.) A háromból két (egyenként kb. 5 perces) produkciót kell közönség előtt, előadásszerűen bemutatni. A műsorszámok egyike a leadott dolgozat témájához kapcsolódjon, a másikat a zsűri a helyszínen választja ki a fennmaradt két dialektusból.

Szólistaként énekesek és a következő hangszeresek indulhatnak: hegedűs, cimbalmos, furulyás, dudás, tekerős, tamburás, citerás, kobzás, klarinétos, tárogatós.

Egyéb (kísérő) hangszeresek hagyományos összetételű hangszeres csoportban, zenekari tagként vehetnek részt a pályázaton. (Természetesen ezt az előbb felsorolt hangszeresek is megtehetik, ha nem kívánnak szólistaként indulni.)

A hangszeres szólisták kísérettel is szerepelhetnek, az énekes pályázók legalább egyik műsorszáma kíséret nélküli legyen.

 

2. Előadó-művészeti kategória - NÉPTÁNC
Néptánc kategóriában pályázni egyénileg és párban lehet. (Az erre vonatkozó szándékot egyértelműen kell feltüntetni a Pályázati adatlapon. A párban pályázók külön-külön adatlapot töltsenek ki, de közös dolgozatot adjanak be!)

A pályázó a három nagy táncdialektus mindegyikéből egy-egy szabadon választott tájegység (falu) táncaival készül fel a bemutatóra. Ezekből két, egyenként kb. 5 perces improvizált produkciót kell közönség előtt, a tájegységnek megfelelő (lehetőleg tánc-) viseletben bemutatnia. Az első műsorszám a beadott dolgozat témájához kapcsolódjon, a másodikat pedig a zsűri választja ki a helyszínen a fennmaradt két dialektusból. (Ez utóbbi számonkérése a pályázó általános tánctudásának felmérését szolgálja.)

A színpadi bemutatón tükröződjenek:

az adott tánchagyomány mesteri szintű gyakorlati ismerete (motívumkészlet, táncszerkesztés, improvizáció);

folklorisztikai hitelesség (táncstílus, helyi viselet, hagyományhű viselkedésmód).

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tagjaira (hangszeresek, énekesek, táncosok) ugyanezek a feltételek és követelmények vonatkoznak, azzal a különbséggel, hogy a dolgozat nemzetiségi témájához kapcsolódó bemutatón kívül a másik két produkció két különböző dialektusból származó magyar- és/vagy anyaországi tánc- és zenei anyag lehet. (A határon túli magyar pályázókra nem ezek, hanem a magyarországiakra is érvényes feltételek vonatkoznak.)
Próbalehetőséget (és táncosok részére zenekart) a Hagyományok Háza a helyszínen biztosítja, a különleges igényeket kérjük külön, előre jelezni!
 
3. Előadó-művészeti kategória - NÉPMESE
Népmese kategóriában a pályázónak két szöveget kell – a hagyományos magyar mesemondás stílusában, választása szerint, illetve a gyűjtött anyagnak megfelelően – közönség előtt elmondania.

Az egyik a leadott dolgozatban leírt témához kapcsolódjon, a másikat a zsűri a helyszínen választja ki a pályázó által benyújtott repertoárból. A benyújtott lista (a pályázó mesemondói alkatának és tevékenységének megfelelően) tartalmazzon a népmese különböző, fontosabb műfajaiból egy-egy szöveget (pl. tündérmese, novellamese, legendamese, állatmese, csalimese). (Lásd: Néprajzi Lexikon III. 739.)

Ajánlott szakirodalom: Raffai Judit: A magyar mesemondás hagyománya. Útmutató mesemondók, pedagógusok és minden népmesekedvelő számára. Hagyományok Háza, Budapest, 2007.

 

4. A TÁRGYI ALKOTÓMŰVÉSZET kategória
A pályázónak a választott szakágában 5 egyedi tárgyat, vagy egy funkcionálisan összetartozó tárgycsoportot (pl. étkészlet, garnitúra), vagy

egy 5 darabból álló tárgycsoportot kell beküldenie.

Kivétel a tojásfestő kategória, ahol a pályázónak 20 db pályázati anyagot kell beadnia.

A viseletkészítő kategóriában 3 teljes öltözékkel lehet pályázni.

Ha a beadott pályázati anyag száma nagymértékben eltér a kiírástól, a pályázati anyagot erre hivatkozva a zsűri elutasíthatja az értékelésen.

Nagyméretű tárgyak és köztéri tárgyegyüttesek készítői a pályamunkákat ábrázoló, legalább A/4 formátumú, jó minőségű fényképeket küldjenek be minden beadandó tárgyról.

Bútorkészítők teljes bútor-együttessel pályázzanak. Amennyiben a pályázónak nincs lehetősége a teljes pályamunka beszállítására, akkor a jó minőségű A/4-es fényképek mellett két reprezentatív tárgyat szíveskedjenek beküldeni.

Az alkotók önálló tervezéssel, a népi alkotóművészet hagyományaira építő, vagy azt felhasználó tárgyakkal pályázhatnak.

A beadott tárgyakból − a zsűri értékelése alapján − kiállítás készül. A beadott tárgyak visszaadására − amennyiben kiállításra kerültek − csak a kiállítás lebontása után (szeptember végén) kerülhet sor.

text