Folkszemle, 2009. december hozzászólás | továbbküldés | nyomtatás

Globalizáció vagy hagyományápolás?
Táncos hagyományok kutatása és továbbél(tet)ése

Tanulmányok a magyar néptánckultúra tudományos és művészeti bemutatásának lehetőségeiről és annak társadalmi hatásairól.
2. rész

Bevezetés

Összeállításunk második részében hat tanulmány szerepel. Témáikat tekintve a tanulmányokat két részre lehet osztani. A magyar táncfolklorisztika formai-strukturális, gyakran esztétizáló, a tiszta stílusok védelmét szem előtt tartó irányultsága alapvetően meghatározta a magyar néptáncoktatók viszonyulását a Kárpát-medence néptánckultúrájához. Az utóbbi két évtizedben a különböző falvak, dialektusok táncanyagának, motívumkincsének forma- és stílushű megtanítása és színpadi, táncházi visszaadása vált a legfontosabbá. A tánc funkciójáról, a nemi szerepek táncbéli megmutatkozásáról, valamint a régi- és új stíluson kívül eső táncfajtákról rendkívül kevés a tudásunk. Mindez nem csak a tudományos párbeszédben, hanem a táncoktatás során is kérdőjeleket vethet fel. Újító és vitaindító szándékkal1 tesszük hát összeállításunk elejére Ratkó Lujza cikkeit a táncos női szerepekről és a néptánc tartalmi elemzésének lehetőségeiről, valamint Kavecsánszki Máté tanulmányát a polgári- és társastáncok paraszti tánckultúrában való megjelenéséről. A második részben már a tánchagyomány kutatásának eredményeit, valamint a néptáncmozgalom jelenségeit vetjük egybe. Karácsony Zoltán tanulmányában egy, a táncházas turizmus által is gyakran látogatott falu, Inaktelke irányában megnyilvánuló érdeklődést mutatja be. Könczei Csongor a falusi hagyomány és a városi hagyományőrzés viszonyát vizsgálja, míg Varga Sándor tanulmánya a táncos szocializáció intézményesített és hagyományos módozatait veti egybe. A táncfolklorisztika eddig elhanyagolt területeire kalauzolnak ezek az írások, de ismeretterjesztő szempontból is fontosak, hiszen a magyar paraszti tánckultúra és az ebben gyökerező néptáncmozgalom egymásnak gyakran ellentmondó jelenségeit mutatják be egymás tükrében.

A szövegek szerkesztése során az adatközlőktől elhangzott idézeteket a szövegben bekezdéssel elkülönítve, színes háttérrel jelöltem. A szövegben előforduló paraszti táncterminusokat kurzív betűtípussal szedtem.

 
Varga Sándor
szerkesztő
TARTALOM
Ratkó Lujza: A néptánc tartalmi elemzése
Ratkó Lujza: Női szerepek a magyar néptánchagyományban
Kavecsánszki Máté: Társastáncok a magyar paraszti közösségekben
Karácsony Zoltán: Az inaktelki figurás néprajzi felfedezése
Könczei Csongor: A táncház kulturális paradoxonjai
Varga Sándor: Gondolatok a tánctanulás hagyományos és intézményesített formáiról

Tánc Ormányban
Tánc Ormányban (Szolnok-Doboka vm.)
2003 ősze
Fotó: Molnár Péter


1 Akár tudományos, akár oktatási szempontok alapján létrejövő vitáról is lehet szó.

Folkszemle, 2009. december hozzászólás | továbbküldés | nyomtatás