UTAK Program - Terepmunka Pályázat

A pályázat benyújtási határideje: 2022. október 31.

Az UTAK Program célja, leírása
A Hagyományok Háza által elindított UTAK (Új Generáció Terepmunka Kutatás) Program (a továbbiakban úgy is mint: Program) célja a Programban résztvevő egyetemek néprajz és kulturális antropológia szakos hallgatóinak bevonása bel- és külföldi terepmunkák előkészítésébe, megvalósításába, emellett célja, hogy gondoskodjon a terepmunkák eredményének megfelelő helyen és módon történő archiválásáról és – hosszabb távon – hozzáférhetővé, kutathatóvá tételéről. A Program olyan, az intézmény alapfeladatainak ellátásához kapcsolódó, hosszú távú terepmunkákat finanszíroz, amelyek a néprajz és kulturális antropológia tudományának eddigi eredményeivel, elméleteivel párbeszédbe lépő kutatások alapját teremtik meg és eredményeikkel hozzájárulnak e tudományterületek fejlődéséhez. Az UTAK Program kifejezetten terepmunkák megvalósítását célozza, tehát kizárólag online vagy adattári kutatást nem finanszíroz, de ezen túl nem részesít előnyben semmilyen témakört, módszertant vagy kutatási helyszínt. 

A pályázók köre, részvételi feltételek
A pályázati eljárásban olyan néprajz vagy kulturális antropológia szakos graduális vagy PhD hallgatók vehetnek részt, akik a Hagyományok Házával együttműködési viszonyban álló, hazai vagy határon túli felsőoktatási intézmények (a Programban résztvevő, a Hagyományok Házával együttműködő felsőoktatási intézmények, illetve tanszékek: BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, DE BTK Néprajzi Tanszék, ELTE BTK NI Folklore Tanszék, ELTE BTK NI Tárgyi Néprajzi Tanszék, ME BTK AFTI Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék, PTE TKI BTK Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék, SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék)  néprajz és/vagy kulturális antropológia tanszékeinek valamelyikén a pályázat beadásakor hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. 
Az UTAK program két alprogrammal működik: az egyik magyarországi, a másik Magyarországon kívüli kutatásokat támogat. Mindkét alprogramban külön pályázhatnak a graduális és a PhD hallgatók. A terepmunka elvárt időtartama graduális hallgatók esetében min. 3, max. 6 hónap, PhD hallgatók esetében: min. 6, max. 9 hónap.
A program évente maximum 8 pályázót finanszíroz (2-2 magyarországi terepen kutató graduális és PhD hallgató, illetve 2-2 Magyarországon kívüli terepen kutató graduális és PhD hallgató). A legmagasabb pályázható összeg nettó 3 000 000 forint, a program összkerete nettó 12 000 000 forint. A díj adó- és járulékvonzatának kifizetését a Hagyományok Háza vállalja.
 

Pályázati követelmények
A pályázat benyújtási határideje: 2022. október 31.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatra a https://hagyomanyokhaza.hu/hu/node/7428  online felületen hozzáférhető jelentkezési lap kitöltésével és a mellékletek (7 db) e-mailben történő megküldésével lehet jelentkezni.
A jelentkezési lap a pályázóra, a témavezetőre és a terepmunka tervre, illetve költségvetésére vonatkozó adatokat tartalmazza. A pályázó a jelentkezési lapon megnevezi témavezetőjét (konzulensét), aki a pályázatot és a terepmunka megvalósítását segíti.
A konzulens nyomon követi és szakmai kérdésekben segíti a pályázó munkáját, majd a megvalósítás szakmai lebonyolítását felügyeli, illetve meghatározott időközönként igazolja.

A jelentkezési lap online felületen történő kitöltése mellett a következő mellékletek (pályázati dokumentáció) megküldése szükséges az utak@hagyomanyokhaza.hu e-mail címre: 
1.    Önéletrajz
2.    Absztrakt 
3.    A kutatási terv részletes ismertetése
4.    Részletes költségvetés
5.    Témavezető ajánlása 
6.    Témavezető nyilatkozata
7.    A képző intézmény igazolása (a pályázó beiratkozott hallgató)

A mellékletekkel kapcsolatos részletes információkat, útmutatót az alábbi dokumentum tartalmazza: „A pályázati dokumentáció tartalmi és formai követelményei”.
 

A pályázatok értékelése
A beérkező pályázatokat öt szakemberből álló Kuratórium értékeli. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
nem felel meg jelen pályázati feltételeknek,
az adatlap, illetve a benyújtott pályázat hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,
határidőn túl történik a benyújtása.
A pályázati dokumentáció formai vizsgálatát követően a Kuratórium egy alkalommal hiánypótlásra hívhatja fel a pályázókat. Amennyiben a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőre a pályázó az abban foglaltaknak nem tesz eleget, pályázata az elbírálásra nem alkalmas, érvénytelen.
A formailag teljes, hiánytalanul benyújtott pályázatokat a Kuratórium az előzetesen felkért szakértők véleménye alapján bírálja el. 

Az értékelés szempontjai:
a kutatási terv (projekt) szakmai színvonala;
még kevéssé feltárt terület vagy tevékenység bemutatása;
a benyújtott költségvetés megalapozottsága, realitása;
a benyújtott terv innovatív jellege, újszerűsége;
a pályázó eddigi szakmai munkája;
megvalósíthatóság, költséghatékonyság, 
egyéb, szakmai szempontok.
Jogorvoslatnak sem az érvénytelenséggel kapcsolatos, sem az érvényes pályázat érdemi elbírálása alapján hozott döntés ellen nincs helye.
Eredményhirdetés tervezett időpontja: 2023. jan. 12.
A pályázat elbírálásáról a pályázókat e-mailen értesítjük.

Szerződéskötés, folyósítás
A HH megbízási szerződést köt a nyertes pályázókkal és számukra a terepmunka megvalósításáért, valamint eredményei (kutatási tervek, beszámolók, illetve megállapodás alapján fotók, hang- és filmfelvételek, tanulmányok stb.) felhasználásáért megbízási díjat fizet.
A HH kapcsolatot tart a konzulenssel, aki a pályázót szakmailag ellenőrzi, beszámolóit hitelesíti. Ha a konzulens a szakmai beszámolót nem hitelesíti, illetve ha a terepmunkát megvalósító pályázó a díjrészlet fizetésének feltételéül meghatározott beszámolót vagy rögzített anyagokat nem adja át, a hátralévő díjrészlet nem kerül folyósításra, illetve (szerződésszegés esetén) a korábban megfizetett díjrészleteknek megfelelő összeg megfizetésére is igényt tarthat a Hagyományok Háza.
A nyertes pályázó a megvalósított terepmunkáról, valamint annak eredményéről a Programmal kapcsolatos két rendezvényen szakmai, tudományos előadást tart.

További információ és a teljes pályázati felhívás a Letölthető mellékletek között található.

Kapcsolattartó: 
Lauber Laura
telefonszám: +36 30 203 9496
e-mail cím: utak@hagyomanyokhaza.hu

Részletek, jelentkezés, stb:
https://hagyomanyokhaza.hu/hu/node/7428

text