XII. Tradíció Pályázat

A Magyar Néprajzi Társaság (MNT) meghirdeti a XII. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázatot fő partnerével, a Néprajzi Múzeummal, együttműködésben a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetével.

A hagyományos népi kultúra és a kortárs kulturális jelenségek gyűjtésével, dokumentálásával, feldolgozásával foglalkozó pályázatokat egyaránt várunk, bármely korcsoporthoz tartozó, határainkon belüli és határainkon túli pályázóktól, egyéni és csoportos önkéntes néprajzi gyűjtőktől, valamint etnográfusoktól, néprajz és kulturális antropológia szakos felsőoktatási hallgatóktól. A pályamunkák benyújtásának határideje 2025. január 31.

1. Tárgyak a népszokásokban

Egy szokásjelenség tárgyait vizsgálva leírhatjuk életútját, felújítását, esetleg újrahasznosítását; pl. egy szentkép, búcsúajándék, vőfélybot, hordozható betlehemes, farsangi jelmez, vagy örökölt festett láda, melynek „életrajzát" követve rácsodálkozhatunk különleges történetére.. Mi a tárgy szerepe a szokásban, mi a története, életrajza, honnan származik, ki a készítője, használója?  

A tárgyak és tárgycsoportok életútjának elemzése rávilágít a tárgyak készítéséhez és használatához kötődő különböző társadalmi és kulturális gyakorlatokra és intézményekre, ember és tárgy összetett kapcsolatára, a köztük kialakuló „párbeszédre” és a jelentésadásra. Ráirányítja a figyelmet azokra a szereplőkre is, akikkel a tárgy az élete során kapcsolatba kerül (pl. készítő, használó, forrásközösség, kereskedő, gyűjtő, stb).

A tárgyak élete a mai fogyasztói társadalom fontos problémájára is rávilágít, a hagyományos és a jelenkori háztartások tárgyhasználatára, amely elvezet az újrahasznosítás fogalomköréhez és jelenségéhez is.

2. Közelebbről a közelmúltról!

Kiemelt témánk a társadalmi, közösségi és gazdasági élet egyéni és kisközösségi életstratégiái a szocializmus évtizedeiből. Melyek voltak a felszín alatti változások, amelyek rányomták bélyegüket az azt követő évtizedekre? Várjuk a pályázatokat a történeti emlékezet, a személyes emlékanyagok; önéletírások, naplók, levelezések, falukrónikák, saját élmények vagy mások visszaemlékezése alapján, különös tekintettel a katonaéletre, az ingázó gyári vagy építőipari munkás, a szövetkezeti alkalmazotti vagy a piacozó, házaló életmódra fókuszálva.

A család- és élettörténetek gyűjtése során jól dokumentálható az eredeti környezet, a tárgyhasználat. Hogyan formálta át a mindennapi életet a falusi életvilágok kollektivizálás utáni átalakulása, az új jelenségek (innovációk, kényszermegoldások) és egyéb változások (elektromosság, a gázpalack, a műanyag és a szemét megjelenése), Hogyan alakultak a települések kultúrpolitika által irányított folklórjelenségei, az üdülőkultúra, a szabadidő eltöltésének új formái, a termelőszövetkezetek, háziipari szövetkezetek, a Páva-körök, honismereti, hímző- és más kézműves szakkörök története.

3. „Emlékezzünk!”

Pályaműveket várunk a történeti emlékezet, a személyes emlékek (írott, hang- és képrögzített), önéletírások, naplók, levelezések, falukrónikák, saját élmények vagy mások visszaemlékezése (interjú, önéletírás) témákban. Fontos a háziipari és népi iparművészeti szövetkezetek tagjainak (és bedolgozóinak) visszaemlékezései, a szövetkezeti munka írott, képi és tárgyi emlékeinek bemutatása. Várjuk a magyarországi szocializmus és a külhonban élő honfitársaink visszaemlékezéseit, emlékeit és történeteit a társadalmi, közösségi és gazdasági élet területeiről, az egyéni és kisközösségi életstratégiákról, mindennapokról és családi életről.

4. Szabadon választható néprajzi téma

A kiemelt témák mellett várjuk a pályázatokat a néprajz más területeiről is. Pályázni lehet a következő témákkal: 

-népszokások; néphit; játékkultúra; 
-a népköltészet különböző műfajai; népművészeti, népzenei és néptánc alkotások; tájnyelv; helynevek; 
-az életmód (gazdálkodás, településkép, lakáskultúra, étkezési szokások, öltözködés, tisztálkodás stb.) és ennek változásai; 
-népművészeti, háziipari szövetkezetek története, tevékenysége; 
-hagyományápolás, a néprajzi tudás újratanítása, az értékőrzés és -bemutatás különböző formái; 
-tájház szervezés; a néprajzi oktató-nevelő munka óvodától középiskoláig, akár egy-egy kiemelkedő tanító, oktató élettörténetén keresztül.


....


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Horváth Kinga (hétköznap: 30 131 30 72, ill. neprajzitarsasag@gmail.com) és Kovács Evelin (kovacs.evelin@neprajz.hu) szakosztályi titkárok válaszolnak a pályázattal kapcsolatos kérdéseikre, valamint tájékozódó kérdéssel kereshetik Benyhe Zsuzsit, Sebestyén Gyula emlékérmes levelezőt is: tradiciopalyazat@gmail.com.

További tájékoztatásért kérjük, látogasson el az alábbi weboldalainkra is, ahol linkgyűjteményt talál az előző Tradíció pályázati fordulókról és az ahhoz kapcsolódó Tradíció Táborokról is:
tradicio.weebly.com
www.facebook.com/tradicio.hu
www.facebook.com/neprajzigyujto.hu

 

text