Folkszemle

Cikkek száma: 30

 • Költözik a Folkszemle

  Kedves Olvasóink! Weblapunk teljes megújításának folyamatában elérkeztünk a Folkszemle korszerűsítéséhez. Elkészült a technikai háttér, de – a többi rovattal ellentétben – a Folkszemle archívumát nem lehet automatizáltan átmozgatni. Minden régi cikket egyesével fogunk betördelni ezen az új helyen. Addig is, amíg ezzel a munkával elkészülünk, megtaláljátok a teljes archívumot ezen a címen: https://archivum.folkradio.hu/folkszemle • Faji tisztaság a zenében

  Bartók Béla

  ...esztendőket töltöttem el azzal, hogy az emberi életnek egy olyan jelenségét tanulmányozzam, melyet néhány álmodozó, akiket általában népzenekutatóknak neveznek, többé-kevésbé fontosnak tart. Ez a jelenség a népi rétegeknek, különösképpen a parasztságnak sajátos zenéje. A faji kérdés körül támadt harc és vita jelenlegi stádiumában ideje, hogy megvilágítsuk és kutassuk a kérdést: előnyös-e a népi (azaz paraszti) zenének faji tisztátalansága, vagy sem? • Kodály székelyföldi népdalgyűjtései

  Almási István

  A magyar néprajztudomány története arról tanúskodik, hogy erdélyi tájaink közül elsősorban a Székelyföld néphagyományai váltottak ki nagyfokú érdeklődést. [...] Az etnomuzikológus Kodály figyelme akkor fordult igazán Erdély felé, amikor megismerte Bartók 1907-es székelyföldi gyűjtésének eredményeit.


 • Kodály Zoltán és felesége a lészpedi Jánó Annával és a feketelaki Szász Etelkával

  Emlékeim Kodályról

  Martin György

  Kodálynál éppen fél évszázaddal fiatalabb lévén, igen későn, csak életének utolsó évtizetében kerültem vele közvetlen kapcsolatba. • Töprengés Lajtha László születésének 100. évfordulóján

  Sebő Ferenc

  Egy évforduló lehet ürügy, lehet kényszer. Ki miért ragad tollat, ki miért vizsgálódik, tiszteleg, netán minősít – így, vagy úgy –, szíve joga. Az évforduló mindenképpen alkalom, amely mentesít a magyarázkodástól. • Két csíki hangszer

  Dincsér Oszkár

  A nép életében hangszeres zene és táncmuzsika rendszerint egyet jelent. Van ugyan példa éppen elég arra, hogy a táncolók, a táncszerű lépéseket végző leányok dalolnak s erre a dalolásra eképpen táncolnak karikázva, kalalázva, karéjjozásba, karikóba, de ez a tánc bizonyos kötött fajtája, nem pedig az általános tánc, a közösség szórakozása, amelyben mindenki részt vehet, s a dalolást nem tartják s nem is nevezik muzsikának. A tánc, a közösségi tánc mindig hangszeres muzsikát kíván.


 • Györffy István
  Kép forrása: sarretikronika.hu

  A néphagyomány és a nemzeti művelődés

  Györffy István

  A múlt évben az Anschluss-t követő napokban emlékirattal fordultam a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz, melyben a magyar művelődés népi-nemzeti irányba való terelését ajánlottam.


 • Kodály Zoltán a könyvtárszobájában

  Kodály Zoltán és a Magyar Néprajzi Társaság

  Rajeczky Benjamin

  Ritka dolog, hogy valaki gyermekkorában érezzen rá egy tudós társaság munkájára, és az egy évtized múlva tartós tüzet fogjon benne. De KODÁLY és Társaságunk esetében érthető. A millennium konstellációja hozta őket össze. [...] A zenében élő és gondolkodó, sokat olvasó, nyelveket tanuló 13 éves nagyszombati gimnazista az ezredéves kiállításon tágranyílt szemmel bámulta azt a csodálatosan színes népéletet, melyet a néprajz szakemberei a kiállítási faluban eléje tártak; élénken felfigyelt a Fehér László-ballada sokféle dallamára, jól meg is jegyezte a táblázatot összeállító VIKÁR Béla nevét. • Martin György a tudós

  Vargyas Lajos

  1950-ben került az egyetemre, és 1983-ban meghalt. Ez alatt a 33 év alatt megszületett a magyar tánctudomány és Martinnak 192 írása látott napvilágot, köztük 7 könyv. Számszerűleg is elképesztő teljesítmény, még elképesztőbb, ha a mögötte rejlő munka és az elért eredmények tükrében látjuk. Mert mögötte van a magyar nyelvterületnek, majd szinte az egész Kárpát-medencének a bejárása táncgyűjtő utakon, több tízezer méter film fölvétele, lejegyzése, rendszerezése és katalogizálása.


 • Bartók Zobordarázson gyűjt

  Miért és hogyan gyűjtsünk népzenét?

  Bartók Béla

  Vagy másfélszáz évvel ezelőtt – mikor Európa-szerte felébredt az érdeklődés a falu művészete iránt és megindult a népdalgyűjtés – esztétikai szempontoknál egyéb aligha vezette a gyűjtőket. Az a cél adta kezükbe a tollat és papírost, hogy minél szebb, művészi szempontból minél értékesebb szövegekre, dallamokra tegyenek szert. Iparkodtak is a népdaloknak lehetőleg „eredeti”, „romlatlan” formájára rábukkanni; ha ez nem sikerült, akkor inkább több változatból próbálták meg a – szerintük – helyesebb alakot rekonstruálni.